Sio Naidoo là Giám đốc Sản phẩm Châu Á Thái Bình Dương tại Wolters Kluwer TeamMate. Với vai trò hiện tại, ông chịu trách nhiệm về công nghệ kiểm toán TeamMate liên tục phù hợp với nhu cầu của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Tài nguyên
Back To Top