คุณ Sio Naidoo ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท Wolters Kluwer TeamMate ซึ่งในบทบาทปัจจุบัน คุณ Sio Naidoo ทีหน้าที่ในการดำเนินการให้ซอฟต์แวร์ TeamMate พัฒนาขึ้นอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณ Sio เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกที่บริษัท KPMG, James Cook University และ Woolworths ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เขาพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการตรวจสอบภายนอกในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคองค์กรต่างๆ และด้านการตรวจสอบภายในในภาคการศึกษาและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็ว

คุณ Sio สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การบัญชี จาก University of South Africa และปริญญาโทสาขาการบัญชีมืออาชีพ ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MPA-MBA) จาก James Cook University in Townsville ประเทศออสเตรเลีย และเขาเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองและ ผู้ประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง อีกทั้ง เขามีใบรับรองการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพ ระดับ PRINCE2 Practitioner

ทรัพยากร
Back To Top