Thailand GDR Whitepaper
ComplianceFinance26 สิงหาคม, 2564

RegTech ในเอเชียแปซิฟิก: สนับสนุนทิศทางสู่การรายงานข้อมูลอย่างละเอียด

ขอบเขตการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการธนาคารกำลังเปลี่ยนแปลง ในเอเชียแปซิฟิก การปรับปรุงการรายงานข้อมูลอย่างละเอียด (GDR) แบบใหม่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการรายงานตามกฎระเบียบแบบดั้งเดิมใหม่ทั้งหมด ซึ่งทำให้สถาบันการเงินจำเป็นต้องยุติการใช้กลไกการรายงานด้วยแบบฟอร์มอย่างที่เคยเป็นมา แล้วยกระดับไปใช้แพลตฟอร์มใหม่

เพื่อจัดการกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนและบ่อยครั้งเหล่านี้ ธนาคารและสถาบันการเงินต้องใช้วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในองค์กร หากทำเช่นนั้นได้สำเร็จ จะเป็นการอุดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่มีอยู่ และทำให้เส้นทางการปฏิบัติตาม GDR ง่ายขึ้น

InfoBrief นี้โดย IDC สำรวจความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของ GDR ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก ระบุนัยยะสำคัญสำหรับสถาบันการเงิน และให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์ม GDR รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

Missing the form below?

To see the form, you will need to change your cookie settings. Click the button below to update your preferences to accept all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

OneSumX for Finance, Risk, and Regulatory Reporting Solution Suite
The best-in-class integrated solution suite for finance, risk, regulatory compliance and reporting, enriched with value-added content from our experts.
Back To Top