Group of professionals meet at wooden table
Skatt & Ekonomioktober 26, 2020

Inför årsskiftet 2021

Efter:Alexandra Wallerius, skattejurist

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2021. I denna artikel tar vi upp vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Planering för fysiska personer

Den här artikeln handlar om årsskiftesplanering för fysiska personer. Vad bör du som bedriver näringsverksamhet tänka på? När ska pensionsförsäkring betalas in? Ska en verksamhet överlåtas före eller efter årsskiftet? Det är några av de saker som diskuteras. Motsvarande planering för delägare i fåmansföretag har vi skrivit om i skatteinformationsartikeln "Hur mycket lön ska jag ta ut från mitt fåmansföretag 2020?"

I inkomstslagen tjänst och kapital gäller kontantprincipen. Principen innebär att inkomster ska beskattas det beskattningsår då de kan disponeras. På motsvarande sätt ska utgifter dras av det år de uppkommer. Därför ska fysiska personer som vill planera sin skatt i inkomstslagen tjänst och kapital göra det före årsskiftet.

I inkomstslaget näringsverksamhet gäller istället bokföringsmässiga grunder. Som enskild näringsidkare eller som delägare i handelsbolag har du möjligheter att planera skatten även efter årsskiftet i samband med bokslut och deklaration. Det är dock viktigt att du ser över din situation redan före årsskiftet.

Ta ut rätt lön

Har du möjlighet att själv styra storleken på din inkomst? Då finns det ett antal inkomstnivåer som är viktiga att känna till. Det rör sig dels om brytpunkten för statlig skatt dels om de inkomstnivåer där du får maximala pensionsrätter eller maximal sjukpenninggrundande inkomst.

Inför årsskiftet 2021

Tabellen visar bland annat att för att få maximala pensionsrätter behöver du ta ut en inkomst där du betalar runt 3.100 kronor i statlig skatt.

Löneuttag i fåmansföretag

Vad gäller löneuttag från fåmansföretag finns ytterligare aspekter att tänka på. Det gäller bland annat att ta ut tillräckligt med lön för att kunna tillgodogöra sig ett lönebaserat utrymme vid beräkning av gränsbelopp. 

Avdrag för privat pensionssparande

Anställda med pensionsrätt i anställningen har ingen möjlighet att göra avdrag för pensionssparande. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen får dock avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent av inkomsten, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 473.000 kronor. Mer information om förutsättningarna för avdraget finns i vår tjänst Skatteinformation, i artikeln "Rätt till avdrag för pension när pensionsrätt saknas i anställningen".

För att få avdrag krävs att premien är betald eller att inbetalningen till konto är gjord före årsskiftet. Enligt praxis (RÅ 2003 ref 43) räcker det att en inbetalning sker i bankkassa via bankgiro i slutet av december för att den ska anses betald innan årsskiftet. Det gäller även om inbetalningen bokförs hos försäkringsbolaget i början av januari 2021. Tänk dock på att en sådan inbetalning inte kommer med på kontrolluppgiften för 2020.

Pensionsavdrag för näringsidkare

Som näringsidkare får du avdrag med ett belopp som motsvarar 35 procent av din inkomst av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 473.000 kronor. Det är inkomsten efter räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond som är underlaget.

Enligt en dom från Kammarrätten i Jönköping (2017-02-23 mål nr 62--63-16) är betalning av en premie för pensionsförsäkring eller en insättning på pensionssparkonto inte en kostnad i näringsverksamheten utan ett kapitaluttag. Uttag ska kopplas till det år uttaget görs. Av det följer att avdrag bara medges för premier som har betalats under beskattningsåret. Mer information om domen finns i vår tjänst Skatteinformation, i artikeln "Inget avdrag för pensionspremie som betalas efter årets utgång".

Observera att kravet på betalning under året gäller inbetalning på pensionssparkonto och löpande premieinbetalningar. Rör det sig om premie för en nytecknad pensionsförsäkring ska en ansökan om försäkring ha kommit in till försäkringsbolaget under 2020 och premien ska ha betalats senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Om anstånd med deklarationen har medgetts förskjuts betalningstidpunkten i motsvarande mån.

Tänk på att avdraget i näringsverksamhet sänker pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst.

Planeringsinstrument i näringsverksamhet

Det finns en mängd planeringsinstrument som gör att du kan påverka din inkomstnivå i näringsverksamhet. Flertalet av dem utnyttjas i samband med deklarationen. Det rör sig främst om följande avsättningar och avdrag:

  • räntefördelning,
  • avsättning och återföring av periodiseringsfond,
  • avsättning och återföring av expansionsfond och
  • avdrag för pensionskostnader.

Håll kapitalunderlaget intakt

Om du använder planeringsinstrumenten felaktigt sänker du ditt kapitalunderlag, vilket i sin tur medför att framtida möjligheter till räntefördelning och avsättning till expansionsfond minskar. Notera att det är viktigt att inte sänka kapitalunderlaget.

Det som ökar kapitalunderlaget är den beskattningsbara vinst du redovisar i näringsverksamheten och de insättningar du gör. Vinsten beskattas med full marginalskatt och egenavgifter, och insättningar görs med beskattade medel.

Gör inte större uttag än vinst och räntefördelning

Årets vinst ökar kapitalunderlaget och de skatteinbetalningar och övriga uttag som du gör minskar det. Tänk på att både periodiseringsfond och 78 procent av expansionsfonden räknas som skuld vid beräkning av räntefördelningsunderlag. Om du tar ut pengar som motsvarar avsättningarna till fonderna minskas därför ditt kapitalunderlag. Observera att du kan ta ut medel för att betala expansionsfondskatten utan att kapitalunderlaget påverkas.

Gör ett provbokslut

För att du som företagare ska kunna ta ställning till hur planeringsinstrumenten ska användas behöver du ha en överblick över företagets resultat. En bra utgångspunkt för den årliga planeringen är att göra ett provbokslut innan räkenskapsårets utgång. Utifrån en prognos av företagets resultat kan du ta ställning till ett antal frågor.

Vid provbokslutet har du kanske redan gjort uttag som motsvarar årets vinst. Om dessa uttag slutbeskattas genom räntefördelning eller inkomst av näringsverksamhet sänks inte kapitalunderlaget. Detta kan däremot bli fallet vid konsumtion av vinstmedel som avsätts till periodiseringsfond eller expansionsfond. Provbokslutet ger dig alltså svar på om du kan göra ytterligare uttag eller om du bör skjuta till pengar innan årsskiftet.

Exempel:

I början av december gör du ett provbokslut. Det visar ett överskott i verksamheten på 350.000 kr. Du beräknar att december månad kommer att ge ett överskott på 20.000 kr.

Ditt kapitalunderlag vid årets början var 80.000 kr. Det innebär att du kan göra en positiv räntefördelning på 4.800 kr (6,00 % x 80.000).

Totalt kan du ta ut 370.000 kr varav 4.800 kr som räntefördelning och resten som inkomst av näringsverksamhet utan att kapitalunderlaget sänks. Tänk på att en stor del av de pengar du tar ut ska täcka skatten på överskottet.

Kapitaltillskott

Har du gjort för stora uttag kan det vara aktuellt med ett kapitaltillskott som ökar kapitalunderlaget. Tänk på att det måste vara ett varaktigt tillskott till verksamheten. Du kan inte ”läka” ett minskat kapitalunderlag genom ett tillskott i december som du sedan plockar ut i januari.

Ska jag avsluta verksamheten före eller efter årsskiftet?

För den som står i begrepp att avsluta en verksamhet kan det vara intressant att fundera över när det ska göras. Kan det finnas fördelar med att vänta till efter årsskiftet med att avsluta verksamheten?

Expansionsfond och periodiseringsfonder ska återföras till beskattning det år en näringsverksamhet avslutas. Har du stora fonder och vill ha ytterligare ett års skattekredit bör du vänta med att avsluta verksamheten till efter årsskiftet.

Kvoterat slutavdrag

Om det finns ett underskott i en näringsverksamhet som upphör har du rätt till ett kvoterat slutavdrag. 70 procent av underskottet får du dra av som en kapitalförlust i deklarationen året efter det år då näringsverksamheten deklarerades för sista gången. Du får dela upp avdraget på tre år. Har verksamheten upphört under 2020 får du avdraget i deklarationen som du lämnar 2022. Väntar du till efter årsskiftet med att avsluta verksamheten medges inte avdrag förrän i deklarationen 2023.

När har en näringsverksamhet upphört?

Enligt Skatteverket anses en näringsverksamhet avslutad om det under ett räkenskapsår inte förekommit någon ekonomisk aktivitet. Det gäller oavsett om det finns skulder och tillgångar kvar i verksamheten. En näringsverksamhet anses dock inte avslutad om det finns skogskontomedel i näringsverksamheten eller om du får sjukpenning.

En näringsverksamhet kan även anses avslutad när man har redovisat underskott under ett antal år och omsättningen är låg. Då anses det inte längre finnas något vinstsyfte, se Näringsverksamhet eller hobby?

Ge bort verksamheten innan årsskiftet

Det är möjligt att ta över sparad räntefördelning i samband med benefika fång, till exempel gåva. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (dnr 131 315797-06/111) får dock gåvotagaren inte göra räntefördelning första året eftersom det inte finns något kapitalunderlag vid utgången av året innan.

Givaren kan dock göra en räntefördelning baserat på resultatet vid överlåtelsen. Den bästa effekten uppnås därför om verksamheten ges bort sent på året. Då får gåvotagaren ett kapitalunderlag per den 31 december som ger rätt till räntefördelning året därpå och givaren kan räntefördela på resultatet fram till överlåtelsen. På så sätt undviker man att missa ett års räntefördelning.

Ombilda verksamheten kring årsskiftet

Om du planerar att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag kan det vara lämpligt att göra det i samband med ett årsskifte eftersom den enskilda firman har kalenderår som räkenskapsår. En viktig tumregel är att bilda eller köpa bolaget innan årsskiftet för att inte missa ett års gränsbelopp. Sedan kan du vänta till början av januari med att föra över verksamheten.

Betala räntor före årsskiftet

Ränteutgifter och tomträttsavgäld som är betalda under 2020 får du avdrag för i deklarationen 2021. I inkomstslaget kapital gäller kontantprincipen strikt. Det betyder att ränta och tomträttsavgäld som betalas efter årsskiftet inte är avdragsgilla vid beskattningen 2021, även om de gäller för 2020. Istället får du avdrag för dem i 2022 års deklaration.

Vill du utnyttja reglerna och göra en förskottsbetalning av ränta får du bara dra av den ränta som avser tid fram till och med den 31 januari 2021. Resterande del får du dra av nästa år.

Realisera vinster/förluster på aktier

Har du gjort förluster på aktier eller andra delägarrätter under året? Har du samtidigt orealiserade vinster på delägarrätter? Då kan det vara idé att realisera vinsterna. Du får nämligen kvitta vinster och förluster fullt ut mot varandra. Kvittning får ske mellan vinster och förluster på både onoterade och marknadsnoterade aktier. Förluster som inte kan kvittas ska kvoteras till 70 procent, innan avdrag får göras i inkomstslaget kapital. Tänk dock på att en förlust på onoterade andelar först ska kvoteras till 5/6.

På motsvarande sätt kan du möta en kapitalvinst genom att realisera en kapitalförlust. Vill du egentligen ha kvar aktierna kan du realisera förlusten och därefter köpa tillbaka likadana aktier igen.

Exempel:

Du har sålt marknadsnoterade aktier med vinst under 2020. Kapitalvinsten blev 25.000 kr. Skatten på vinsten är 30 %, det vill säga 7.500 kr.

Du äger även aktier som har gått ner i värde. Om du säljer en del av dessa aktier innan årsskiftet får du en förlust som du helt och hållet kan kvitta mot vinsten. Sälj tillräckligt många så att du gör en förlust på 25.000 kr.

Sälj inom familjen

En vanlig fråga är om man kan realisera en kapitalvinst eller en kapitalförlust genom att sälja aktierna till närstående. Ja, du kan sälja aktier till din make eller annan närstående. Du ska dock, via bank eller fondkommissionär, anmäla till Euroclear att aktierna bytt ägare. Både banker och fondkommissionärer har en färdig blankett för detta ändamål.

Tänk på att hålla dig till marknadsvärdet. Tar du ut ett pris under marknadsvärdet blir en del av överlåtelsen en gåva och du kommer in på reglerna om blandat fång. Om ett underpris leder till kapitalförlust kan du dessutom råka ut för att förlusten inte anses vara en verklig förlust. Då medges du inte avdrag för förlusten och idén med att kvitta bort kapitalvinsten går om intet.

Missa inte rot-och rut-avdraget

För att få skattereduktionen vid beskattningen 2021 krävs att arbetet är utfört och betalt under 2020. Om arbetet är utfört kan du alltså styra, med hjälp av betalningen, vilket år underlaget för skattereduktionen ska hänföra sig till. Det kan exempelvis vara aktuellt om du slagit i taket för maximalt rut- eller rotavdrag. Tänk på att utrymmet för rutavdrag höjs nästa år enligt förslag i budgetpropositionen.

Tänk på att rot- och rutavdraget är en skattereduktion. För att utnyttja hela skattereduktionen måste du betala tillräckligt med skatt. Gör en preliminär skatteberäkning innan årsskiftet där du även tar hänsyn till övriga skattereduktioner, till exempel jobbskatteavdraget, skattereduktion för allmän pensionsavgift och skattereduktion för underskott i kapital. Saknas skatt för skattereduktionen kan det till exempel vara aktuellt att realisera vinster på värdepapper eller att återföra uppskovsbelopp i deklarationen.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer. 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Alexandra Wallerius, skattejurist
Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Insight Nyhetsbrev.

Back To Top