cars in a row
Skatt & Ekonomijanuari 13, 2021

Dyrare bilförmånsvärde 2021

Under 2021 kommer mångas bilförmånsvärden att bli högre jämfört med år 2020. Detta beror på att en miljöbilsregel upphör, att reglerna för bonus-malus-systemet justeras samt att beräkningsmodellen för bilförmånsvärdet delvis ändras. I den här artikeln redogör vi för ändringarna och vilka datum du som arbetsgivare respektive anställd med bilförmån bör känna till.

Bakgrund

Skattepliktig bilförmån uppkommer när en person för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som personen får använda på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund.

Bilförmån är en schablonbeskattad förmån som påverkas av

 • bilens nybilspris,
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck,
 • om bilen är en miljöbil,
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten och
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Under 2021 kommer flera regler som påverkar beräkningen av en bils förmånsvärde att justeras och nedan följer en genomgång av dessa. Skälet till justeringen är att förmånsvärdet mer ska vara jämförbart med kostnaden att äga motsvarande bil privat samt att bilförmånssystemet inte ska premiera innehav av fossildrivna fordon.

Miljöbilsregeln steg två upphör 1 januari 2021

Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik.

För elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet samt för gasbilar (inte gasol) sker nedsättningen av förmånsvärdet i två steg:

Först sätts förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik, steg 1. Denna regel kommer att finnas kvar.

Därefter sätts miljöbilens förmånsvärde ner med 40 procent, men max 10 000 kronor, steg 2. Reglerna om 40 procents nedsättning gäller till och med inkomstår 2020. Detta innebär att förmånsvärdet blir högre för den aktuella bilen från och med kommande årsskifte.

Bonus/malus - nya nivåer 1 april 2021

Bonus-malus-systemet infördes 1 juli 2018. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt, malus. Bonus-malus-systemet påverkar endast lätta fordon.

I en proposition föreslås justeringar från och med den 1 april 2021 i systemet. Det innebär att malusdelen förändras på följande sätt:

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänkts till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet slätter ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Den förhöjda fordonsskatten tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt. Bilar som blivit skattepliktiga före den 1 april 2021 påverkas inte.

För bonusdelen planeras följande ändringar i förordningen (2017:1334).

 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus sänks till 60 gram koldioxid per kilometer. Detta görs för att öka incitamenten att välja bilar med lägre utsläpp.
 • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor.
 • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Modellen för schablonberäkningen ändras 1 juli 2021

I en promemoria från Finansdepartementet, Promemoria om justerad beräkning av bilförmån, har det lämnats förslag på hur beräkningen av bilförmånsvärdet ska justeras. Detta görs genom att två delbelopp i schablonberäkningen ändras, det ränterelaterade och det prisrelaterade beloppet. De nya reglerna ska användas för bilar som blir fordonsskattepliktiga från den 1 juli 2021. Redan nu registrerade bilar eller bilar som registreras till och med den 30 juni 2021 påverkas inte.

Bilförmånsvärdet enligt de nya reglerna beräknas på följande sätt:

 • Prisbasbeloppsdelen: 29% av ett prisbelopp,
 • Räntedelen: Bilens nybilspris multiplicerat med 70% av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet,
 • Prisdelen: 13 % av nybilspriset och
 • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Idag finns ytterligare en prisdel som brukar kallas för lyxbilstillägg. Denna del tas bort från och med 1 juli 2021.

Det som framförallt påverkar en höjning av förmånsvärdet enligt det nya systemet är prisdelen som höjs från dagens nio procent av nybilspriset till 13 procent. För en bil med ett nybilspris om 350 000 kronor ökar förmånsvärdet med 34 procent från cirka 51 500 kronor till 68 900 kronor per år. Vid 52 procent i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9 000 kronor per år.

Kommentar

Bilförmån är och lär förbli en intressant och attraktiv förmån. De förändringar som kommer att göras under 2021 innebär dock att det blir ett högre förmånsvärde i många fall. Bilens fordonsskatt är ju numera en komponent vid beräkningen av ett förmånsvärde. Eftersom utsläppsgränsen för förhöjd fordonskatt sänks för bilar som blir skattepliktiga från och med 1 april 2021 är det ekonomiskt intressant och miljövänligt att köra en bilmodell som inte påverkas av höjningen. Kan ju också innebära ett högre bonusbelopp vid nollutsläpp av koldioxid.

Sedan ska man om möjligt se till att en ny bil registreras före den 1 juli 2021 för att inte den justerade beräkningsmodellen för förmånsvärdet slår igenom. Om man byter bil före halvårsskiftet skjuter man ju på tidpunkten för när den nya beräkningsmodellen för bilförmån drabbar just dig.

 

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Jan-Erik Persson
Skattejurist
Jan-Erik bevakar skatteavgöranden från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och EU-domstolen samt Skatteverkets tyckande i olika frågor.  
Back To Top