Woman Smiling in a Meeting
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 nyckeltal i bokslutet

Att ta fram nyckeltal och använda dem löpande i företaget ger dig ett värdefullt beslutsstöd. Nyckeltalen identifierar företagets styrkor och svagheter samt ger dig en indikation på vad som bör förbättras eller förändras. På frågan om vilka nyckeltal som är viktigast är svaret att det beror på vilken typ av företag det handlar om och i vilken bransch man är verksam. Men det finns vissa nyckeltal som man bör titta lite extra på varje år.

1. Omsättning

Att titta på hur omsättningen har förändrats de senaste fem åren är viktigt för att kunna göra prognoser framåt. Genom att titta bakåt i tiden i Capego Bokslut får du en bild över tillväxten och hur stabilt omsättningen ökar (eller minskar...).

2. Soliditet

Soliditeten beräknas genom att dividera det egna kapitalet med tillgångarna. Nyckeltalet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. De tillgångar i balansräkningen som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.

3. Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal, eller bruttovinstprocent som det också kallas, används i handelsföretag för att visa vilken marginal ett företag har på de varor, eller en viss varugrupp, som man säljer. Genom att analysera hur nyckeltalet har ökat eller minskat över tid kan man hitta förklaringar till eventuella resultatförändringar. Det kan också vara intressant att jämföra med andra företag i samma bransch för att förklara skillnader i lönsamhet. - Här kan du läsa mer om bruttovinstmarginal.

4. Avkastning på sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är tillgångarna minus de icke räntebärande skulderna. Den exakta siffran är av mindre intresse så länge avkastningen ligger en bra bit över 10%. Ligger man under denna nivå är rörelsen inte särskilt värdeskapande.

5. Skuldsättning

Skuldsättningen, mätt som nettoskuld, är alltid viktig och bör ställas i relation till rörelseresultatet eller det egna kapitalet. En hög skuldsättning begränsar möjligheterna till förvärv eller utdelningar samt höjer risken. Även räntetäckningsgrad är ett bra mått, det vill säga vilken förmåga företaget har att täcka sina räntekostnader. Om räntetäckningsgraden är 1,0 ggr innebär det att företagets resultat är negativt efter finansiella poster.

Back To Top