specialmallar för årsredovisning
Skatt & Ekonomijanuari 15, 2024

4 specialmallar för årsredovisning

Det finns olika krav på hur en årsredovisning ska se ut, beroende på vilken typ av företag du gör årsbokslut för. Färdiga mallar gör årsredovisningen enklare. I Capego finns flera specialmallar för olika typer av årsredovisningar.

Här går vi igenom några exempel på vilka mallar som finns att tillgå. Förutom specialmallarna finns naturligtvis också årsredovisningsmallar för olika typer av företagsformer, exempelvis aktiebolag, enskild firma och handelsbolag.

1. Bostadsrättsförening K3

Det som är utmärkande i K3-mallen för bostadsrättsföreningar är att förvaltningsberättelsen är mer omfattande jämfört med exempelvis ett aktiebolag. Här finns också stöd för alla upplysningar som du kan tänkas behöva lämna i förvaltningsberättelsen. Det kan handla om uppgifter om styrelsen eller specifikationer om bostäder och lokaler. Rader i resultaträkningen är också anpassade efter upplysningskravet för en bostadsrättsförening, vilket innebär rubriker som driftskostnader, årsavgifter och hyror.

2. Trossamfund

Det finns mallar för trossamfund, stift och prästlönetillgångar. Dessa är upprättade enligt Svenska Kyrkans Redovisningskommittés (KRED) vägledningar. Mallarna uppdateras med de förändringar som KRED gör varje år i vägledningarna.

3. Kommun

För kommunal verksamhet finns en årsredovisningsmall som bygger på rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). Mallen innehåller de specifika krav som ställs på kommuner, till exempel vissa rader i resultaträkningen, balansräkningen och notupplysningar därtill.

4. Koncern

För dig som företräder en koncern ställs krav på att både koncernens och moderbolagets siffror redovisas på ett korrekt sätt och att redovisningen konsolideras. I Capego finns en tilläggsmodul för koncernredovisning som underlättar arbetet och säkerställer att koncernbokslutet följer den senaste normgivningen. Import från Bokslut av alla dotterbolag och underkoncerner underlättar och automatiserar konsolideringen och summering av alla noter.

Back To Top