Prawo14 września, 2021

Twoja pierwsza kancelaria - jak zdobyć dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy?

Możliwe do uzyskania dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez Powiatowe Urzędy Pracy w znaczący sposób może pomóc w założeniu własnej kancelarii. Ma ono stanowić wsparcie dla wszystkich nowych przedsiębiorców, między innymi tych stawiających pierwsze kroki po zakończeniu aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie w wymiarze 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia z urzędu pracy krok po kroku?

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Katalog osób mogących otrzymać dotację jest zamknięty i posiada pewne istotne ograniczenia. O dofinansowanie wnioskować mogą:

 • osoby posiadające status bezrobotnego (konieczne jest zarejestrowanie w danym PUP jako osoba o takim statusie - czas, po którym można złożyć wniosek o dotacje jest uzależniony od indywidualnych regulacji danego urzędu pracy),
 • Absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenci Klubu Integracji Społecznej (o których stanowią przepisy o zatrudnieniu socjalnym),
 • zamierzający podjąć działalność gospodarczą i niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej (jeżeli opiekun ten nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna).

Beneficjentem dotacji nie może zostać:

 • student studiów dziennych,
 • osoba, która w okresie 2 lat od złożenia wniosku popełniła przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • osoba, która otrzymała już dofinansowanie na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub złożyła w tym czasie wniosek o dotacje w innym urzędzie,

a także osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

 • posiadała inną działalność gospodarczą (chyba że zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej),
 • odmówiła przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, a także udziału w czynnościach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja bez uzasadnionej przyczyny,
 • przerwała szkolenie, staż, indywidualny plan działania, udział w czynnościach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innych wskazanych w ustawie form pomocy,
 • po skierowaniu nie podjęła powyższych działań (tj. szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej ustawowej formy pomocy).

2. Złożenie wniosku na otrzymanie dofinansowania

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na: miejsce zamieszkania lub pobytu, lub też na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek musi zawierać podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko i PESEL oraz adres zamieszkania, a także kwotę, którą chcemy uzyskać, PKD planowanej działalności, kalkulację możliwych kosztów związanych z podjęciem działalności (wraz ze źródłem ich finansowania) i proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania. Do wniosku dołącza się wymagane oświadczenia.

Nie należy zapomnieć o szczegółowej specyfikacji wydatków, czyli o tym na co przeznaczymy dofinansowanie. Może ono pokryć między innymi koszty pomocy prawnej, konsultacji czy doradztwa w związku z podjęciem działalności, jak również zakup towarów i usług. Czego dokładnie? W szczególności środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, ale również usług i materiałów reklamowych czy po prostu pozyskania lokalu.

Pamiętaj, by sprawdzić warunki ustalane w indywidualnym regulaminie Twojego urzędu!

3. Terminy

Kilka ważnych terminów, o których nie należy zapomnieć, pojawia się także w przypadku chęci uzyskania dofinansowania. O czym warto pamiętać?

 • Urząd rozpatruje wniosek do 30 dni, należy więc uzbroić się w cierpliwość.
 • Musi minąć minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku w wypadkach opisanych przy okazji tego, kto nie może zostać beneficjentem dofinansowania.
 • Całość uzyskanego dofinansowania należy wydać do dnia wskazanego w zawartej z urzędem umowie.
 • Po otrzymaniu dofinansowania nie można prowadzić działalności krócej niż 12 miesięcy - w innym przypadku całą uzyskaną kwotę, wraz z odsetkami, należy zwrócić.

Małgorzata Milewicz
product manager LEX Aplikant

LEX Kancelaria Prawna
24-godzinny dostęp do całego prawodawstwa polskiego i europejskiego, orzecznictwa oraz komentarzy do najważniejszych ustaw.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top