Prawo16 stycznia, 2020

Szkolenia branżowe dla nauczycieli - Stanisław Szelewa

Nowym obowiązkiem nauczycieli zawodu jest cykliczne dokształcanie się w warunkach pracy. To efekt obserwacji i wniosków samych nauczycieli. Przy obecnym tempie postępu technicznego i cywilizacyjnego kontakt ze środowiskiem, w którym realizują się w praktyce umiejętności zawodowe, wydaje się niezbędny.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/1

Według definicji zawartej w Karcie Nauczyciela szkolenia branżowe to obowiązkowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (…) oraz placówkach i centrach (…) mająca na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy i realizowana odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem (art. 3 pkt 7 KN).
Szkolenia te obowiązują nauczycieli prowadzących edukację zawodową w:
- pięcioletnim technikum,
- trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
- dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
- szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
- placówkach kształcenia ustawicznego,
- centrach kształcenia zawodowego.
Muszą oni uczestniczyć w wymiarze 40 godzin w trzyletnim cyklu (art. 70c ust. 1 KN) w szkoleniach, których celem ogólnym – według ustawodawcy – jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, a cele szczegółowe to (§ 7 r.s.b.):
- aktualizowanie wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem;
- nabycie nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem;
- poznawanie systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem;
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
- doskonalenie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce;
- nawiązywanie kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top