Prawo03 kwietnia, 2020

Przegląd Prawa Publicznego 4/2020

Sporządzenie aktu stanu cywilnego (dołączenie wzmianki dodatkowej) na podstawie orzeczenia sądu. Zagadnienia wybrane

Janusz Gajda
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ORCID: 0000-0003-4865-6829

Sporządzenie aktu stanu cywilnego (dołączenie wzmianki dodatkowej) na podstawie orzeczenia sądu. Zagadnienia wybrane

W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem aktu stanu cywilnego (dołączeniem do niego wzmianki dodatkowej) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu w sprawach dotyczących ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa oraz ustalenia ojcostwa, a także uznania orzeczenia sądu państwa obcego. W opracowaniu zaprezentowano pojawiające się w praktyce przypadki wskazujące na brak spójności istniejących uregulowań. Zasygnalizowano też konsekwencje wspomnianego braku w sferze rejestracji stanu cywilnego dokonywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego. W związku z tym, zaproponowana została modyfikacja art. 62 Prawa o aktach stanu cywilnego, zmierzająca do usunięcia pojawiających się obecnie problemów. Zwrócono też uwagę na konieczność podjęcia bardziej kompleksowych prac ustawodawczych. Ich celem byłoby zharmonizowanie uregulowań, zawartych w Prawie o aktach stanu cywilnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących omawianych w artykule kwestii odnoszących się do rejestracji stanu cywilnego.

Słowa kluczowe: Prawo o aktach stanu cywilnego, sporządzenie aktu stanu cywilnego, dołączenie do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa

Janusz Gajda
habilitated doctor, professor at the Jan Kochanowski University in Kielce, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce, ORCID: 0000-0003-4865-6829

Establishment of a civil status record (addition of a supplementary entry) based on a court decision. Selected issues

This study discusses the issues relating to the establishment of a civil status record (with the addition of a supplementary entry) based on a final court decision in matters concerning the determination and denial of maternity, the determination of paternity, and the recognition of a foreign court decision. The study presents practice-based cases, indicating a lack of coherence between the existing regulations. The author also points to the consequences of the above-mentioned lack in the field of registration of civil status made by the head of the Civil Registry Office. Therefore, the author proposes to modify Article 62 of the Law on Civil Status Records in order to remove the current problems and stresses the need for more legislative action aimed at harmonising the provisions contained in the Law on Civil Status Records, in the Family and Guardianship Code, and in the Code of Civil Procedure, concerning the issues discussed in the paper related to civil status registration.

Keywords: Law on Civil Status Records, establishment of a civil status record, addition of a supplementary entry to a civil status record, determination and denial of maternity and paternity

Bibliografia:

Domański M. [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017
Gajda J., Jeszcze o braku spójności unormowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013/2
Gajda J., Klauzula porządku publicznego w prawie o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 r. oraz z 28 listopada 2014 r., „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015/4
Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002
Gajda J., Pochodzenie dziecka – po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008 r., „Niezbędnik USC” 2009/2
Gajda J., Polskie prawo rodzinne wobec współczesnych wyzwań. Kilka refleksji [w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń 2017
Gwiazdomorski J., Dochodzenie i zaprzeczenie macierzyństwa [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. St. Piątowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1985
Gwiazdomorski J., Sądowe ustalenie ojcostwa [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.St. Piątowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985
Haberko J., Sokołowski T. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013
Ignatowicz J. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Grudziński, J. Ignatowicz, Warszawa 1966
Manowska M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–50538, red. M. Manowska, Warszawa 2015
Mostowik P. (red.), Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, Warszawa 2019
Mostowik P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt II OSK 2552/16), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019/4
Mostowik P., Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia pochodzenia dziecka od „rodziców jednopłciowych” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w 2018 r., Warszawa 2019, www.iws.gov.pl
Piasecki K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006
Pietrzykowski K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013
Rylski P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX. Tom V. Artykuły 1096–1217, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013
Sawczuk M., O naukach płynących z I Ogólnopolskiego Integracyjnego Zjazdu Cywilistów (28–30 września 1972 r.) w Rzeszowie [w:] Prace cywilistyczne. Księga jubileuszowa Profesora Jana J. Winiarza, red. S. Wójcik, Warszawa 1990
Słyk J. [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Smyczyński T., Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011
Sośniak M., Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym, Warszawa 1961
Stojanowska W., Sądowe ustalenie ojcostwa [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011
Trębska B. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014
Wojewoda M., Kolizyjnoprawne aspekty rejestracji stanu cywilnego [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20C, red. M. Pazdan, Warszawa 2015
Zachariasiewicz M., Uznanie i stosowanie prawa właściwego [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20A, red. M. Pazdan, Warszawa 2014
Zieliński A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2011


Jerzy Paśnik
profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Pułtusku, ORCID: 0000-0002-7835-0321

Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Autor przedstawił na wstępie opracowania genezę normatywnego kształtowania praw i obowiązków sportowców oraz kształtowania na tej podstawie faktycznej i prawnej zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowców za naruszenia zasad współzawodnictwa, jak również polubownego załatwiania sporów. W dalszej kolejności wskazał szczegółowo sposób kształtowania ustroju i kompetencji Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim jako szczególnego sądu polubownego, uprawnionego do rozstrzygania zarówno sporów majątkowych klubów sportowych, jak i weryfikowania prawidłowości prowadzonych przez polskie związki sportowe postępowań dyscyplinarnych i trafności wydanych w nich rozstrzygnięć. Jako ilustrację tych rozważań zaprezentował ponadto wybrane dane statystyczne dotyczące ilości wnoszonych do Trybunału w poszczególnych latach spraw.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, polubowne załatwianie sporów w sporcie, polski związek sportowy, Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
Faculty of Humanities, Vistula Academy of Finance and Business in Pułtusk, ORCID: 0000-0002-7835-0321

Selected aspects of the organisation and activity of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee

At the outset, the author presents the genesis of the normative shaping of the rights and obligations of athletes, and of the shaping, on this basis, of the actual and legal principles of the disciplinary liability of athletes for violations of competition rules, as well as amicable settlement of disputes. Next, he describes in detail the system and competences of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee as a special arbitration court authorised both to resolve property disputes of sports clubs and to verify the correctness of disciplinary proceedings conducted by Polish sports associations and the accuracy of the decisions issued in them. As an illustration of these considerations, he also presented selected statistical data on the number of cases brought to the Court of Arbitration for Sport in the respective years.

Keywords: disciplinary liability in sport, amicable settlement of disputes in sport, Polish sports association, Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee

Bibliografia:

Adamczyk M., Pastuszka G., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982, Warszawa 1985
Dalka S., Glosa do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 5 maja 1983 r., sygn. SA/Wr 182.83, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1986, poz. 266
Ereciński T.,Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008
Giętkowski R., Odpowiedzialność w prawie polskim, Gdańsk 2013
Gniatkowski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter prawny, „Studia Prawnicze” 2004/2
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017
Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014
Jędruch S., Arbitrażowy sąd sportowy, „Sport Wyczynowy” 1984/1
Jóźwik A., Ustawa o kulturze fizycznej (komentarz), „Sport Wyczynowy” 1984/10
Leoński M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w pawie Polski Ludowej, Poznań 1959
Paśnik J., Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000
Szymczyk M. (red.), Słownik języka polskiego, tom trzeci R–Ż, Warszawa 1981


Sławomir Zwolak
doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0002-4075-4400

Sytuacja prawna inwestora w przypadku utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opracowanie dotyka problematyki utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w trakcie trwania procesu budowlanego. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma przyjętej jednolitej linii orzeczniczej. Aktualnie prezentowane są dwa stanowiska. Pierwszy pogląd głosi, że utrata przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest prawnie obojętna i nie może być postrzegana jako automatyczna przesłanka do stwierdzenia przez organ wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Drugie stanowisko zakłada, że inwestor powinien legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie tylko w momencie złożenia wniosku o pozwolenia na budowę ale przez cały okres realizacji inwestycji. Utrata tytułu prawnego do nieruchomości przez inwestora na etapie prowadzonej inwestycji będzie skutkować wygaśnięciem decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na jej bezprzedmiotowość. W świetle zaprezentowanych w artykule stanowisk, należy przy stosowaniu przepisów Prawa budowlanego przyjąć drugi pogląd. Kwestią przeważającą na rzecz tej interpretacji jest konstytucyjna zasada ochrony własności, której respektowanie i realizacja jest powinnością organów państwa.

Słowa kluczowe:  proces inwestycyjny, inwestor, dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę

dr Sławomir Zwolak
Faculty of Law and Administration, University of Rzeszów, ORCID: 0000-0002-4075-4400

The investor's legal situation in the event of loss of the right to administer real estate for construction purposes

The study touches upon the issue of an investor losing the right to administer real estate for construction purposes during the construction process. There is no uniform jurisprudence in the case law of administrative courts. Currently two positions are presented. The first view is that the investor's loss of the right to administer real estate for construction purposes is legally indifferent and cannot be perceived as an automatic premise for the authority to determine the expiry of a building permit. The second view assumes that the investor should have the right to administer the property for construction purposes, not only at the time of submitting the building permit application but throughout the entire investment period. A loss of the legal rights to a property by the investor at the stage of the ongoing investment will result in the expiry of the building permit decision due to its irrelevance. In the light of the positions presented in the article, the second view should be adopted when applying the provisions of the Construction Law. The prevailing issue in favour of this interpretation is the constitutional principle of property protection, and respecting and implementing it is the responsibility of state authorities.

Keywords: investment process, investor, administration of real estate for construction purposes, building permit

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2005

Asmann A., Niewiadomski Z. [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009

Babiel T.B., Pozwolenie budowlane, Warszawa 2000

Ciemniewski J., Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006

Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016

Grabowska-Toś A., Sobol M., Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – glosa, „Nieruchomości” 2011/10

Lemańska J., Ochrona prawa własności a obowiązek utrzymania nieruchomości w porządku i czystości [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18–19 października 2001 r., red. S. Pikulski, Olsztyn 2002

Majchrzak B., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 22.4.2005 r., VII SA/Wa 567/04, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2008/2

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012

Misiak W., Poradnik inwestora budowlanego, Warszawa 1997

Radziewicz P., Zgłoszenie budowy do rejestru [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Danieluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010


Halina Zięba-Załucka
profesor doktor habilitowana, Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0003-1646-3141

Wizerunek polityka a kampania wyborcza

Autorka w tekście przybliża koncepcję polityki jako rywalizacji o władzę w szerszym niż tylko politologicznym kontekście, także konstytucyjnym, karnym i cywilistycznym, wynikającym z dyskredytacji przeciwnika politycznego i mediatyzacji kampanii politycznych. Mediatyzacja kampanii politycznych zaimplementowała zjawiska charakterystyczne dla funkcjonowania mediów na grunt dyskusji politycznej i debaty wyborczej, mając wpływ na wizerunek kandydata w wyborach politycznych. W nauce spotykamy się z różnymi definicjami kampanii wyborczej. Można powiedzieć, że są one formułowane z dwóch perspektyw: politologicznej oraz prawniczej. Autorka wskazuje na prawniczą perspektywę. Z kampanią wyborczą wiąże się temat wizerunku politycznego. Bardzo ważnym tematem, który nie może zostać pominięty to kwestia uznania wizerunku jako elementu prawa do prywatności. Wizerunek staje się produktem politycznym, a kreowanie wizerunku jedną z form marketingu politycznego. Media wykorzystywane są do dyskredytującej przeciwnika walki agresywnymi przekazami o negatywnym zabarwieniu. Autorka pokazuje, że wizerunek polityka jest uwikłany w sieć zależności, w kilka kontekstów. Pierwszym z nich jest kontekst polityczny. Drugim ważnym wymiarem jest kontekst obywatelski – zakłada on kontakt z obywatelami, których traktuje się, z jednej strony, jako odbiorców politycznej aktywności, z drugiej – jako potencjalny elektorat. Trzecim z kolei i bardzo istotnym aspektem tych rozważań jest kontekst marketingowy i promocyjny. W jego ramach należy zauważyć rolę specjalistów od public relations oraz niezastąpioną rolę telewizji, radia, prasy i Internetu. Dochodzą do tego sondaże opinii publicznej i presja popularności, jaką na polityków wywierają wydawcy komercyjnych programów. Autorka zauważa, iż często w trakcie kampanii wyborczej godność, cześć, a co za tym idzie, również wizerunek kandydata zostaje naruszony. Kwestię ochrony oraz rozpowszechniania wizerunku reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie art. 81 tej ustawy. Kwestie ochrony czci ludzkiej regulują liczne akty normatywne. Spośród najważniejszych wymienić należy Konstytucję RP z 1997 r. Autorka podkreśla także rolę sądów w wyborach, wskazując, że udział sądów w procedurach wyborczych jest uważany za niezbędny element wolnych wyborów. Sądy włączone mogą być w proces wyborczy już na samym początku – przy rejestracji kandydatów, poprzez kampanię wyborczą, aż po weryfikację ważności wyborów, a podstawą działań jest art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Słowa kluczowe: Konstytucja, wizerunek, media, kampania wyborcza, sądy

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka
Head of the Department of Legal Institutions and Human Rights, Faculty of Law and Administration, University of Rzeszow, ORCID: 0000-0003-1646-3141

The image of a politician vs the election campaign

In this article, the author characterises the concept of politics as a rivalry for power in a broader than just political context, also constitutional, criminal and civilistic, resulting from discrediting the political opponent and mediating political campaigns. The mediatisation of political campaigns has implemented phenomena characteristic for the functioning of the media to the ground of political discussion and electoral debate, influencing the image of a candidate in political elections. In science, we encounter various definitions of what an election campaign is. It could be said that they are formulated from two perspectives: political and legal. The author points to the legal perspective. An election campaign is associated with the political image. A very important topic that cannot be left out is the issue of recognising the image as part of the right to privacy. The image becomes a political product, and image creation is one of the forms of political marketing. The media are used to discredit an opponent with aggressive negative messages. The author shows that the image of a politician is entangled in a network of dependencies, within several contexts. The first is the political context. The second important dimension is the civic context – it assumes contact with citizens who are treated, on the one hand, as recipients of political activity and, on the other, as a potential electorate. The third and very important aspect of these considerations is the marketing and promotional context. The role of public relations specialists and the irreplaceable role of television, radio, press and the Internet should be noted here. Added to this are public opinion polls and the pressure of popularity that publishers of commercial programmes exert on politicians. The author notes that often during the election campaign the dignity, honour and, consequently, also the image of the candidate are violated. The issue of protection and dissemination of image is regulated by the Act on Copyright and Related Rights, specifically Article 81 of this Act. Issue related to the protection of human honour are regulated by numerous normative acts. Among the most vital ones, the Constitution of the Republic of Poland from1997 should be mentioned. The author also stresses the role of courts in elections, pointing out that the participation of courts in electoral procedures is considered an indispensable element of free elections. Courts can be involved in the electoral process from the very beginning – when registering candidates, through the election campaign, up to the verification of the validity of the elections, and the basis for action is Article 45 par. 1 of the Polish Constitution.

Keywords: Constitution, image, media, election campaign, courts

Bibliografia:

Banaszak B., Kodeks wyborczy, Komentarz, Warszawa 2015

Barta J.,  Markiewicz R., Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”  2002/2

Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003

Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998/5

Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005 Garlicki L. [w:] P. Hofmański, L. Garlicki, A. Wróbel, Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010

Gawroński S., Medialna dyskredytacja przeciwnika jako narzędzie walki politycznej [w:] A. Siewierska-Chmaj, J. Chłopecki i in., Przekazy polityki, Kraków – Rzeszów – Zamość 2009

Jakubowicz K., Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013

Józefowicz A., Rola sądów w kontroli czynności wyborczych, „Państwo i Prawo” 2001/9

Leszczuk-Fiedziukiewicz  A., Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka, „Nowe Media” 2011/2

Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015

Rakowska-Trela A., Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu „w trybie wyborczym” po wejściu w życie kodeksu wyborczego, „Palestra” 2011/9–10

Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006

Sieńczyło-Chlabicz J., Odpowiedzialność cywilna z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24–25 czerwca 2011 r., red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2013

Surkont  M., Cześć i godność osobista jako przedmioty ochrony prawnokarnej, „Nowe Prawo” 1980/4

Stępińska A., Wizerunek polityka lokalnego i rola środków masowego przekazu w jego kształtowaniu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2006 /2

Uliasz J., Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych, Rzeszów 2018

Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1990/5


Piotr Osowy
profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ORCID: 0000-0002-4623-1862

Sądowa kontrola decyzji administracyjnej w procesie cywilnym (problemy graniczne) – zagadnienia wybrane

Wzajemna zależność między jurysdykcją a administracją zawsze była przedmiotem wielu prac naukowych i problemów praktycznych. Od dawna istnieją szczególne różnice interpretacyjne dotyczące granic tzw. związania lub jego braku oraz jego ewentualnego zakresu sądu cywilnego wydaną uprzednio decyzją administracyjną. Celem artykułu było przedstawienie możliwych powiązań sądów cywilnych z decyzjami administracyjnymi i zbadanie niektórych – mniej lub bardziej intensywnie omawianych – starszych problemów, jak np. znaczenia prawnego tzw. decyzji bezwzględnie nieważnej lub nieistniejącej, a także pojawiających się problemów nowych, w tym ewentualnej konieczności wprowadzenia instytucji tzw. samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego.

Słowa kluczowe:sądowa kontrola, decyzja administracyjna, związanie, stan prawny, samodzielność jurysdykcyjna

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Osowy
Jan Kochanowski University in Kielce, ORCID: 0000-0002-4623-1862

Judicial review of administrative decisions in civil proceedings (boundary problems) – selected issues

The interdependence between jurisdiction and administration has always been the subject of many scientific works and practical problems. For a long time now, there have been particular interpretation differences regarding the limits of the concept of “binding or non-binding” and its possible scope for a civil court by a previous administrative decision. The aim of the article was to present possible links between civil courts and administrative decisions and to examine some – more or less intensively discussed – older problems, such as the legal significance of so-called absolutely invalid or non-existent decisions, as well as emerging new problems, including the possible need to introduce the institution of the so-called jurisdictional independence of the civil court.

Keywords: judicial review, administrative decision, binding, legal status, jurisdictional independence

Bibliografia:

Adamiak B., Kontrola administracji publicznej wykonywana przez Naczelny Sąd Administracyjny [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009

Andrzejewski M., Samodzielność jurysdykcyjna sądu w postępowaniu cywilnym, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne” 2016/4(15)   

Błaszczak Ł., O tzw. ograniczonej samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego w procesie cywilnym [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin – Niechorze 28–30.09.2007, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009

Boć J., Błaś A., Publiczne prawa podmiotowe [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2004

Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967

Borkowski J., Model normatywny sądowej kontroli administracji państwowej w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1988, t. XLI

Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź – Zielona Góra 1997

Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXXVII

Broniewicz W., Czy potrzebny jest nowy k.p.c.?, „Państwo i Prawo” 2004/4

Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk 1984

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1973

Dawidowicz W., Pozycja obywatela przed organami administracji państwowej [w:] Problemy praworządności w działaniu administracji, Wrocław 1980

Gołąb S., Sądownictwo cywilne w konstytucji, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne XXII” 1924/1−12

Grzybowski S., Akt administracyjny jako źródło stosunków obligacyjnych (uwagi na tle art. 397–404 k.c.), „Państwo i Prawo” 1966/9

Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. I. Część ogólna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974

Hanausek S., ,,Związanie’’ sądu cywilnego decyzją administracyjną, „Studia Cywilistyczne” 1974, t. XXIII

Hauser R., Sądownictwo administracyjne w nowej konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995/2

Jagielski J., Kontrola jako czynnik jakości administracji publicznej [w:] Jakość administracji publicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cedzona, 24−26 września 2004, Rzeszów 2004

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

Janowicz J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa – Poznań 1982

Jaworski W., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924

Jendrośka J., Pojęcie decyzji administracyjnej i jej trwałość [w:] Problemy praworządności w działaniu administracji państwowej, Wrocław 1980

Kamiński M., Romańska M., Moc wiążąca decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym a koncepcja jej nieważności, „Przegląd Sądowy” 2008/4

Kania M., Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację publiczną norm zadaniowych [w:] O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015

Karim J., Zawieszenie postępowania cywilnego w postępowaniu procesowym, Kraków 1999

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997

Korzan K., Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, „Palestra” 1980/11−12

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1929

Kunicki A., Charakter prawny decyzji administracyjnej jako przesłanka aktu cywilnoprawnego ze szczególnym uwzględnieniem patentu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1974, t. CCCXLVI

Langrod J.S., Kontrola administracji, Studia, Warszawa − Kraków 1929

Langrod J.S., Res iudicata w prawie administracyjnym, Kraków 1931

Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948

Longchamps de Berier R., Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911

Litwin J., Z problematyki styku prawa cywilnego z administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1965/4

Litwin J., Zmierzch koncepcji tzw. bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo” 1965/4

Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008

Ochendowski E., Moc wiążąca aktu administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968/1

Oleszko A., Rola i znaczenie decyzji administracyjnych w sądowym postępowaniu cywilnym w świetle kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego, „Rejent” 1991/3

Osowy P., Postępowanie administracyjne jako przykład procedury poprzedzającej postępowanie cywilne i jego wpływ na ochronę praw jednostki (wybrane zagadnienia), „Przegląd Sądowy” 2004/9

Osowy P., Prawo cywilne procesowe a prawo materialne [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 październik 2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006

Osowy P., Normy procesowego prawa administracyjnego jako gwarancje ochrony praw obywateli – na przykładzie prawa do czynnego udziału strony w postępowaniu [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. E. Ura, Olszanica 2001

Osowy P., Interwencja główna, Warszawa 2017

Piasecki K., Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i wyrok cywilny, Warszawa 1970

Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2011

Piasecki K., Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, red. E. Łętowska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989

Piątowski J.S. [w:] System prawa cywilnego, t. II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977

Resich Z., Nauka o organach ochrony prawnej, Warszawa 1973

Resich Z. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1969

Rodziewicz J., Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, Gdańsk 2000

Sawczuk M., Wznowienie postępowania cywilnego, Lublin 1963

Siedlecki W., Prawo procesowe cywilne a inne działy prawa, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1970, t. III

Siedlecki W., Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1969/3–4, t. II

Siedlecki W., Sądowa kontrola decyzji administracyjnych jako gwarancja cywilnoprawnej ochrony jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze” 1982/100

Smyczyński T., Skutki cywilnoprawne aktu administracyjnego, „Nowe Prawo” 1971/1

Świątkiewicz J., Przedmiotowy zakres sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo” 1980/3

Trammer H., Odpowiedź prawna, „Państwo i Prawo” 1947/1 (dodatek cywilistyczny)

Waligórski M., Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947

Waligórski M., Organizacja wymiaru sprawiedliwości, Kraków 1952

Wengerek E., Zakres ochrony prawnej w drodze sądowej i jej efektywność, Poznań 1974

Wiktorowska A., Rola sądów w administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003

Wiśniewski T., O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych, „Przegląd Sądowy” 2002/6

Więckowski R., Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1991/139

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968

Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978

Wróblewski J., Pragmatyczna jasność prawa, „Państwo i Prawo” 1988/4

Zieliński A., Glosa do uchwały SN z 26.04.1991 r., I PZP 9/91, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 1992/2, poz. 27

Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977

Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa − Wrocław 1967

Zimmerman J., O niektórych aspektach wewnętrznych jurysdykcji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974/89

Żukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2004


Grzegorz Zalizowski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, ORCID 0000-0002-9436-5662

Wymogi skargi do sądu administracyjnego na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w kontekście dopuszczalności jej odrzucenia – zarys problemu

Poruszona w niniejszym opracowaniu problematyka odnosi się do wymogów, jakie ustawodawca stawia wobec skargi do sądu administracyjnego na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. Jak się okazuje, zagadnienie to jest niezwykle ważkie tak z praktycznego, jak również z teoretycznego punktu widzenia. Ustawodawca bowiem sformułował szczególne wymogi względem tego typu skargi, które zostały określone w art. 57a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mając na względzie powyższe, w przedmiotowej publikacji podjęto próbę przedstawienia zagadnienia dopuszczalności odrzucenia skargi przez sąd administracyjny właśnie z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 57a p.p.s.a.

Słowa kluczowe: prawo do sądu, skarga do sądu administracyjnego, interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, zaskarżanie interpretacji indywidualnych do sądu administracyjnego, wymogi skargi do sądu administracyjnego, odrzucenie skargi przez sąd administracyjny

Grzegorz Zalizowski
University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics, ORCID: 0000-0002-9436-5662

Requirements concerning complaints to the administrative court for an individual interpretation of tax law provisions in the context of the admissibility of its rejection – an outline of the issue

The issues raised in this study relate to the requirements imposed by the legislator regarding complaints to the administrative court about an individual interpretation of tax law provisions. As it turns out, this issue is extremely important from both a practical and theoretical point of view. The legislator has formulated specific requirements for this type of complaint, which have been specified in Article 57a of the Law on Proceedings before Administrative Courts. Considering the above, in this publication an attempt was made to present the issue of the admissibility of a complaint being rejected by an administrative court due to failure to meet the conditions set out in Article 57a of the Law on Proceedings before Administrative Courts.

Keywords: right to a fair trial, complaint to the administrative court, individual interpretation of tax law provisions, appeal against individual interpretations to the administrative court, requirements for a complaint to the administrative court, rejection of a complaint by the administrative court

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Borszowski P., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016

Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, Warszawa 2017

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012

Brolik J., Doręczanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – znaczenie prawne doręczenia [w:] Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok 2015

Chróścielewski W., Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004/3

Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018

Domagała M., Haładyj A., Wrzosek S. (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018

Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz II. Art. 30–86, Warszawa 2016

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawne formy działania administracji [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Sądowa kontrola administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Sądowa kontrola administracji [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 10, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016

Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2016

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017

Hofmański P., Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006

Knysiak-Sudyka H. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018

Mastalski R, Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów, „Jurysdykcja Podatkowa” 2007/1

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2013

Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015

Woś T. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017

Woś T. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012


Igor Socha
Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-2337-2179

Administracyjne kary pieniężne a podział spółki – cz. I

Przedmiotem artykułu jest wpływ podziału spółki na obowiązek zapłaty administracyjnej kary pieniężnej. W pierwszej części krytycznej analizie został poddany pogląd, zgodnie z którym zakaz sukcesji administracyjnoprawnej może zawężać przedmiotowy zakres sukcesji podziałowej. W ocenie autora zasada dopuszczalności sukcesji podziałowej stanowi normę międzygałęziową, przez co jej wyłączenie musi zostać wyraźnie uregulowane lub wynikać ze ściśle osobistego charakteru danego uprawnienia lub obowiązku. W kontekście administracyjnych kar pieniężnych przemawia to za ich przenoszalnością w ramach podziału spółki, także wówczas, gdy kara nie została jeszcze ostatecznie nałożona. Pierwszą część artykułu zamyka prezentacja założeń modelu sukcesji podziałowej w status podmiotu ukaranego.

Słowa kluczowe: podział spółki, administracyjna kara pieniężna, zakaz sukcesji administracyjnoprawnej, sukcesja uniwersalna częściowa

Igor Socha 

Department of Commercial Law, Faculty of Law and Administration, Warsaw University, ORCID: 0000-0002-2337-2179

Administrative pecuniary penalties and a company’s demerger – Part I

The article analyses the influence of a company’s demerger on the obligation to pay an administrative pecuniary penalty. The first part of the article contains a critical analysis of the view that the prohibition of administrative succession may limit the scope of the demerger succession. The author claims that the principle of admissibility of the demerger succession constitutes a cross-branch legal norm, which is why its exclusion requires an express regulation or must result from the strictly personal nature of a given right or obligation. Based on these assumptions, it is concluded that administrative pecuniary penalties should be considered transferable within the demerger procedure even if they have not yet been imposed in a final decision. Consequently, the conceptual bases are presented for the model of demerger succession into the status of the sanctioned entity.

Keywords: company’s demerger, administrative pecuniary penalty, prohibition of administrative succession, partial universal succession

Bibliografia:

Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa 2009

Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź – Zielona Góra 1997

de Wall H., Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tybinga 1999

Duniewska Z., Z refleksji na temat wyodrębnienia prawa administracyjnego i związków tego prawa z prawem cywilnym [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jerzego Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018

Hotel M., Podmiotowa restrukturyzacja spółki a wygaśnięcie uprawnień osobistych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/8

Kamiński M., Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006

Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011

Kidyba A., Witosz A.J., Witosz A., Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, Warszawa 2019

Litwin J., Kodeks cywilny a prawo administracyjne, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1964/10

Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011

Nowacki A., Procedura podziału spółek, Warszawa 2013

Nowacki J., Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice 1992

Olech Z., Nowak M., Regulacja sukcesji administracyjnoprawnej w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/1

Pawelec S., Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym, Warszawa 2011

Pazdan M., Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, „Państwo i Prawo” 2001/2

Piotrowska A., Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych – rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2003/9

Rodzynkiewicz M., komentarz do art. 533 [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz, red. A. Opalski, Warszawa 2016

Skibińska E., Prounijna wykładnia prawa spółek w przypadku „spillover effect”, „Monitor Prawa Handlowego” 2011/1

Skorczyńska E., Pogranicze administracyjno-cywilne [w:] Integralność prawa administracyjnego. Perspektywa polska, red. J. Zimmermann, Warszawa 2019

Skorczyńska E., Sukcesja publicznoprawna w procesie łączenia się spółek na tle pojęcia następstwa prawnego w prawie administracyjnym, „Prawo Spółek” 2003/11

Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych (podstawowe założenia), „Państwo i Prawo” 2000/11

Sołtysiński S., Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2001/7

Strzępka J., Żaba M., Sukcesja administracyjnoprawna i procesowa przy podziale przez wydzielenie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/3

Szczepaniak R., W zaklętym kręgu podziału na prawo publiczne i prywatne, „Studia Prawa Prywatnego” 2015/3

Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009

Wróblewski J., Interpretatio extensiva, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965/1

Wszołek P., Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego, Warszawa 2016

Wyrwiński M., Pojęcie i cechy tzw. sukcesji uniwersalnej podzielonej na podstawie art. 531 k.s.h. [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013

Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013

Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 2010

Ziemski K.M., Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/1

Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972

Zieliński M., Radwański Z., Wykładnia prawa cywilnego, „Studia Prawa Prywatnego” 2006/1


Monika Augustyniak
Profesor nadzwyczajna doktor habilitowana, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
ORCID: 0000-0001-6196-1989
Damian Potycz
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Wygaśnięcie mandatu radnego – przyczyny o charakterze subiektywnym. Głos w dyskusji 

Wygaśnięcie mandatu radnego to istotna problematyka samorządu terytorialnego, która stanowi formalną gwarancję prawidłowego wykonywania mandatu przedstawiciela członków wspólnoty samorządowej. Przedmiotowy artykuł omawia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego o charakterze subiektywnym. Analizie zostały poddane: odmowa złożenia ślubowania, pisemne zrzeczenie się mandatu, samobójstwo radnego oraz zagadnienie niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym przez radnego. Wszystkie te przyczyny zostały zaprezentowane z uwzględnieniem podstaw prawnych ich wystąpienia, charakteru prawnego oraz procedury stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, w tym możliwości uruchomienia weryfikacji kontroli sądowej w każdym z omawianych przypadków. Artykuł przedstawia wątpliwości prawne, które pojawią się na gruncie przesłanek subiektywnych powodujących ex lege wygaśnięcie mandatu radnego, których celem jest wskazanie kierunków zmian w zakresie poruszanej problematyki badawczej.

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, finansowany ze środków na działalność statutową na podstawie decyzji nr WPAiSM/DS/6/2019.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, radni, obowiązki radnego, wygaśnięcie mandatu radnego

Prof. nadzw. dr hab. Monika Augustyniak
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow, ORCID: 0000-0001-6196-1989
mgr Damian Potycz 
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Expiration of a councillor's mandate – for subjective reasons. A voice in the discussion 

The expiry of a councillor's mandate is an important issue in local government, which constitutes a formal guarantee of a proper performance of the mandate by the representative of the local-government community. This article discusses subjective reasons for the expiry of a councillor's mandate. The following issues were analysed: refusal to take an oath; written resignation; suicide of the councillor; and the issue of failure to make a statement on the councillor's financial standing within the time limits specified in separate provisions of law. All these reasons were presented taking into account the legal grounds for their occurrence, their legal nature and the procedure for determining a councillor's mandate expiration, including the possibility to initiate judicial verification in each of the cases discussed. The article presents legal doubts that arise on the basis of subjective premises causing ex lege expiry of a councillor's mandate, the purpose of which is to indicate directions of change in the discussed research subject.

Research project conducted at the Faculty of Law, Administration and International Relations of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow, financed from funds for statutory activities on the basis of Decision No. WPAiSM/DS/6/2019.

Keywords: local government, municipality, councillors, obligations of a councillor, expiry of a councillor's mandate

Bibliografia:

Augustyniak M., Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012

Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014

Augustyniak M., Wybory samorządowe 2018, Warszawa 2018

Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014

Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Legalis 2018

Bandarzewski K. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010

Bielecki L. [w:] M. Augustyniak, L. Bielecki, P. Ruczkowski, Wybory samorządowe. Komentarz, Warszawa 2018

Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2010

Gurdek M., Skutki łączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/2

Jaskiernia J. [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012

Korczak J., Prawne skutki uzyskania mandatów w wyborach władz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędujących członków zarządu województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2002/6

Lewicki M., Lewicka R., Kontrola rozstrzygnięć podejmowanych w sprawie wygaśnięcia mandatu samorządowego, „Studia Wyborcze” 2011/11

Maroń G., Instytucja ślubowania radnego jednostki samorządu terytorialnego w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014/11

Martysz Cz. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018

Martysz Cz. [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012

Piecha J. [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis 2018

Płażek P. [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007

Rytel-Warzocha A., Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego, LEX/el. 2014

Sadowski P. [w:] R. Gawłowski, A. Kujaszewska, K. Pawlik, P. Sadowski, A. Sobolewska, G. Zajączkowska, Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego, Legalis 2018

Sitniewski P., Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007

Szustakiewicz P., Procedura wygaśnięcia mandatu radnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Studia Politologiczne” 2011/20

Wierzbica A., Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2010

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top