Przegląd Podatkowy
Prawo01 czerwca, 2022

Przegląd Podatkowy 6/2022

Zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika a orzecznictwo sądownictwa administracyjnegoprof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Autor jest profesorem nauk prawnych w Zakładzie Prawa Finansowego UAM w Poznaniu. ORCID: https://orcid.org./0000-0003-3062-0270

Zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika a orzecznictwo sądownictwa administracyjnego

Problematyka artykułu dotyczy podstawowego z punktu widzenia podatnika problemu, a  mianowicie bezpieczeństwa prawnego w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Organy podatkowe, działając zgodnie z maksymą iudex in re sua, nader często dokonują takiej wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego, które przekształcają prawo podatkowe w swoje przeciwieństwo. Jedynym skutecznym gwarantem respektowania kultury prawnej w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego jest sądownictwo administracyjne. Niezawisłość sędziowska, wysokie standardy etyczne sędziów, ich kultura prawna, a także kunszt prawniczy w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego stanowią rękojmię bezpieczeństwa prawnego podatnika, tak często naruszanego przez organy podatkowe. Dowodzi tego wskazane w artykule orzecznictwo sądownictwa administracyjnego z roku 2021.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo prawne podatnika, stosowanie prawa podatkowego, zasada pewności prawa podatkowego, idea NTA, sądownictwo administracyjne a zasada pewności stosowania prawa podatkowego, rzetelny proces podatkowy

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
The author is a professor of law, the head of the Department of Financial Law, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. ORCID: https://orcid.org./0000-0003-3062-0270

The Principle of Taxpayer’s Legal Security in the Context  of Case Law of Administrative Courts

The topic of the article concerns a fundamental problem from the taxpayer’s point of view, namely legal security in the application of tax law provisions. Tax authorities, acting in accordance with the iudex in re sua maxim, all too often interpret and apply tax law provisions in such as a way as to transform tax law into its opposite. The only effective guarantor of respect for the legal culture in the field of interpreting and applying tax law provisions is administrative judiciary. Judicial independence, judges’ high ethical standards, their legal culture, as well as their legal skill in interpreting and applying tax law provisions are a guarantee of the taxpayer’s legal security, which is so often violated by tax authorities. This is demonstrated by the case law of administrative courts from 2021, which is discussed in the article.

Keywords: legal security of the taxpayer, application of tax law, principle of tax law certainty, idea of the Supreme Administrative Tribunal, administrative judiciary in the context of the principle of certainty in the application of tax law, fair tax process

Bibliografia / References
Dominik-Ogińska D., Godność a prawo podatnika do rzetelnego procesu [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013
Franczak  A.,  Karta  praw  podstawowych  Unii  Europejskiej a ochrona praw podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Glumińska-Pawlic J., Doradca podatkowy jako obrońca praw podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012
Leszczyński L., Sądowa kontrola administracji a „kontrolna wykładnia operatywna” prawa administracyjnego [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010
Mastalski R., Derywacyjna koncepcja wykładni prawa w procesie stosowania prawa podatkowego [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010
Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego i jego stosowanie, Warszawa 2016
Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015
Orski W. [w:] „Monitor Polski” 1934/29
Prejs E., Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Sawicki J., Sądy administracyjne w Polsce, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1920/1
Strzelec D., Kontrola i postępowanie prowadzone przez naczelnika urzędu celnoskarbowego a gwarancje procesowe podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Tałasiewicz A., Rzecznik Praw Podatnika – czy potrzebna jest instytucjonalna ochrona praw podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Zirk-Sadowski M., Wykładnia prawa a wspólnoty sędziów [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010

dr Karolina Tetłak
Autorka  jest  adiunktem  na  Wydziale  Prawa i  Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8990-5556

Rozliczanie straty zagranicznego zakładu na podstawie metody zaliczenia (kredytu podatkowego)

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę występują dwie metody eliminacji podwójnego opodatkowania: metoda zwolnienia (wyłączenia) i metoda zaliczenia (kredytu podatkowego). Celem artykułu jest porównanie regulacji w zakresie unikania podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności za granicą za pośrednictwem stałego zakładu na podstawie metody zwolnienia oraz metody zaliczenia. W artykule porównano zastosowanie tych metod w sytuacji, gdy działalność przedsiębiorstwa prowadzona poprzez zakład położony za granicą przynosi stratę. W przypadku metody proporcjonalnego zaliczenia polski rezydent podatkowy ma możliwość odliczenia w Polsce straty stałego zakładu ulokowanego za granicą poprzez uwzględnienie przychodów i kosztów zakładu przy obliczeniu swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju, a następnie pomniejszenie podatku krajowego o podatek zapłacony w państwie źródła. Możliwość taka nie występuje w przypadku zastosowania metody zwolnienia, ponieważ przychody pochodzące ze źródeł zagranicznych i związane z nimi koszty uzyskania przychodów nie są włączone do podstawy opodatkowania podatkiem krajowym, chyba że likwidacja zakładu położonego w innym państwie członkowskim UE prowadziłaby do niemożności rozliczenia straty i naruszenia swobody przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, strata, stały zakład, zyski przedsiębiorstw, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, metoda zaliczenia (kredytu podatkowego), metoda zwolnienia, metoda unikania podwójnego opodatkowania

dr Karolina Tetłak
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8990-5556

Settling the Loss of a Foreign Permanent Establishment Using the Credit Method (Tax Credit)
The double tax treaties concluded by Poland provide for two methods of eliminating double taxation: the exemption (exclusion) method and the credit (tax credit) method. The aim of the article is to compare the regulations on double taxation avoidance with respect to income derived from pursuing business abroad through  a  permanent  establishment  using  the  exemption  method and the credit method. It compares the application of these methods in a situation where a company’s operations conducted through an establishment located abroad result in losses. As for the credit method, a Polish tax resident has the possibility to deduct in Poland the loss incurred by a permanent establishment located abroad by recognizing the income and expenses of the permanent establishment when calculating its taxable income in Poland and then reducing the domestic tax by the tax paid in the source country. This possibility does not arise when the exemption method is applied, as income from foreign sources and the related deductible costs are not included in the domestic tax base, unless liquidation of the permanent establishment located in another EU Member State would make it impossible to account for the loss and result in a breach of the freedom of 
establishment.

Keywords: income tax, loss, permanent establishment, corporate profits, double tax treaty, credit (tax credit) method, exemption (exclusion) method, double taxation avoidance method

Bibliografia / References
Aleksandrowicz M., Fiszer J., Jędrzejewski S., Unikanie podwójnego opodatkowania. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 1993/10
Aleksandrowicz M., Komentarz do art. 7 ust. 1 [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010
Fiszer J., Panek M., Art. 23A i 23B. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010
Jamroży M. [w:] Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, red. M. Jamroży, Warszawa 2012
Jamroży M., Rozliczanie strat zagranicznego zakładu w państwie rezydencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012/52(708)
Jamroży M., Zyski zagranicznego zakładu a zakres jurysdykcji podatkowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa” 2011/108
Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. E. Reimer, A. Rust, Kluwer Law International 2015
Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020
Malinowski D.M., Strata w podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2012/3
Peretiatkowicz L., Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym, cz. 1, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/5(83)
Sekita J., Metody unikania podwójnego opodatkowania. Stan prawny na 2004 r., „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2004/4

Bartosz Kubista
Autor  jest  adwokatem  i  doradcą  podatkowym,  partnerem w GLC, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI Kadencji. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-0730

Zakres pojęciowy i przesłanki zastosowania kryterium głównej korzyści w raportowaniu schematów podatkowych

Artykuł omawia charakter prawny kryterium głównej korzyści w raportowaniu schematów podatkowych. Publikacja porusza problematykę zakresu omawianego kryterium oraz warunków uznania go za spełnione. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia jak należy interpretować każdą przesłankę spełnienia kryterium głównej korzyści: uzyskania korzyści podatkowej, motywacji podatnika do osiągnięcia tej korzyści oraz co do istnienia ewentualnej alternatywnej drogi postępowania.

Słowa kluczowe: schematy podatkowe, kryterium głównej korzyści, korzyść podatkowa, MDR, raportowanie schematów podatkowych

Bartosz Kubista
The author is an advocate and tax adviser, a partner at GLC, a teaching  and research employee of the Faculty of Law and Administration,  University of Silesia in Katowice, Poland, and the Vice-President  of the Silesian Branch of the Polish National Chamber of Tax Advisers  of the 6th term of office. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-0730

Conceptual Scope the Criterion of Main Benefit in Disclosure of Tax Schemes and Reasons for Applying It
The article discusses the legal character of the main benefit test, associated with the mandatory disclosure of tax schemes. The publication addresses the scope of the test as well as  the  prerequisites  for  its  fulfillment.  The  article  attempts to explain how to interpret each condition used for determining whether the main benefit test is met: obtaining a tax benefit, the taxpayer’s motivation to achieve the benefit, and the existence of a possible alternative course of action.

Keywords: tax schemes, main benefit test, tax benefit, MDR, disclosure of tax schemes

Bibliografia / References
Bieńkowska A., Raportowanie schematów podatkowych przez JST, LEX/el. 2019
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?, „Przegląd Podatkowy” 2021/3
Dzwonkowski H., Opinie w sprawach podatkowych. Przykłady opinii podatkowych, Warszawa 2020
Gajewski D.J., Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, Warszawa 2020
Gil K., Guzek M., Lejman M., Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, Legalis 2019
Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018
Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance, red. P. Tomczykowski, Warszawa 2021
Jankowski J., Konstytucyjność klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2020/5
Jankowski J., Przepisy o MDR – nieodzowna konieczność czy skrajna nieproporcjonalność?, „Monitor Podatkowy” 2019/8
Jankowski J., Wpływ przepisów o MDR na transakcje nieruchomościowe, cz. I, „Nieruchomości” 2019/8
Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do przepisów materialnoprawnych, Poznań 2018
Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności (2), „Przegląd Podatkowy” 2020/7
Ladziński A., Wasiluk D., O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, „Przegląd Podatkowy” 2019/5
Mariański A., Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
Maruchin W., Obowiązek informowania o schematach podatkowych – analiza zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2019/3
Mika J.F., Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady, Legalis 2021
Modzelewski W., Radzikowski K., Informacja o schematach podatkowych. Komentarz do ustawy – Ordynacja podatkowa. Dział III Rozdział 11A, Warszawa 2019
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Legalis 2021, komentarz do art. 86a
Pahl B. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021, komentarz do art. 86(a)
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny, red. A. Mariański, Legalis 2021
Przybyło A., Schematy podatkowe – ogólne cechy rozpoznawcze omówione na przykładach, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2020/1
Rudowski J. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz i in., LEX/el. 2019, komentarz do art. 86(a)
Skwierczyńska E., Raportowanie MDR – czy po zmianach w podatku PIT zatrudnienie 26-latka to schemat podatkowy?, „Kazus Podatkowy” 2019/4
Stefaniak M., Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/5
Walerjan D., Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) – wybrane problemy, „Prawo Asekuracyjne” 2019/3

Adrian Stępień
Autor  jest  doradcą  podatkowym,  starszym  menedżerem w CRIDO
Agnieszka Kalicińska
Autorka jest aplikantką adwokacką,  starszą  konsultantką w CRIDO

Zasady podpisywania pism elektronicznych wnoszonych  do sądu administracyjnego
Niniejsza glosa poddaje krytyce pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.12.2021 r., I FPS 2/21, zgodnie z którym skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem elektronicznym. W ocenie autorów nie jest w takiej sytuacji wymagany odrębny podpis, co wynika zarówno z wykładni językowej przepisów, wymagań technicznych, jak również argumentów o charakterze celowościowym i słusznościowym.

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ePUAP, podpis elektroniczny, dokumenty elektroniczne, brak formalny pisma sądowego

Adrian Stępień
The author is a tax adviser and a senior manager at CRIDO (Warsaw, Poland)
Agnieszka Kalicińska
The author is a trainee advocate, a senior consultant at CRIDO (Warsaw, Poland)

Principles of Signing Electronic Documents Sent to Administrative Courts
This  article  criticizes  the  view  expressed  in  the  resolution  of the Supreme Administrative Court of 6 December 2021 (case I FPS 2/21), according to which an appeal attached to electronic general letter form, signed with a trusted signature, sent via the ePUAP platform, should be considered as signed only if it has been separately signed with an electronic signature. In the authors’ opinion, a separate signature is not required in such a situation. This results both from a linguistic interpretation of the provisions, from technical requirements, as well as from purposive and equitable arguments.

Keywords: administrative judicial procedure, Law on Proceedings before Administrative Courts, ePUAP platform, electronic signature, electronic documents, formal defect of a court document

Bibliografia / References
Bielska-Brodziak A., Lege non distinguente [w:] A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009
Dauter B. [w:] A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, B. Dauter, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  LEX/el. 2021, komentarz do art. 49
Iżycki P., O wymogu podpisania pisma wniesionego do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021/6
Kwiatek B., Wymagania stawiane dokumentowi elektronicznemu na gruncie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [w:] B. Kwiatek, Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008
Oleś-Leśniewska M., Podpisywanie załączników pism wnoszonych za pośrednictwem platformy ePUAP w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 7.10.2020 r.,  II SAB/Gd 40/20, „Glosa” 2021/3
Pietrasz P., Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020

Dominika Nazimek
Autorka  jest  magistrem  prawa  Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obszarze podatków i finansów

Raportowanie schematów podatkowych w Polsce jako odpowiedź na międzynarodowe standardy przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej

Niniejszy artykuł stanowi analizę porównawczą, w ramach której ocenie poddano wpływ projektu Base Erosion and Profit Shifting – dalej projekt BEPS – na wprowadzony do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – rozdział 11a. Punktem odniesienia do tych rozważań będzie nie tylko raport OECD poświęcony działaniu 12., ale również dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa 2018/822 – na podstawie której Polska implementowała obowiązek raportowania schematów podatkowych do krajowego porządku prawnego. W opracowaniu skoncentrowano się głównie na problemach pojawiających się na tle stosowania tych regulacji, a które wynikają z kompleksowej i wykraczającej poza ramy unijnego aktu nowelizacji.

Słowa kluczowe: unikanie opodatkowania, agresywna optymalizacja podatkowa, raje podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe, raportowanie schematów podatkowych, Base Erosion and Profit Shifting

Dominika Nazimek
The author holds a law degree from the Jagiellonian University in Krakow, Poland. She specializes in the field of tax and finance

Disclosure of Tax Avoidance Schemes in Poland as Reponse to International Standards of Counteracting Aggressive Tax Optimization

This paper is a comparative analysis aimed to evaluate the influence  of  the  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  (BEPS)  project  on Chapter 11a, inserted into the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. The point of reference for these considerations will be not only the OECD Action 12 Report, but also Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements, on whose basis Poland implemented into the national legal order the obligation to disclose tax schemes. The paper focuses mainly on problems that arise in connection with applying these regulations, due to the comprehensive nature of the Polish amendments, which go beyond the framework of the EU instrument.

Keywords: tax avoidance, aggressive tax optimization, tax havens, international tax law, disclosure of tax avoidance schemes, Base Erosion and Profit Shifting

Bibliografia / References
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Brzostowska M., Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych, LEX/el. 2020
Fryze W., Linkiewicz M., Powrót schematów podatkowych –  odwieszenie  terminów,  ponowne  raportowanie,  zmiany w  przepisach  –  szkolenie  online,  Wolters  Kluwer  Polska, LEX/el.  2021,  https://sip.lex.pl/#/publication/151376975/ fryze-wojciech-linkiewicz-michal-powrot-schematowpodatkowychodwieszenieterminowponowne...?keyword=linkiewicz%20mdr&cm=S TOP (dostęp: 22.07.2021 r.)
Gil K., Guzek M., Lejman M., Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, Warszawa 2019
Koronkiewicz J., Aktywność UE w odpowiedzi na projekt BEPS [w:] Narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, Warszawa 2018
Kosieradzki T., Piekarz R., Rynkowska A., Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie, Warszawa 2019
Kudlicki M., Geneza i główne założenia Konwencji Wielostronnej OECD z 2016 roku implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, „Młody Jurysta” 2019/1
Ladziński A., Wasiluk D., O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, „Przegląd Podatkowy” 2019/5
Majkowski W., Mrozik M., Zwolnienie doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej, ABC, https://sip.lex.pl/#/publication/470063920/majkowski-wojciech-mrozik-michal-zwolnienie-doradcy-podatkowego-z-tajemnicy-zawodowej?keyword=majkowski%20raportowa nie&cm=SFIRST (dostęp: 24.07.2021 r.)
Mariański A., Michalak A., Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
Ney  J.,  Obowiązek  raportowania  schematów  podatkowych a tajemnica zawodowa doradców podatkowych, „Kwartalnik Prawno-Finansowy” 2019/3
OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris 2013, https://read.oecdilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page1 (dostęp: 27.04.2022 r.)
OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1: 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris 2015, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges of-the-digital-economy-action-1–2015finalreport_9789264241046-en#page1 (dostęp: 27.04.2022 r.)
OECD, Mandatory Disclosure Rules Action 12: 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris 2015
OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status. Action 7: 2015 Final Report, Paris 2015, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-establishment-status-action-7–2015final-report_9789264241220-en#page1 (dostęp: 27.04.2022 r.)
Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny, red. A. Mariański, Warszawa 2020
System prawnofinansowy Unii Europejskiej, red. A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler, Warszawa 2017
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, red. A. Mariański, LEX/el. 2015
Wilk M., Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa do radcy podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2019/2

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego  przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Tax Consequences of Obtaining Compensation Paid  by the Municipality for Failure to Provide Social Housing

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej
Rodzinne gospodarstwo rolne – status podatnika VAT 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration
Family Farm: The Status of VAT Taxable Person 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”
Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)
Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top