Przegląd Podatkowy
Prawo29 kwietnia, 2022

Przegląd Podatkowy 5/2022

Nowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółekprof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Autorka jest profesorem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-4152

Nowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółek

Zmiany w podatkach od 2022 r. dotyczyły także zdarzeń restrukturyzacyjnych, z tym że w przeważającej mierze mających charakter transgraniczny. Przy zdarzeniach transgranicznych jedna ze spółek biorących udział w zdarzeniu restrukturyzacyjnym nie będzie polskim rezydentem podatkowym, a jeśli jest nim spółka przejmująca, to od zastosowanego przez nią rozwiązania w odniesieniu do wyceny przekazanych aktywów i pasywów będzie zależało, czy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym skorzysta z możliwości nieopodatkowania na dzień zaistnienia zdarzenia. W związku z tym nowe regulacje mają na celu określenie wariantowe opodatkowania spółki będącej polskim rezydentem. Ponadto określają one sposób wyceny majątku, gdy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym jest spółką przejmującą. Przedmiotem analizy są trzy rodzaje transgranicznych restrukturyzacji: wniesienie aportu, połączenie i podział spółek z punktu widzenia skutków podatkowych dla spółki będącej polskim rezydentem podatkowym, a także jej wspólników obejmujących udziały (akcje) spółki przejmującej.

Słowa kluczowe: transgraniczne zdarzenie restrukturyzacyjne, aport, połączenie spółek, podział spółek, dyrektywa 2009/133/WE, zagraniczny zakład

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
The author is a professor at the Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-4152

New Tax Regulations on Cross-Border Company Restructuring

The changes in taxes that started to apply in 2022 also concern restructuring events, predominantly cross-border ones. In case of cross-border events, one of the companies involved in the restructuring event will not be a Polish tax resident, and if this is the acquiring company, the solution applied by it with respect to the valuation of the transferred assets and liabilities will determine whether the Polish tax resident company will benefit from the possibility of not being subject to taxation as at the date of the event. Therefore, the new regulations are aimed at determining the variant of taxation of the Polish resident company. In addition, they define how assets are valued when the acquiring company is a Polish tax resident. The analysis concerns three types of cross-border restructuring: contribution in kind, merger, and division of companies, from the point of view of tax consequences for the Polish tax resident company as well as for its shareholders taking up shares in the acquiring company.

Keywords: cross-border restructuring event, contribution in kind, company merger, company division (demerger), Directive 2009/133/EC, foreign permanent establishment

Bibliografia / References
Hofstatter M., Hohenwarter D., The Merger Directive [w:] Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, red. M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer,Wien 2008
Thommes O., Commentary on the Parent/Subsidiary Directive [w:] EC Corporate Tax Law, red. O. Thommes, E. Fuks, Amsterdam 1991

Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w zespole ds. CIT KPMG w Polsce. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Maciej Sawczuk
Autor jest starszym konsultantem w zespole ds. CIT KPMG w Polsce. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3294-8854

Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – został dodany art. 7 ust. 3 pkt 7. Regulacja ta w istotny sposób wpływa na konsekwencje podatkowe m.in. transakcji przejęć spółek kapitałowych, ponieważ ogranicza możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą po dokonaniu przejęcia innej spółki swoich strat podatkowych z lat wcześniejszych. Z tego powodu ważne jest doprecyzowanie, jak należy rozumieć te stosunkowo nowe przepisy antystratowe. Celem artykułu jest przede wszystkim przedstawienie przebiegu procesu legislacyjnego nowych przepisów, wskazanie na wątpliwości interpretacyjne, które były sygnalizowane jeszcze przed ich wejściem w życie, zebranie i omówienie aktualnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych w zakresie stosowania nowego przepisu, próba przedstawienia wniosków ogólnych na podstawie rocznego doświadczenia w stosowaniu nowych regulacji, które będą mogły stanowić dobre praktyki w ramach ich stosowania przez podatników.

Słowa kluczowe: strata podatkowa, reorganizacje, połączenia, połączenie odwrotne

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law and a tax adviser, a partner in KPMG Poland CIT Team. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Maciej Sawczuk
The author is a senior tax consultant in KPMG Poland CIT Team. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3294-8854

New Regulations Limiting Loss Settlement in the Case of Reorganization Measures

As of 1 January 2021, Article 7(3)(7) was added to the Polish Corporate Income Tax Act. This provision has a very significant impact on tax consequences, including consequences of transactions of company acquisitions, as it limits the ability of the acquiring company to settle its tax losses from previous years after the acquisition of another company. For this reason it is important to clarify how these, relatively new, anti-loss provisions. The aim of the article is primarily: to present the course of the legislative process relating to the new provisions; to indicate the interpretative doubts raised even before they came into force; to collect and discuss the current jurisprudence of courts and tax authorities in the field of their application; to attempt to present general conclusions on the basis of one year of experience in applying the new provisions, which could constitute good practice of their application by taxpayers.

Keywords: tax loss, reorganizations, mergers, downstream mergers

Bibliografia / References
Mariański A., Porada Ł., Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r., „Monitor Podatkowy” 2020/12
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014
Michna M., Maliszewska M., Nowe przepisy o stratach uderzą w połączenia odwrotne, prawo.pl, 24.11.2020 r., https://www.prawo.pl/podatki/rozliczanie-strat-podatkowych-przy-odwrotnym-polaczeniu-opinia,504717.html (dostęp: 3.01.2022 r.)
Zalewski Ł., Przejęcia i aporty bez prawa do rozliczenia straty, „Dziennik Gazeta Prawna. Podatki i Księgowość”, 10.02.2021 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8092-481,przejecia-aporty-prawo-do-rozliczenia-straty-podatki-spolki.html (dostęp: 3.01.2022 r.)

Karolina Figura
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

WIS to solistka

Podatnik występujący o wydanie wiążącej informacji stawkowej liczy, że otrzyma decyzję, z której dowie się, jak został sklasyfikowany towar (usługa) oraz jaką stawkę VAT ma obowiązek stosować. Czasami jednak postępowanie organu podatkowego kończy się niewydaniem WIS z uwagi na mnogość, tj. istnienie dwóch lub więcej towarów / usług / świadczeń kompleksowych opisanych we wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Tymczasem – zgodnie z przepisami prawa – decyzja WIS może obejmować wyłącznie jeden towar albo jedną usługę lub jedno świadczenie kompleksowe. Wiążąca informacja stawkowa to dość samolubna solistka, która nie lubi występować w towarzystwie wielu towarów / usług / lub świadczeń kompleksowych.

Słowa kluczowe: wiążąca informacja stawkowa, mnogość towarów, mnogość usług, świadczenie kompleksowe, postępowanie podatkowe

Karolina Figura 
The author is employed by the fiscal administration

BRI Is a Solo Player

A taxable person applying for Binding Rate Information expects to receive a decision stating how the goods (services) have been classified and which VAT rate to apply. Sometimes, however, the proceedings at the tax authority end with the non-issuance of BRI due to multiplicity, i.e. the existence of two or more goods/services/composite supplies described in the Binding Rate Information request. Meanwhile - according to law - a BRI decision may cover only one good or one service or one composite supply. Binding rate information is a rather selfish solo player that does not like to appear in the company of multiple goods/services or composite supplies. 

Keywords: binding rate information, multiple goods, multiple services, composite supply, tax proceedings

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014
Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2010
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013
Teszner K., Wydawanie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby VAT — nowa podatkowa procedura interpretacyjna, „Przegląd Ustawodawstwa Podatkowego” 2020/4
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016

Tomasz Jakubiak vel Wojtczak
Autor jest radcą prawnym, założycielem Ulve Tax & Legal. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7335-3702

Milczenie w praktyce prawa podatkowego

Milczenie w szeroko pojętym obrocie gospodarczym jest przede wszystkim oceniane z punktu widzenia stosunków cywilnoprawnych. Jednakże niejednokrotnie zastosowanie przepisów prawa cywilnego tworzy sytuacje, które z kolei są objęte zakresem zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wtedy milczenie jednej ze stron stosunku cywilnoprawnego wywołuje określone implikacje na gruncie przepisów prawa podatkowego. Występują również przypadki, w których wyłączna regulacja przepisów podatkowych wiąże z milczeniem danego podmiotu określone skutki prawne. Sytuacje takie mogą przewijać się na gruncie różnych podatków i różnych stanów faktycznych. Trudno przy tym znaleźć dla nich wspólny mianownik poza tym, że takie właśnie zachowanie jest czynnikiem wywołującym skutki prawne. Celem tego artykułu jest przedstawienie próby odniesienia tego zachowania do prawa podatkowego oraz kilku wybranych sytuacji takiego milczenia. Pierwsza część artykułu jest poświęcona milczeniu w relacjach pomiędzy stronami transakcji gospodarczych (zasadniczo stosunków cywilnoprawnych). Z kolei druga jego część odnosi się do milczenia w relacjach z organami podatkowymi.

Słowa kluczowe: milczenie, umowy, zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, zaświadczenia, interpretacje indywidualne, administracja podatkowa, samofakturowanie

Tomasz Jakubiak vel Wojtczak
The author is an attorney at law, the founder of Ulve Tax & Legal (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7335-3702

Silence in the Practice of Tax Law

In commercial transactions in the broad sense, silence is mainly assessed from the point of view of civil law relationships. However, sometimes the application of civil law provisions creates situations which in turn fall within the scope of application of tax law provisions. Then the silence of one of the parties to the civil law relationship gives rise to certain implications under tax law. There are also cases in which the exclusive regulation of the tax legislation attaches specific legal consequences to the silence of the person or entity concerned. Such situations may arise with regard to different taxes and different facts. It is difficult to find a common denominator for them, apart from the fact that such behaviour is a factor giving rise to certain legal consequences. This article aims to present an attempt at relating such behaviour to tax law and several selected situations involving such silence. The first part of the article is devoted to silence in relations between parties to economic transactions (in principle, civil law relationships). The second one discusses silence in relations with tax authorities.

Keywords: silence, agreements, tax obligations, tax proceedings, certificates, tax rulings (individual interpretations), fiscal administration, self-invoicing

Bibliografia / References
Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2008
Kondek J., Czy milczenie oznacza zgodę? Próba analizy cywilnoprawnej, „Studia Iuridica” 2008
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2021, komentarz do art. 56
Mularski K. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2019
Pietrzykowski K. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–449 10 , red. K. Pietrzykowski, Legalis 2020, komentarz do art. 1
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, 2001
Wykurz M., Milczący akcept może być sposobem dokumentowania wywozu towarów, „Rzeczpospolita” z 29.06.2020 r.

dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, assistant professor w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym, wicedyrektorem ds. strategicznego doradztwa podatkowego i rozstrzygania sporów w PwC Polska oraz advisor w PwC Global Tax Policy. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor zajmuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3459-7656

Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Autor przedstawia częściowo krytyczną glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.08.2021 r., w którym Sąd przeprowadził wykładnię koncepcji beneficial ownership na gruncie konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City 30.11.1998 r. – dalej polsko-meksykańska umowa o UPO – wobec organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami autorskimi z siedzibą w Meksyku. Zdaniem autora NSA słusznie rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika, umożliwiając zastosowanie korzyści podatkowej z art. 12 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o UPO w postaci zastosowania zredukowanej 10-procentowej stawki podatku u źródła (WHT) w Polsce od należności licencyjnych (tantiemy). Niemniej jednak rozstrzygnięcie to zostało oparte na częściowo błędnej wykładni i niepoprawnym metodologicznie uzasadnieniu, w tym częściowo błędnym rozumieniu koncepcji beneficial ownership. Dlatego też wyrok jest słuszny ad casum, ale niekoniecznie może taki pozostać w innych sprawach dotyczących koncepcji beneficial ownership.

Słowa kluczowe: rzeczywisty beneficjent, koncepcja beneficial ownership, wykładnia prawa, Polska, Meksyk, umowa o UPO, Konwencja wiedeńska, Komentarz OECD

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, Poland, an assistant professor at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland and an advisor at PwC Global Tax Policy team. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3459-7656

Misinterpretation of the Concept of Beneficial Ownership in the Context of the Poland-Mexico Double Taxation Treaty in Relation to Collective Management Organizations

The author presents a partially critical commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 12 August 2021, in which the Court interpreted the concept of beneficial ownership under the Convention between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, drawn up in Mexico City on 30 November 1998 (the ‘Poland-Mexico DTT’) with regard to a collective management organization (CMO) with its registered office in Mexico. In the author’s opinion, the Court was right to resolve the case in favour of the taxpayer, allowing the application of the tax benefit provided for in Article 12(2) of the Poland-Mexico DTT in the form of the application of a reduced 10% rate of withholding tax (WHT) in Poland on licence fees (royalties). However, this ruling was based on a partially erroneous interpretation and methodologically incorrect justification, including a partially erroneous understanding of the concept of beneficial ownership. Therefore, the judgment is correct for this case, but may not necessarily be so in other cases involving the concept of beneficial ownership.

Keywords: beneficial owner, concept of beneficial ownership, statutory interpretation, Poland, Mexico, DDT, Vienna Convention, OECD Commentary

Bibliografia / References
Arnold B., The Interpretation of Tax Treaties. Myth and Reality, „Bulletin for International Taxation” 2010/1
Arnold B.J., The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Ault H.J., The Role of the OECD Commentaries in the Interpretation of Tax treaties [w:] Essays on International Taxation, red. H.H. Alpert, K. Van Raad, Kluwer Law International 1993
Avery Jones J.F., The Beneficial Ownership Concept Was Never Necessary in the Model [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Avery Jones J.F., Treaty Interpretation – Global Tax Treaty Commentaries, IBFD 2017
Baker P., Beneficial Ownership: After Indofood , „Gray’s Inn Tax Chambers” 2007/1(6)
Baker P., Double Taxation Conventions and International Tax Law, 3rd (loose-leaf) edition, Sweet & Maxwell, 2001
Bany K., Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2005/6
Bator A., Kozak A., Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005
Bernstein J., Summerhill L., Canada’s Prévost Decision: the World is Watching, „Tax Notes International” 2009/11(53)
Biegalski A., Wprowadzenie do art. 10–12, pkt III.10 [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010
Broe de L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, IBFD 2008/14
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Danon R. i in., The Prohibition of Abuse of Rights After the ECJ Danish Cases, „Intertax” 2019/49
Ellis M., The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation – Response to Prof Dr Klaus Vogel, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2000, Vol. 54, No. 12
Garbarino C., Judicial Interpretation of Tax Treaties: The Use of the OECD Commentary, „Elgar Tax Law and Practice Series” 2016
Gardiner R., Treaty Interpretation, Oxford University Press 2008
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017
Jiménez A.M., ‘Beneficial Ownership’ [w:] Global Tax Treaty Commentaries, red. R. Vann, IBFD 2020
Jiménez A.M., Chapter 14: Beneficial Ownership as an Attribution-of-Income Rule in Spain: Source and Residence Country Perspectives [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Kemmeren E., Preface to Arts 10 to 12 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, E. Reimer, Alphen aan den Rjin 2015
Kuźniacki B., Opodatkowanie zagranicznych spółek zagranicznych (CFC): Konieczność reformy, Warszawa 2017
Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2), „Przegląd Podatkowy” 2015/2
Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła: Alokacja dochodu czy przeciwdziałanie nadużyciom międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego? , LEX/el. 2022
Lang M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, IBFD and Linde Verlag 2013
Łuczak K., Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2014/1–2
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Morawski W., Właściciel (beneficial owner) dywidendy, Wyroki Tax Court of Canada z 22.04.2008 r. oraz Federal Court of Appeal z 26.02.2009 r. w sprawie Prevost Car Inc., „Przegląd Podatkowy” 2010/10
Morawski W., Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie sądów polskich, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004/4
Morawski W., Zasady wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a konwencja wiedeńska o prawie traktatów, „Przegląd Podatkowy” 2010/4
Nieminen M., Dual Role of the OECD Commentaries – Part 1 & 2, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 11 & 12
OECD, Note on the Discussion of the First Report of Working Party no. 27 of the Fiscal Committee on Interest and Royalties during the 31st session of the Fiscal Committee held from 10th to 13th June, 1969, DAF/FC/69.10 (4 July 1969)
OECD, Recommendation of the OECD Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital, adopted by the Council on 23 October 1997 under the written procedure [C/M(97)21/PROV])
OECD, Working Party no. 27 of the Fiscal Committee (Luxembourg – France – Netherlands), Preliminary report on suggested amendments to articles 11 and 12 of the Draft Convention, relating to interest and royalties respectively, FC/WP27(68)1, 30.12.1968 r.
OECD, Working Party No. 27 of the Fiscal committee (Luxembourg – France – Netherlands), Report on suggested amendments to Articles 11 and 12 of the Draft Convention, relating to interest and royalties respectively, FC/WP27(70)1(16 Feb. 1970)
Pietrasz P., Charakterystyka dochodów nieujawnionych [w:] Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007
Płeszka K., Następstwa decyzji w sądowym stosowaniu prawa, „Państwo i Prawo” 1988/12
Płeszka K., Uzasadnienie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996
Raad Van R., International coordination of tax treaty interpretation and application [w:] International and comparative taxation: essays in honour of Klaus Vogel, red. K. Lehner i in., Kluwer Law International 2002
Rust A., Article 3 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, E. Reimer, Alphen aan den Rjin 2015
Rust A., CFC Legislation and EC Law, „Intertax” 2008, Vol. 36, Issue 11
Schwarz J., The Indofood case [w:] Schwarz on Tax Treaties, 5th Edition, London 2018
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, LEX/el. 2010
Skaar A., Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle, Series on International Taxation, Deventer 1992
Vann R., Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Vogel K., Prokisch, R.G., General Report: Interpretation of Double Taxation Conventions, „Cahiers de droit fiscal international”, Vol. 78a, IFA Congress in Florence, 1993
Vogel K., The influence of the OECD commentaries on treaty interpretation, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2000, Vol. 54, No. 12
Ward D.A., Ward’s Tax Treaties 1996–1997, Toronto 1996
Waters M., The Relevance of the OECD Commentary in the interpretation of Tax Treaties [w:] Praxis des internationalen Steuerrechts – Festschrift für Helmut Loukota zum 65. Geburtstag, red. M. Lang, H. Jirousek, Linde: Vienna 2005
Wattel P.J., Marres O., The Legal Status of the OECD Commentary and Static or Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, „European Taxation” 2003/7–8
Weeramantry R., Treaty Interpretation in Investment Arbitration, Oxford University Press 2012
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, LEX/el. 2015
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015
Wouters J., Vidal M., The International Law Perspective [w:] Tax Treaties and Domestic Law, „EC and International Tax Law Series”, Vol. 2, red. G. Maisto, Amsterdam: IBFD 2006

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podatkowe aspekty pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Fiscal Aspects of Humanitarian Aid to Ukraine 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”
Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), aktualnie członkiem Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former a representative of the Polish Ministry of at the EU High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), currently a member of the OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author (Warsaw, Poland)

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top