Przegląd Podatkowy
Prawo05 listopada, 2021

Przegląd Podatkowy 11/2021

Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadądr Jowita Pustuł
Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000-0003-0063-7880

Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą

Osoby fizyczne wynajmujące swoje nieruchomości niejednokrotnie mają wątpliwości, do którego źródła przychodów zaliczyć otrzymywany czynsz. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, kiedy należy uznać, że czynsz jest związany z tzw. najmem prywatnym objętym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – a w jakich okolicznościach należy go zaliczać do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ kryteria pozwalające na odróżnienie najmu prywatnego od najmu będącego przejawem działalności gospodarczej nie są jasne, organy podatkowe często kwestionują przyjęty przez podatników sposób rozliczeń. W dniu 24.05.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, która może ułatwić wynajmującym dokonywanie właściwej kwalifikacji przychodów z najmu.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, przychód, źródła przychodów, najem, działalność gospodarcza

Pobierz treść artykułu

dr Jowita Pustuł
The author is a tax adviser and an attorney at law, she is also an assistant professor at the Department of Financial Law, Jagiellonian University in Krakow. ORCID: 0000-0003-0063-7880 

Classification of Rental Income: Non-Agricultural Business Activity as an Exception and Not a Rule

Individuals who rent out their property are often in doubt as to the source of income to which they should classify the rent they receive. Property owners do not know when rent should be deemed to be connected with a so-called private lease, included in the source of revenue referred to in Article 10(1)(6) of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991, and when it should be classifi ed as revenue from business activity. Since the criteria for distinguishing a private lease from a lease which is part of business activity are not clear, tax authorities often question the method of settlement adopted by taxpayers. On 24 May 2021, the Supreme Administrative Court passed a resolution which can make it easier for landlords to properly classify rental income.

Keywords: personal income tax, income, sources of income, lease, business activity

Bibliografia / References
Brzeziński B., Działalność gospodarcza czy inne źródło przychodów – łamigłówka rozwiązana..., „Przegląd Podatkowy” 2015/2
Jamroży M., Główka A., Kwalifikacja przychodów z najmu prywatnego do źródła przychodów, „Monitor Podatkowy” 2017/6
Łunarski O., Majka P., Pojęcie przychodu oraz przychodu ze stosunku pracy [w:] Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Warszawa 2013
Mariański A., Dochód z działalności gospodarczej [w:] Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. A. Mariański, Warszawa 2016

Szymon Parulski
Autor jest doradcą podatkowym
Wojciech Krok
Autor jest doradcą podatkowym

Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski

Od 2016 r. wśród priorytetów polskich władz była poprawa ściągalności podatków oraz redukcja szarej strefy, w szczególności w zakresie VAT. Jednym z rozwiązań legislacyjnych, które zostały w tym zakresie zastosowane, był tzw. pakiet paliwowy, czyli obowiązek uiszczania zaliczek na VAT w ciągu pięciu dni po wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 9.09.2021 r., C-855/19, G. Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – dalej wyrok TS C-855/19, G. Sp. z o.o. – uznał polskie przepisy w tym obszarze za niezgodne z prawem UE. Niniejszy artykuł analizuje konsekwencje przedmiotowego wyroku, zarówno dla poszczególnych podatników oraz płatników VAT, jak i dla polityki podatkowej Polski w zakresie walki z szarą strefą.t

Słowa kluczowe: VAT, paliwa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, zaliczka, Trybunał Sprawiedliwości, nadpłata, płatnik, szara strefa, znikający podatnik

Szymon Parulski
The author is a tax adviser
Wojciech Krok
The author is a tax adviser

Fuel Package: An Effective Shortcut. Consequences of Non-Compliance of Polish VAT Legislation with EU Law and Lessons Learned

Since 2016, one of the priorities of Polish authorities was improving tax collection and reducing the grey economy, especially in the field of VAT. One of the legislative solutions applied in this respect was the so-called fuel package, i.e. the obligation to make interim VAT payments within five days after intra-Community acquisition of motor fuels. The Court of Justice, in its judgment of 9 September 2021, in case C-855/19, G. Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, found Polish regulations in this area inconsistent with EU law. This article examines the consequences of the judgment, both for individual VAT taxable persons and remitters, and for the Polish tax policy of combating the grey economy.

Keywords: VAT, fuels, intra-Community acquisition, interim payment, Court of Justice, overpayment, taxable person, grey economy, missing trader

dr Przemysław Szymczyk

Autor jest dyrektorem Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, doradcą podatkowym, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000-0003-0755-1879. Niniejszy artykuł zawiera prywatną opinię autora i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów
Jeremiasz Kalus
Autor jest pracownikiem Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niniejszy artykuł zawiera prywatną opinię autora i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów

Preferencje podatkowe dla strategicznych inwestorów przewidziane w Polskim Ładzie. Analiza prawno-porównawcza wybranych rozwiązań

Pakiet zmian określany jako tzw. Polski Ład wprowadza jedną z największych reform polskiego systemu podatkowego w ostatnich latach. Niestety w debacie publicznej dotyczącej powyższego programu poświęca się stosunkowo mało uwagi korzystnym regulacjom przewidzianym dla strategicznych inwestorów. Tymczasem w wielu obszarach zostały zaprojektowane rozwiązania przewidujące nowatorskie traktowanie tej grupy przedsiębiorców wraz z licznymi preferencjami, jakie Polska może im zaoferować w kontrze do klimatu inwestycyjnego proponowanego przez konkurencyjne kraje regionu. Celami niniejszego artykułu są przybliżenie i analiza przedmiotowych korzyści. Wśród nich znalazły się m.in. ulgi na innowacje technologiczne (w tym ulgi na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników), ulgi rozwojowe (ulga konsolidacyjna i ulga na ekspansję), jak również tzw. Interpretacja 590 (inaczej porozumienie inwestycyjne), będąca kumulacją kilku rozstrzygnięć w ramach jednego dokumentu (interpretacja indywidualna, opinia zabezpieczająca, Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa, uprzednie porozumienia cenowe – Advance Pricing Agreement – APA), oraz specjalnie powoływane Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (investor desk) umożliwiające szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”. Z uwagi na obszerność prezentowanych zagadnień w publikacji nie omówiono wielu innych korzystnych rozwiązań dla biznesu wdrażanych w ramach Polskiego Ładu (m.in. grupy VAT, opcja opodatkowania VAT instytucji finansowych, zmiany w zakresie podatku u źródła, podatkowe grupy kapitałowe czy polska spółka holdingowa).

Słowa kluczowe: Polski Ład, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, ulga konsolidacyjna, ulga na ekspansję, porozumienie inwestycyjne, Interpretacja 590, investor desk

dr Przemysław Szymczyk 
The author is the director of the Tax System Department of the Polish Ministry of Finance, a tax adviser, and a lecturer at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. ORCID: 0000-0003-0755-1879. This article contains the author’s personal opinion and cannot be regarded as reflecting the official position of the Ministry of Finance
Jeremiasz Kalus 
The author is an employee of the Tax System Department at the Polish Ministry of Finance, a PhD student at the Doctoral School of the University of Silesia in Katowice. This article contains the author’s personal opinion and cannot be regarded as reflecting the official position of the Ministry of Finance

Tax Preferences for Strategic Investors Provided for in the ‘Polish Deal’. Comparative Law Analysis of Selected Solutions

The package of amendments referred to as the ‘Polish Deal’ introduces one of the biggest reforms of the Polish tax system in recent years. Unfortunately, in the public debate on this scheme, relatively little attention is paid to the regulations that favour strategic investors. Meanwhile, in many areas solutions have been designed to provide for innovative treatment of this group of entrepreneurs, along with numerous preferences which Poland can offer to them, in contrast to the investment climate in other countries of the region. This article aims to introduce and analyse the benefits in question. The include, among others, relief for technological innovation (including tax reliefs for robotization, prototypes and innovative employees), development reliefs (consolidation and expansion reliefs), as well as the so-called 590 Interpretation (also referred to as investment agreement), which combines several decisions in a single document (individual tax ruling containing an interpretation, protective tax ruling, Binding Tariff Information, Binding Excise Information, Advance Pricing Agreement - APA), and an especially established Tax Investor Service Center (investor desk), enabling quick and efficient ‘one-stop’ service for large investors. Due to the breadth of the presented issues the publication does not discuss many other solutions that are advantageous for business, which are implemented under the Polish Deal (e.g. VAT groups, VAT option for financial institutions, changes in withholding tax, tax groups of companies or Polish holding companies).

Keywords: Polish Deal, robotization tax relief, prototype tax relief, consolidation tax relief, expansion tax relief, investment agreement, 590 Interpretation, investor desk

Bibliografia / References
2020 Investment Climate Statements: Singapore, https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/singapore/ (dostęp: 15.10.2021 r.)
Bernat M., IP BOX również w Polsce: preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, LEX/el. 2018
Corporate – Tax credits and incentives, https://taxsummaries.pwc.com/latvia/corporate/tax-credits-and-incentives (dostęp: 15.10.2021 r.)
COVID-19 Economic Relief Package for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in India, https://www.ecovis.com/global/covid-19-economic-relief-package-for-micro-small-and-medium-sized-enterprises-in-india/ (dostęp: 15.10.2021 r.)
De Backer K., De Stefano T., Menon C., Ran Suh J., Industrial robotics and the global organization of production, OECD Science, „Technology and Industry Working Papers” 2018/03
Dispense partielle de versement du précompte professionnel sur les rémunérations des chercheurs, https://1819.brussels/subsides/dispense-partielle-de-versement-du-precompte-professionnel-sur-les-remunerations-de (dostęp: 15.10.2021 r.)
Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/11/PIE-Raport_Robotyzacja.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
fDi Markets: Poland on the podium as the third recipient of foreign direct investment in the world, https://www.paih.gov.pl/20210426/fdi_markets_ranking (dostęp: 15.10.2021 r.)
Finland gives companies 150% tax deduction for joint r&d projects, https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/invest-in-finland/2020/finland-gives-companies-150-tax-deduction-for-joint-rd-projects (dostęp: 15.10.2021 r.)
Finland grants companies unprecedented tax incentives to boost research and development efforts, https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/cision-releases/2021/finland-grants-companies-unprecedented-tax-incentives (dostęp: 15.10.2021 r.)
German Foreign Investment Control goes Future Technology and Beyond, https://www.linklaters.com/pl-pl/insights/publications/2021/january/german-foreign-investment-control-goes-future-technology-and-beyond (dostęp: 15.10.2021 r.)
Hong Kong’s New Tax Incentives for R&D, https://www.globalcompliancenews.com/2019/01/17/hong-kong-new-tax-in-centives-rd-20190109/ (dostęp: 15.10.2021 r.)
Janowska A., Kontrola sądowa aktów wydawanych w ramach postępowania z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej po zmianach, „Przegląd Podatkowy” 2016/12
JEI – Jeune entreprise innovante, https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-a-linnovation/jei-jeune-entreprise (dostęp: 15.10.2021 r.)
Kedvező változások a szociális hozzájárulási adóból a kutatás-fejlesztési , tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény szabályaiban, https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/termelo-vallalatok/articles/kedvezo-valtozasok-szocho.html (dostęp: 15.10.2021 r.)
Kidyba A. [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021, komentarz do art. 58
Malaysia Plans Long Term for Post-pandemic FDI, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/malaysia-plans-long-term-for-post-pandemic-fdi (dostęp: 15.10.2021 r.)
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 18d
R&D Tax Incentives: Korea 2020, https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-korea.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
Raport EY za 2021 r., https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/tax/tax-guides/2021/ey-worldwide-r-and-d-incentives-guide.pdf#page=128?download (dostęp: 15.10.2021 r.)
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PARP-26_Raport-2021-07-22_WCAG_210726.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
Relaxation of dutch visa and wage tax rules for start-ups, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/07/relaxation-of-dutch-tax-rules-for-start-ups (dostęp: 15.10.2021 r.)
Robotics and the Future of Production and Work, https://itif.org/publications/2019/10/15/robotics-and-future-production-and-work (dostęp: 15.10.2021 r.) 
Singapore Corporate – Tax credits and incentives, https://taxsummaries.pwc.com/singapore/corporate/tax-credits-and-incentives (dostęp: 15.10.2021 r.) 
Survey of Global Investment and Innovation Incentives – Taiwan 2020, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-survey-of-global-investment-and-innovation-incentives-taiwan-2020.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2021.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
Taiwan eyes $1.3 billion in foreign tech investment under new scheme, https://www.reuters.com/article/us-taiwan-economy-tech-idUSKBN23B0DI (dostęp: 15.10.2021 r.)
Tax incentives for research & development & innovation, https://finance.belgium.be/sites/default/files/downloads/704-brochure-RD-TaxIncentives-2020-en.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
The fDi Report 2021. Global greenfield investment trends, https://report.fdiintelligence.com/files/ThefDiReport2021.pdf (dostęp: 15.10.2021 r.)
Utrzymuje się dobry klimat dla biznesu. Wyniki 12. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton i HSBC, https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=35766 (dostęp: 15.10.2021 r.)
Výzkum a vývoj Odpočet na výzkum a vývoj jako možný klíč k překonání krize a získání konkurenční výhody, https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/legal/articles/vyzkum-a-vyvoj.html (dostęp: 15.10.2021 r.)
Woźniak M., Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 1, Transformacja, Warszawa 2011

Jacek Wojtach
Autor jest doradcą podatkowym, senior managerem w zespole podatków międzynarodowych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Paweł Wyciślik
Autor jest konsultantem w zespole podatków międzynarodowych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne

W artykule zostały omówione aspekty podatkowe związane z wypłatą dywidendy pomiędzy polskimi spółkami kapitałowymi. Autorzy dokonali analizy przepisów polskich i unijnych dotyczących wypłaty dywidend oraz stosowania zwolnienia partycypacyjnego pomiędzy polskimi spółkami. W tym zakresie autorzy omówili m.in. problematykę wykładni pojęć należytej staranności płatnika i rzeczywistego właściciela dywidendy. W artykule zaprezentowano również wpływ otrzymywanej dywidendy na ustalenie kosztów uzyskania przychodów oraz na ustalenie wysokości przychodów do celów stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Autorzy poza wykładnią przepisów uwzględnili praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych, a także przedstawili kierunki rozwoju przepisów oraz propozycje zmian legislacyjnych w omawianym zakresie.

Słowa kluczowe: dywidenda, podatek u źródła, płatnik, zwolnienie, zwolnienie partycypacyjne, rzeczywisty właściciel, należyta staranność

Jacek Wojtach
The author is a tax adviser, a senior manager in the international tax team at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Paweł Wyciślik
The author is a consultant in the international tax team at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Corporate Income Tax Exemption for Domestic Dividends: Principles, Doubts, and Practical Problems

The article discusses tax aspects related to the payment of dividends between Polish companies. The authors analyse Polish and EU provisions on dividend payments and on the application of the participation exemption between Polish companies. In this respect the authors discuss, among other things, the interpretation of the notions of due diligence of the payer and beneficial owner of the dividend. The article also presents the impact of received dividend on determination of tax deductible costs and the amount of revenue for the purpose of applying a reduced corporate income tax rate. Apart from interpreting the provisions, the authors took into account the practice of tax authorities and administrative courts. They also presented the trends in the development of legal provisions and proposals of legislative amendments in this area.

Keywords: dividend, withholding tax, payer, exemption, participation exemption, beneficial owner, due diligence

Bibliografia / References
OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris 2017

Lucyna Kaligowska
Autorka jest starszym referendarzem sądowym w WSA w Warszawie (Wydział III Podatkowy), w swojej praktyce zawodowej zajmowała się również prawem karnym skarbowym jako oskarżyciel skarbowy

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Od kilku lat coraz częściej mówi się o zjawisku instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych. Toczyła się też dyskusja o roli sądów administracyjnych w zwalczaniu tego zjawiska. Rozbieżności w tym zakresie usunęła ostatecznie uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r. – dalej uchwała z 24.05.2021 r. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie – jak w świetle tej uchwały organy podatkowe mają wykazać, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie miało na celu jedynie doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Słowa kluczowe: uchwała siedmiu sędziów NSA, sądowa kontrola administracji, wszczęcie postępowania karnego skarbowego, zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Lucyna Kaligowska
The author is a senior court referendary at the Provincial Administrative Court in Warsaw (Tax Department III), in her professional practice she also dealt with penal fiscal law as a fiscal prosecutor

Instrumental Initiation of Fiscal Penal Proceedings in the Light of the Latest Case Law of Administrative Courts

In the last few years the phenomenon of instrumental initiation of fiscal penal proceedings is spoken of more often. There was also a discussion about the role of administrative courts in combating this phenomenon. Discrepancies in this regard were finally removed by the resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court of 24 May 2021. This paper is an attempt to answer the question – how, in the light of this resolution, the fiscal administration should demonstrate that the initiation of fiscal penal proceedings was not only meant to achieve suspension of the period of limitation of a tax liability.

Keywords: resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court, judicial review of administration, initiation of fiscal penal proceedings, suspension of the running of limitation period

Bibliografia / References
Brzeziński B., Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I FSK 525/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011/6
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Komentarz do raportu, Toruń 2019
Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację skarbową, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014/1
Dźwigała G., Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej, „Przegląd Podatkowy” 2021/1
Gajewska-Kraczkowska H., O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego, „Monitor Podatkowy” 2012/4
Ladziński A., Waśko J., Burczyński T., Waśko W., Kudlek K., Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej, Toruń 2019
Łabuda G., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, „Prokuratora i Prawo” 2011/3
Piasecka P., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego jako nadużycie prawa przez organy władzy publicznej, „Monitor Podatkowy” 2021/2
Pioterczak R., Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki prowadzenia spraw podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2021/10
Strzelec D., O potrzebie sądowej kontroli skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, „Przegląd Podatkowy” 2020/11
Śliwowski S., Postępowanie karne zawiesza bieg przedawnienia podatku, „Rzeczpospolita” z 14.09.2011 r.
Waśko J., Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych – analiza praktyki wybranych urzędów kontroli skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
Waśko W., Andrzejewska-Czernek I., Postępowania karne skarbowe traktowane instrumentalnie, „Dziennik Gazeta Prawna” z 25.06.2013 r.

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Warunki stosowania 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów rozpoczynających działalność

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Conditions for Application of 9% Corporate Income Tax Rate for Newly Incorporated Companies

dr Dagmara Dominik-Ogińska
Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

I Wrocławskie Forum Podatkowe – zapowiedź 

dr Dagmara Dominik-Ogińska
Vice-President of the Provincial Administrative Court in Wroclaw

I Wroclaw Tax Forum: An Announcement

Anna Pęczyk-Tofel
Autorka jest doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz partnerem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO
Sławomir Pilarczyk
Autor jest doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz starszym menadżerem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO
Michał Wielec 
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz konsultantem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO

„Pięć lat klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w Polsce” – raport CRIDO

Anna Pęczyk-Tofel
The author is a tax adviser, an attorney at law, and a partner in CRIDO Tax and Disputes Team
Sławomir Pilarczyk
The author is a tax adviser, an attorney at law, and a senior manager in CRIDO Tax and Disputes Team
Michał Wielec 
The author is a doctoral student at the Department of Financial Law, University of Lodz, and a consultant in CRIDO Tax and Disputes Team

CRIDO report: ‘Five Years of the Tax Avoidance Rule in Poland’

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Miejsce dostawy towarów i jego skutki dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Place of Supply of Goods and Its Consequences for Taxation with VAT

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top