Przegląd Podatkowy
Prawo03 stycznia, 2022

Przegląd Podatkowy 1/2022

Nowelizacja art. 16a Kodeksu karnego skarbowego wynikająca z Polskiego Ładudr Grzegorz Keler
Autor jest adwokatem, doktorem prawa, ekspertem Centrum Ekonomii i Finansów Cyfrowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Nowelizacja art. 16a Kodeksu karnego skarbowego wynikająca z Polskiego Ładu

Czynny żal stanowi jedną z instytucji o doniosłym znaczeniu na gruncie prawa karnego skarbowego, polegającą na wyłączeniu odpowiedzialności karnej w przypadku spełnienia określonych warunków. Szczególna forma czynnego żalu została przewidziana w art. 16a ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. Przepis ten wzbudzał liczne kontrowersje. W ramach tzw. Polskiego Ładu doczekał się natomiast istotnej nowelizacji. Zasadne jest ustalenie, czy zmiana ta stanowi właściwą odpowiedź na postulaty doktryny i orzecznictwa.

Słowa kluczowe: prawo karne skarbowe, czynny żal, korekta deklaracji, nowelizacja

dr Grzegorz Keler
The author is an advocate, a doctor of laws, an expert of the Centre for Digital Economics and Finance at the Faculty of Economics and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Amendment of Article 16a of the Fiscal Penal Code Resulting from the Polish Order

Active repentance (voluntary disclosure) is one of the institutions of great importance under fiscal penal law. It consists in exclusion of criminal liability if certain conditions are met. A special form of active repentance has been provided for in Article 16a of the Act of 10 September 1999 - Fiscal Penal Code. This provision has caused much controversy. However, under the so-called Polish Order, it has been significantly amended. It is therefore expedient to determine whether this change is an appropriate response to the requests put forward by legal scholars and judges.

Keywords: fiscal penal law, active repentance (voluntary disclosure), tax return correction, amendment

Bibliografia / References
Andrzejewska-Czernek I., Morawski W., Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją zawieszania biegu terminu przedawnienia, o którym podatnik nie został powiadomiony, „Przegląd Podatkowy” 2013/7
Czichy K., Czynny żal w prawie karnym skarbowym – uwagi de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2016/5
Dudziak S., Korekta deklaracji podatkowej a odpowiedzialność karna skarbowa – uwagi do art. 16a KKS, „Monitor Podatkowy” 2013/3
Gałuszka J., Zjawisko moralnego hazardu a finanse publiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011/173
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el. 2009
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el. 2017
Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński LEX/el. 2021
Ogiński J., Ogiński P., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego – uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11, „Przegląd Podatkowy” 2012/12
Piasecka P., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego jako nadużycie prawa przez organy władzy publicznej, „Monitor Podatkowy” 2021/2
Piaseczny A., Wielgolewska A., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el. 2012
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, red. I. Ożóg, LEX/el. 2017
Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2020
Strzelec D., O potrzebie sądowej kontroli skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, „Przegląd Podatkowy” 2020/11
System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2017
The New Palgrave: A Dictionary of Economics, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, vol. 3, London 1987
Wilk L., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 3/12, „Prokuratura i Prawo” 2013/2
Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2021

dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8690-9351 

Nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego – teoria i praktyka

Ustawa z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p. – została uchwalona 25 lat temu. Ustanowiła ona reguły wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w tym także czynności zastrzeżonych dla podmiotów uprawnionych. W tym okresie zasadnicze zmiany ustawy dotyczyły jedynie deregulacji w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Mogłoby się wydawać, że pozostałe regulacje nie powinny budzić już większych wątpliwości. O ile w teorii nie ma zasadniczych niejasności interpretacyjnych, to w praktyce mamy coraz częściej do czynienia z nieuprawnionym świadczeniem usług. Dotyczy to zarówno zawodowego podejmowania tych czynności przez podmioty nieuprawnione, jak i wykonywania zawodu przez doradców podatkowych w podmiotach, które nie są podmiotami uprawnionymi do zawodowego świadczenia usług doradztwa podatkowego. Poza odpowiedzialnością karną może to skutkować także deliktem dyscyplinarnym doradców podatkowych w tym drugim przypadku. Artykuł ma na celu doprecyzowanie siatki pojęciowej oraz wskazanie istotnych konsekwencji praktycznych dla osób podejmujących nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego.

Słowa kluczowe: doradztwo podatkowe, nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego, etyka doradcy podatkowego

Niniejszy artykuł nie jest oficjalnym stanowiskiem KIDP.

dr hab. Adam Mariański, professor of the University of Lodz
Department of Tax Law, University of Lodz (Poland); President of the National Chamber of Tax Advisers (KIDP) of the 5th term of office. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8690-9351 

Provision of Tax Consultancy Services Without Authorization: Theory and Practice

The Act of 5 July 1996 on Tax Consultancy was passed 25 years ago. It introduced the principles of performing tax consultancy activities, including those reserved for authorized entities. Over this period, the only major amendments to the Act concerned deregulation in the field of bookkeeping services. It might seem that the remaining regulations should no longer cause any greater doubts. While in theory there are no significant interpretive problems, in practice we see more and more cases of services being provided by unauthorized entities. This applies to both professional services being undertaken by unauthorized entities and the profession being practised by tax advisers within entities that are not authorized to professionally provide tax consultancy services. Apart from criminal liability, this may also give rise to disciplinary tort on the part of tax advisers in the second scenario. This article aims to clarify the terminology and to identify important practical consequences for persons who engage in providing tax consultancy services without authorization.

Keywords: tax consultancy, provision of tax consultancy services without authorization, tax adviser’s ethics

This article is not an official position of the KIDP.

Bibliografia / References
Brzeziński B., Glosa do wyroku WSA z dnia 18 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1245/04, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2005/5
Etyka dla doradców podatkowych. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, stany faktyczne, red. A. Mariański, Warszawa 2020
Mariański A., Funkcje, zadania i obowiązki pełnomocnika, „Prawo i Podatki” 2008/8
Mariański A., Stała reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2006/9
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2021
Polskie regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny, red. A. Mariański, Warszawa 2020
Strzelec D., Komentarz do art. 41 [w:] Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2015

dr Joanna Zawiejska-Rataj 
Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, partnerem associate w Deloitte
Jakub Sekulski
Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w Deloitte

Polski Ład a ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej w procesie zmian

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi implementacji założeń Polskiego Ładu ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian do ustaw podatkowych, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (wprowadzenie porozumień inwestycyjnych). Co warto podkreślić, ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca – wprowadza także wiele zmian i nowych instytucji związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej oraz przysługującymi organom prawami. Do najbardziej istotnych zmian wynikających z ustawy nowelizującej z pewnością należy wprowadzenie nowych instytucji przyznających organom podatkowym dodatkowe prawa, tj. dokonywanie nabycia sprawdzającego lub tymczasowego zajęcia ruchomości. Zmiany te weszły w życie 1.01.2022 r. W niniejszym artykule autorzy odnoszą się do wybranych najnowszych zmian, niemniej mając na uwadze, że ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS – podlegała już w czasie swojego funkcjonowania licznym nowelizacjom, pojawia się pytanie, czy modyfikacje te w istotny sposób modelują przewidziane w niej procedury i zmieniają ich dotychczasowy charakter. W tym kontekście autorzy odnoszą się do zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą także z perspektywy postulatów legislacyjnych, które pojawiały się w związku z funkcjonowaniem ustawy o KAS, w szczególności w wyniku obserwowanej praktyki w zakresie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej.

Słowa kluczowe: procedura podatkowa, polski ład, nabycie sprawdzające, tymczasowe zajęcie ruchomości 

dr Joanna Zawiejska-Rataj
The author is an attorney at law, a tax adviser, and an associate partner at Deloitte (Poznan, Poland)
Jakub Sekulski
The author is a tax adviser, a manager at Deloitte (Poznan, Poland)

Polish Order and the National Fiscal Administration Act in the Process of Change

In connection with the legislative work concerning implementation of the assumptions of the Polish Order, the legislature decided to introduce signifi cant amendments to tax statutes, in particular with regard to personal income tax, and to the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (by introducing investment agreements). It is worthy of note that the Act of 29 October 2021 Amending the Act on Personal Income Tax, the Act on Corporate Income Tax and Certain Other Acts – hereinafter the Amending Act – also introduces many changes and new solutions directly related to the functioning of the National Fiscal Administration and the powers enjoyed by the authorities. The most signifi cant changes resulting from the Amending Act certainly include the introduction of new solutions granting additional powers to tax authorities, i.e. making test purchases or temporarily seizing movable property. These amendments came into force on 1 January 2022. In this article the authors refer to selected recent amendments. Nevertheless, bearing in mind that the Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration [NFS] has already been subject to numerous amendments since it came into force, the question arises whether these modifi cations significantly model the procedures provided for therein and change their previous character. In this context, the authors refer to the changes introduced by the Amending Act also from the perspective of legislative requests which appeared in connection with the functioning of the NFS Act, in particular as a result of the observed practice of customs and fi scal inspections.

Keywords: tax procedure, Polish Order, test purchase, temporary seizure of movable property

Bibliografia / References
Koślicki K., Dwuinstancyjność postępowania podatkowego nie działa i jest iluzją, https://www.prawo.pl/podatki/dwuinstancyjnosc-postepowania-podatkowego-nie-dziala-i-jest,491943.html (dostęp: 30.10.2021 r.)
Nowak A., O arkuszu odwoławczym, decyzjach kasacyjnych naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz o niedźwiedziej przysłudze. Z notatnika litygatora podatkowego – odc. 2, https://www.dzp.pl/blog/tax/o-arkuszu-odwolawczym-decyzjach-kasacyjnych-naczelnika-urzedu-celno-skarbowego-oraz-o-niedzwiedziej-przysludze-z-notatnika-litygatora-podatkowego-odcinek-2/ (dostęp: 30.10.2021 r.)
Nowak A., Zakaz korekty cofającej ustalenia kontroli celno-skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2019/11
Podsiadły A., Zawiejska-Rataj J., Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych – zakończenie kontroli, „Przegląd Podatkowy” 2017/6
Strzelec D., Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – realna czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?, „Przegląd Podatkowy” 2017/3

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), aktualnie członkiem Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej – kolejny przykład „Wielkiego Brata” w podatkach?

Przedmiotem artykułu jest omówienie postanowień dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22.03.2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – dalej dyrektywa 2021/514 lub DAC7 – wprowadzającej zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych na potrzeby podatków dochodowych. Kwestie związane z innymi niż obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych aspektami tej dyrektywy, takie jak skodyfikowanie kryterium przewidywalnego związku, wprowadzenie mechanizmu wspólnych kontroli, wniosków grupowych czy też objęcie automatyczną wymianą pomiędzy państwami członkowskimi informacji na temat dochodów z należności licencyjnych, są poza zakresem niniejszego artykułu. Cyfryzacja naszego życia kreuje wiele nowych możliwości uzyskiwania dochodów znajdujących się poza dotychczasowym radarem organów podatkowych (najem nieruchomości, wszelkiego rodzaju usługi i handel online, inwestycje w kryptowaluty itp.). Ostatnia inicjatywa UE ma na celu zwiększenie transparentności podatkowej również w tym obszarze.

Słowa kluczowe: platformizacja, platformy cyfrowe, gospodarka współdzielenia, sprzedawcy online, podatki dochodowe, VAT

dr Filip Majdowski
The author is a former a representative of the Polish Ministry of at the EU High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), currently a member of the OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author (Warsaw, Poland)

Reporting Requirements for Digital Platform Operators in the European Union: Another Example of ‘Big Brother’ in Taxation?

The paper discusses the provisions of Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, which introduced principles of reporting for income tax purposes applicable to digital platform operators. Issues relating to aspects of this Directive other than the reporting requirements for digital platforms, such as the codification of the foreseeable relevance criterion, the introduction of a joint audit mechanism, group requests or extension of the automatic exchange of information between Member States to include royalty income, are beyond the scope of this article. The digitalization of our lives creates many new opportunities to derive income that are below the tax authorities’ current radar (property rental, all kinds of online services and commerce, investments in cryptocurrencies, etc.). A recent EU initiative aims to increase tax transparency in this area, too.

Keywords: platformization, digital platforms, sharing economy, online retailers, income taxes, VAT

Bibliografia / References
Beretta G., The New Rules for Reporting by Sharing and Gig Economy Platforms Under the OECD and EU Initiatives, „EC Tax Review” 2021/1
Chase R., Diving In: Platform Transactions and the OECD Digital Economy Effort, „Tax Executive”, 18.05.2020 r.
Europejski Inspektor Ochrony Danych, Opinion 6/2020 on a proposal for an amendment of Council Directive 2011/16/EU relating to administrative cooperation in the field of taxation , 28.10.2020 r.
KE, Commission Staff Working Document Impact Assessment Tax Fraud and Evasion – Better Cooperation between National Tax Authorities on Exchanging Information, Accompanying the Document Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation in the Field of Taxation, SWD(2020) 131 final (15 July 2020)
KE, Wniosek Dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, 21.03.2021 r., COM(2018) 148 final.
Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-/public-consultation_pl (dostęp: 3.12.2021 r.)
Majdowski F., Aktualności z Brukseli, „Przegląd Podatkowy” 2020/9
MF, Opinia Polski dotycząca możliwego wpływu projektu dyrektywy COM (2020) 314 – DAC7 na Jednolity Rynek Cyfrowy, 2020, https://www.gov.pl/web/finanse/opinia-polski-ws-dac7 (dostęp: 3.12.2021 r.)
Manca M., EU DAC7 Proposal Further Strengthens EU Tax Administrative Cooperation, Even in Respect of Digital Platforms, „European Taxation” 2021/4
OECD, Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy, 2020
OECD, Model Reporting Rules for Digital Platforms. International Exchange Framework and Optional Module for Sale of Goods, 2021
OECD, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 2021
Ogembo D., Lehdonvirta V., Taxing Earnings from the Platform Economy: An EU Digital Single Window for Income Data?, „British Tax Review” 2020/1
Stevens S., Van Wamelen J., The DAC7 Proposal and Reporting Obligation for Online Platforms, „EC Tax Review” 2021/1

dr Izabela Andrzejewska-Czernek, redaktor naukowy
doktor nauk prawnych, radca prawny, koordynator Young IFA Network Oddział w Polsce, członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego
dr Katarzyna Knawa, redaktor naukowy
doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek IFA Polska oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Gergely Czoboly
Associate Professor na Corvinus University w Budapeszcie, Węgry, ekspert kancelarii Jalsovszky Law Firm
Mantas Juozaitis
ekspert w zakresie prawa podatkowego w Motieka & Audzevičius PLP, Wilno, Litwa
Trevor Glavey
tax barrister w Matheson, Dublin, Irlandia
Ivo Vanasaun
specialist tax counsel, Kancelaria Prawna FORT, Tallin, Estonia 

„Jak wy to robicie? Podatek u źródła w różnych państwach Europy” (1): Litwa, Irlandia, Węgry, Estonia

Prezentowany artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów, powstałych w ramach projektu „How do you do it?”, realizowanego przez IFA Oddział w Polsce, Young IFA Network. Powody jego powstania są dwojakie: po pierwsze jest to chęć sprawdzenia i pokazania, jak do aktualnych problemów podatkowych podchodzi się w różnych państwach europejskich – potrzeba wyjścia z analizą prawa poza „krajowe podwórko”. Po drugie chodzi o pokazanie, że podatek u źródła (WHT) wcale nie musi być ukrytym podatkiem nałożonym na krajowych podatników korzystających z usług lub dystrybuujących zyski za granicę, ale systemem, który w zamierzeniach ma prowadzić do opodatkowania nierezydentów otrzymujących dochody pasywne. Mamy nadzieję, że – nieprzypadkowy – dobór krajów w pierwszym artykule z cyklu wzbudzi refleksję w zakresie badań nad prawem podatkowym prowadzonych dotychczas w Polsce.

Słowa kluczowe: badania prawnoporównawcze, podatek u źródła, WHT

dr Izabela Andrzejewska-Czernek, academic editor
doctor of laws, attorney at law, coordinator of Young IFA Network, Polish Branch, member of the Academic Association of Tax Law 
dr Katarzyna Knawa, academic editor
doctor of laws, tax adviser, attorney at law, assistant professor at the Institute of Law, Krakow University of Economics (Poland). Member of IFA Poland and the Academic Association of Tax Law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Gergely Czoboly
Associate Professor at the Corvinus University in Budapest, Hungary, expert at Jalsovszky Law Firm 
Mantas Juozaitis
tax law expert at Motieka & Audzevičius PLP, Vilnius, Lithuania 
Trevor Glavey
tax barrister at Matheson, Dublin, Ireland 
Ivo Vanasaun
specialist tax counsel, FORT Law Firm, Tallin, Estonia

‘How Do You Do It? Withholding Tax in Various Countries of Europe’ (Part 1): Lithuania, Ireland, Hungary, Estonia 

This article is the first in a series of articles written as part of ‘How do you do it?’ project, carried out by the Polish Branch of IFA, Young IFA Network. It was written for two reasons: firstly out of a desire to check and show how different European states tackle current tax problems, a need to take legal analysis out of the local setting. Secondly, it aims to show that withholding tax (WHT) is not necessarily a hidden tax levied on domestic taxpayers who use services or distribute profits abroad, but rather a system that is intended to tax non-residents who obtain passive income. We hope that the choice of countries in the first article of the series (which was not random) will stimulate reflection about tax law studies conducted in Poland so far.

Keywords: comparative law studies, withholding tax, WHT 

Bibliografia / References
Andrzejewska-Czernek I. (red.), Spies K., Martin C., Mühlhausen M., Belouli E., Glavey T., Faustini G., Burbaitė E., Klethi P., Andrade C.A., Jimenez D., Martinez I., How do you do it? MDR in different EU Member States, „European Taxation” 2021/9
International tax competitiveness Index 2021, https://files.taxfoundation.org/20211014170634/International-Tax-Competitiveness-Index-2021.pdf, s. 3 (dostęp: 15.11.2021 r.)
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Krzemińska I., Majkowski W., Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT), „Przegląd Podatkowy” 2021/2
Maguire T., The Taxation of Companies 2021 (25 th edition), Bloomsbury Professional 2021, rozdział 4.3.
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – pojęcie dochodu 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Health Insurance Contribution Assessment Base. The Concept of Adjusted (Taxable) Income 

dr Bożena Ciupek
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6486-7450 

Konferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. Podatkowe instrumenty pomocowe w dobie pandemii COVID-19 a finanse przedsiębiorstw – relacja 

dr Bożena Ciupek
On behalf of the Organizing Committee 
(Katowice, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6486-7450

Conference of the Department of Public Finance, University of Economics in Katowice, and the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers, titled “Tax Instruments of Aid in Times of the COVIC-19 Pandemic in the Context of Company Finance”. A Report

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

The Obligation to Prepare Transfer Pricing Documentation 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), aktualnie członkiem Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former a representative of the Polish Ministry of at the EU High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), currently a member of the OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author (Warsaw, Poland)

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top