Prawo01 czerwca, 2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2021

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
ORCID: 0000-0002-8783-8820

Dopuszczalność przyznania w statucie powiatu przewodniczącemu organu stanowiącego prawa inicjatywy uchwałodawczej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2021 r. (III OSK 3241/21)

Problematyka zaskarżania uchwał w przedmiocie odwołania członka komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego stanowi ważne w praktyce zagadnienie. Spory personalne o obsadę organów wewnętrznych nieraz skutkują wnoszeniem skarg na uchwały, mające z założenia charakter aktów prawa wewnętrznego. Uchwały zarówno powołujące, jak i odwołujące członków z komisji organu stanowiącego stanowią akty objęte sprawami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Takie uchwały mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego przez takiego radnego, który został odwołany ze składu komisji. Natomiast radny, który ani nie został odwołany/powołany, ani też nie kandydował do danego składu komisji, nie ma legitymacji do zaskarżenia uchwały podjętej w tym zakresie.

Słowa kluczowe:
uchwała, skarga, odwołanie radnego, komisja organu stanowiącego, legitymacja, prawo wewnętrzne

Dr hab. Kazimierz Bandarzewski 

is an assistant professor at the Department of Local Government Law at the Jagiellonian University in Kraków in Poland.
ORCID: 0000-0002-8783-8820

Admissibility of conferring the right of resolution initiative to the chairman of the legislative body in the county’s statutes – approving commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 13 January 2021 (III OSK 3241/21)

The issue of challenging resolutions on the dismissal of a member of a committee of a local government body is an important issue in practice. Personal disputes over the staffing of internal bodies sometimes result in complaints being filed against resolutions that are, by definition, acts of internal law. Resolutions both appointing and dismissing members of committees of the legislative authority are acts that fall within the scope of public administration in the meaning of Article 87, para. 1 of the Act on the County Self-Government. A councillor who was dismissed from the committee may appeal to the administrative court against such resolutions. However, a councillor who was neither dismissed/appointed nor who stood for election to a given committee does not have the capacity to challenge a resolution adopted in this respect.

Keywords: resolution, complaint, dismissal of a councillor, commission of the legislative body, legitimacy, internal law

Bibliografia / References

Bandarzewski K., Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo i Prawo” 2010/10
Bułajewski S., Rada gminy jako organ stanowiący [w:] Status prawny rady gminy, red. M. Chmaj, Warszawa 2012
Góralczyk W., Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986
Iwaszkiewicz M., Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2000
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008
Kisiel W., Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych (w orzecznictwie sądów administracyjnych), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/3
Kisiel W., Organizacja jednostki samorządu terytorialnego przedmiotem statutu [w:] Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie, red. W. Kisiel, Kraków 2005
Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003
Klyszcz R., Ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Komentarz, Wrocław 1999
Knysiak-Sudyka H., Skarga kasacyjna [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2015
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, t. 1, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005
Król R., Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element wpływający na efektywność podejmowania decyzji w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017
Matczak M., Kompetencja w prawie administracyjnym [w:] Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010
Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991/2
Postępowanie sądowo-administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2004
Powiat, red. J. Boć, Wrocław 2001
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015
Skóbel B., Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Drembkowski, Warszawa 2019
Szewc T., Skarga powszechna w samorządzie terytorialnym, Gliwice 2016
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Drembkowski, Warszawa 2019

dr Maciej Hadel
jest aplikantem sędziowskim w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
ORCID: 0000-0003-2256-1565
dr hab. Robert Suwaj
jest profesorem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
ORCID: 0000-0003-1372-9039, e-mail: [email protected]

Charakter prawny terminu załatwienia sprawy z art. 12 ust. 4b ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej) – glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z 5 listopada 2020 r. (I ACa 857/19)

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z 5.11.2020 r., I ACa 857/19. W glosowanym orzeczeniu sąd przyjął, że wskazany przez ustawodawcę w art. 12 ust. 4b ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych termin na wydanie decyzji odszkodowawczej ma charakter instrukcyjny, co powoduje, iż jego przekroczenie nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla organu o charakterze materialnoprawnym.W ocenie autorów powyższa konstatacja jest błędna i nie uwzględnia rozróżnienia skutków naruszenia terminu o charakterze procesowym (w ramach toczącego się postępowania administracyjnego) oraz o charakterze materialnoprawnym, np. w obszarze prawa cywilnego. Rozważania poprzedzają ogólne refleksje dotyczące charakteru i rodzajów terminów w postępowaniu administracyjnym.

Słowa kluczowe: specustawa drogowa, drogi publiczne, decyzja odszkodowawcza, termin instrukcyjny, skutki naruszenia terminu procesowego, odsetki za opóźnienie

Dr Maciej Hadel
is a judge articling at the National School of Judiciary and Public Prosecution.
ORCID: 0000-0003-2256-1565
Dr hab. Robert Suwaj
is a professor at the Faculty of Administration and Social Sciences at the Warsaw University of Technology in Poland.
ORCID: 0000-0003-1372-9039

Legal nature of the deadline for settling a case under Article 12, para. 4b of the Act on special principles of preparing and conducting investments in public roads (Special Road Act) – critical commentary on the judgment of the Court of Appeal in Katowice, 1st Civil Division, of 5 November 2020 (I ACa 857/19)

The subject of the commentary is a critical assessment of the judgment of the Court of Appeal in Katowice, 1st Civil Division, of 5 November 2020, I ACa 857/19. In the judgment under review, the court held that the deadline for issuing a compensation decision specified by the lawmakers in Article 12, para. 4b of the Act on special principles of preparing and conducting investments in public roads of 10 April 2003 is of an instructional nature, which means that exceeding it does not give rise to any negative consequences for the authority of a substantive law nature. According to the authors, this observation is erroneous and does not take into account the distinction between the consequences of missing a deadline of a procedural nature (in pending administrative proceedings) and of a substantive law nature, e.g. in the area of civil law. The considerations are preceded by general reflections on the nature and types of deadlines in administrative proceedings.

Keywords: Special Road Act, public roads, compensation decision, instructional period, consequences of breaching a procedural deadline, default interest 

Bibliografia / References
Borkowski J., Adamia B., Komentarz do art. 35 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2021
Golęba A., Komentarz do art. 35 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX 2019
Kraczkowski A., Komentarz do art. 35 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Legalis 2020
Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017
Woś T., Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, Warszawa 2011

dr hab. Paweł Daniel
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu.
ORCID: 0000-0001-6563-3923

Granice władztwa planistycznego gminy – możliwość wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2020 r. (II OSK 1382/20)

Ochrona powietrzna, z uwagi na katastrofalny stan powietrza w aglomeracjach miejskich, stanowi zagadnienie wywołujące duże kontrowersje na płaszczyźnie społecznej. Jednym z ujęć powyższego problemu jest płaszczyzna prawna, obejmująca instytucje prawne mające na celu skuteczne ograniczenie zanieczyszczania powietrza. W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16.12.2020 r. (II OSK 1382/20) odniósł się bezpośrednio do powyższej kwestii, wyjaśniając, że w ramach istniejącego władztwa planistycznego gmina może w planie miejscowym wprowadzić zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, a tego typu ograniczenia nie naruszają kompetencji sejmiku województwa do podejmowania tzw. uchwał antysmogowych.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ochrona środowiska, uchwały antysmogowe, władztwo planistyczne

Dr hab. Paweł Daniel 

is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poznań in Poland.
ORCID: 0000-0001-6563-3923

The limits of a municipality’s planning authority – the ability to introduce a prohibition to use solid fuel boilers and cookers in the land use plan – approving commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 16 December 2020 (II OSK 1382/20)


Given the disastrous condition of the air in urban agglomerations, air protection is an issue that incites great controversy at the social level. One of the approaches to this problem is the legal plane, which includes legal institutions intended to effectively reduce air pollution. In the case in question, in the judgment of 16 December 2020 (II OSK 1382/20), the Supreme Administrative Court directly addressed the above issue, explaining that, under the existing planning authority, a municipality may introduce a prohibition to use solid fuel boilers and cookers in its land use plan, and such restrictions do not breach the powers of the voivodship assembly to pass so-called anti-smog resolutions.

Keywords: land use plan, environmental protection, anti-smog resolutions, planning authority


dr Maciej P. Gapski
jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
nr ORCID: 0000-0002-5454-6645 

Charakter prawny postępowania o odmowie udostępnienia informacji publicznej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2016 r. (I OSK 1372/15)


Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.11.2016 r. (I OSK 1372/15) dotyczy problematyki dostępu do informacji publicznej, a w szczególności charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej i decyzji o odmowie jej udostępnienia, stron tego postępowania, zakresu dysponowania wnioskiem przez osobę żądającą udostępnienia informacji publicznej oraz procesu anonimizacji danych w świetle konfliktu wartości prawa do jawności informacji publicznej z prawem do ochrony prywatności osoby fizycznej. Istotna dla podjętych w glosie rozważań jest okoliczność, że z licznymi, podstawowymi zastrzeżeniami co do interpretacji i stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpił w skardze kasacyjnej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a więc organ wysoce profesjonalny. Oddalając ową skargę, NSA w sposób szczegółowy wyjaśnił zasady stosowania przedmiotowej ustawy oraz przedstawił prawidłową wykładnię jej norm.

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, charakter prawny postępowania o udostępnienie informacji publicznej, relacja ustawy o dostępie do informacji publicznej do Kodeksu postępowania administracyjnego

Dr. Maciej P. Gapski 
is an assistant professor at the Chair of Territorial Self-Government Law and Administrative Studies at the Faculty of Law, Cannon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin in Poland, a full-time member of the Self-Government Board of Appeal in Lublin.
ORCID: 0000-0002-5454-6645

Legal nature of the proceedings on the refusal to provide public information – approving commentary regarding the judgment of the Supreme Administrative Court of 4 November 2016 (I OSK 1372/15)

The judgment in question of the Supreme Administrative Court of 4 November 2016 (I OSK 1372/15) applies to the issue of access to public information and, in particular, the legal nature of the proceedings regarding access to public information and the decision to refuse access to it, the parties to these proceedings, the extent to which the person requesting access to public information uses the request and the process of anonymizing data in the light of the conflict of the value of the right to openness of public information with the right of protection of an individual’s privacy. The fact that the First President of the Supreme Court, namely a highly professional body, raised numerous fundamental objections to the interpretation and application of the Act on Access to Public Information in a cassation appeal is important to the deliberations taken up in the commentary. When setting aside the appeal, the Supreme Administrative Court explained in detail the principles of application of the Act in question and presented a correct interpretation of its provisions.

Keywords: access to public information, legal nature of proceedings for providing access to public information, relationship of the Act on Access to Public Information with the Administrative Procedures Code

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008
Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008
Błaś A., Czynności faktyczne organów administracji publicznej [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 23–27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007
Borkowski J., System regulacji prawa procesowego administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010
Borkowski J., Krawczyk A., Sawczyn W., System regulacji prawa procesowego administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017
Drachal J., Prawo do informacji w świetle wykładni funkcjonalnej [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i prawa obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005
Federczyk W., Majchrzak B., Interes jako przesłanka udostępniania informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Opole 2010
Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2014
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Kędzierski K., Bezwnioskowy tryb udzielania informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej, red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014
Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2015
Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014
Masternak M., Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej, Toruń 2018
Starościak J., Prawne formy działania administracji publicznej, Warszawa 1957
Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014
Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego, Warszawa 2015
Wild M., Uwaga 1 do art. 61 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz art. 1–86, red. M. Safian, L. Bosek, Warszawa 2016
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996
Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w Kodeksie postępowania administracyjnego [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967

dr Marcin Gubała
jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, radcą prawnym i legislatorem.
ORCID: 0000-0001-8443-3206

Legalność regulaminu przystani portowej – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 grudnia 2020 r. (II SA/Ol 736/20)

Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3.12.2020 r., II SA/Ol 736/20, w którym sąd ten stwierdził nieważność niektórych przepisów regulujących zasady korzystania z przystani portowej, będącej gminnym obiektem użyteczności publicznej. Sąd uznał, że niektóre przepisy aktu prawa miejscowego wykraczają poza upoważnienie do wydania tego rodzaju aktu i normują materie zastrzeżone dla ustaw. W glosie zwrócono uwagę także na dodatkowy aspekt sprawy, związany z wadami legislacyjnym obciążającymi zaskarżony akt, a mogącymi być podstawą uznania całego tego aktu za niezgodny z prawem. W szczególności w glosie wskazano na błędy konstrukcyjne skutkujące niezrozumiałością regulacji i zasadniczymi trudnościami w interpretowaniu przepisów zawartych w akcie prawa miejscowego. W opracowaniu zawarto też rozważania dotyczące konieczności przestrzegania przez prawodawcę lokalnego zasady prawidłowej legislacji.

Słowa kluczowe: prawo miejscowe, regulamin przystani portowej, zasada prawidłowej legislacji

Dr Marcin Gubała 
is an assistant professor at the WSB University in Gdańsk in Poland, a legal counsel and a legislator.
ORCID: 0000-0001-8443-3206

Legality of harbour regulations – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 3 December 2020 (II SA/Ol 736/20)

This commentary applies to the ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 3 December 2020, II SA/Ol 736/20, in which the court held that certain regulations governing the principles of using a marina, which is a municipal public utility, were invalid. The court held that certain provisions of the act of local law exceeded the authorization to issue such act and regulated matters reserved for statutes. An additional aspect of the case was also pointed out in the commentary, which was related to legislative defects burdening the contested act, which could be the basis for declaring the whole of the act unlawful. In particular, the commentary specifies structural errors resulting in the incomprehensibility of the regulations and fundamental difficulties in interpreting the provisions contained in the act of local law. It also includes considerations on the need of the local lawmaker to observe the principle of correct legislation.

Keywords: local law, marina regulations, principle of correct legislation

Bibliografia / References
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020
Machaj R., Kompetencja rady gminy do podejmowania uchwał dotyczących nadawania nazw parkom. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 października 2016 r., II OSK 2064/16, „Samorząd Terytorialny” 2018/1–2
Szewczyk M., Ziemski K., Prawo miejscowe a przepisy gminne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992/1
Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008

Magdalena Raguszewska 
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Prawo do świadczenia wychowawczego – przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania stanu epidemii COVID-19: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 stycznia 2021 r. (SKO 4318/852/20)

The right to upbringing benefit – premise of living in the Republic of Poland during the state of the Covid-19 epidemic: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 12 January 2021 (SKO 4318/852/20)

Przesłanki wydania nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych z nieruchomości na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach
: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 marca 2021 r. (SKO 4133/1/21)

Rationale for issuing an order to remove the earth masses brought from real property under Article 26, para. 2 of the Act on Solid Waste: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 March 2021 (SKO 133/1/21)

Mikołaj Darmosz 

jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Katowice in Poland)

Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia „opłaty śmieciowej” w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono własności lokali: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 16 kwietnia 2021 r. (SKO.F/41.4/ 186 /2021/3453)

Scope of the obligation of individuals to pay the ‘waste fee’ in the case of real property developed with blocks of flats, in which the ownership of individual flats has not been separated: decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 16 April 2021 (SKO.F/41.4/186/2021/3453)


Gabriel Węgrzyn 
jest etatowym etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Ograniczenia stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych jako przepisy porządkowe: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 27 lutego 2020 r. (NK-N.4131.144.3.2020.MF)

Restrictions on the use of disposable plastic products as orderliness regulations: supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 27 February 2020 (NK-N.4131.144.3.2020.MF)

Tomasz Judecki 
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Wyznaczanie obszarów odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2020 r. (NK-N.4131.52.55.2020.2020.Mc2)

Designation of areas of renewable energy sources with a capacity of over 100 kW: supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 17 December 2020 (NK-N.4131.52.55.2020.Mc2)

dr Ryszard P. Krawczyk 
jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź in Poland)
ORCID: 0000–0002–7068–0676

Dotacje celowe: uchwała nr KI.4110.44.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 3 lutego 2021 r.

Special purpose grants: resolution no. KI.4110.44.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 3 February 2021

Dotacja na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: uchwała nr 8/82/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 19 marca 2021 r.

Grant for the fulfilment of delegated government administration tasks: resolution no. 8/82/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit of 19 March 2021

Dotacje na prace konserwatorskie: uchwała nr VII.49.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r.

Grants for conservation work: resolution no. VII.49.K.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 29 March 2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ryczałtowa
: uchwała nr 3/28/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 stycznia 2021 r.

Fees for municipal waste management – lump sum rate: resolution no. 3/28/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 27 January 2021

Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 stycznia 2021 r.

Timing of the payment of the fee for municipal waste management: resolution no. 1/2/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 7 January 2021

Wysokość stawki podwyższonej za nieselektywne zbieranie odpadów: uchwała nr 7/19/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 lutego 2021 r.

Level of the rate for the non-selective collection of waste
: resolution no. 7/19/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 10 February 2021

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybór metody, termin i tryb: uchwała nr 46/156/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r.; uchwała nr 6/60/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 26 lutego 2021 r.; uchwała nr 8/79/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r.

Fee for municipal waste management – choice of method, timing and procedure: resolution no. 46/156/2020 of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 December 2020; resolution no. 6/60/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 26 February 2021; resolution no. 8/79/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 19 March 2021

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostowanie bioodpadów: uchwała nr 8/26/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 lutego 2021 r.

Rate of the fee for municipal waste management – composting of bio-waste: resolution no. 8/26/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 24 February 2021

dr Justyna Przedańska 

jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław in Poland)
ORCID: 0000-0002-3558-3969

Pomoc finansowa dla wspólnot mieszkaniowych
: uchwała nr VII.47.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r.

Financial aid to housing communities
: resolution no. VII.47.K.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 29 March 2021

Zwolnienie z podatku od nieruchomości: uchwała nr 72/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 31 marca 2021 r.; uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 stycznia 2021 r.; uchwała nr KI.4110.86.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 marca 2021 r.

Exemption from property tax: resolution no. 72/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 31 March 2021; resolution no. 1/2/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 7 January 2021; resolution no. KI.4110.86.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 24 March 2021

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top