Prawo21 października, 2019

Organizacja opieki zdrowotnej w szkole - Agnieszka Sieńko

Niniejsze opracowanie komentuje postanowienia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, której celem jest zapewnienie równego dostępu do tejże opieki, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/10

Jak czytamy w art. 1 ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078) – dalej u.o.z.u., określa ona:
- zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami,
- podmioty sprawujące tę opiekę,
- podmioty zapewniające jej warunki organizacyjne,
- organizację opieki zdrowotnej nad uczniami oraz zadania podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.z.u.,
- zasady integrowania tej opieki,
- organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole,
- monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami,
- finansowanie zadań z zakresu tej opieki,
- dokumentowanie i sprawozdawanie realizacji zadań z jej zakresu.
Spod zakresu działania ustawy wyłączono słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Jak się wydaje – dlatego że prowadziłoby to do nałożenia się opieki „pochodzącej” z innego źródła: podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), opieki szkolnej realizowanej w szkole powszechnej.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest ujęta w trzy obszary:
- profilaktyka zdrowotna,
- promocja zdrowia,
- opieka stomatologiczna
i ma na celu ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych, a także odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top