Prawo10 stycznia, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja styczeń 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji styczeń/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

A. Gołąb, Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, WKP 2019

Umorzenie postępowania jako instytucja prawa procesowego cywilnego jest zbiorem zróżnicowanych przypadków, których wspólnym elementem jest to, że prawidłowo zainicjowane postępowanie kończy się bez wydania orzeczenia co do istoty sprawy, rozstrzygającego o prawach podmiotowych jednostki.

W publikacji poruszono kontrowersyjne zagadnienia praktyczne, m.in.:

 • wpływ spełnienia świadczenia na bieg procesu cywilnego,
 • uzyskanie innego tytułu egzekucyjnego w toku procesu cywilnego,
 • skutki materialne i procesowe zrzeczenia się roszczenia,
 • problem braku stabilności ugody sądowej,
 • kontrowersje związane z badaniem rzeczywistej przyczyny zawieszenia przed umorzeniem postępowania na podstawie art. 182 k.p.c.
 • problem kosztów (np. kto - przy cofnięciu powództwa z powodu spełnienia świadczenia w toku procesu jest stroną wygrywającą proces w zakresie kosztów),
 • przypadki utraty zdolności sądowej oraz wskazanie, które z nich prowadzą do umorzenia postępowania,
 • sytuacje, w których brak bezwzględnej przesłanki procesowej może nastąpić dopiero w toku procesu.

Autorka wyjaśnia istotę interesu prawnego w uzyskaniu wyroku, relację między instytucjami zwrotu pozwu, odrzucenia powództwa i umorzenia postępowania. Przedstawiając krytyczną analizę instytucji umorzenia, proponuje również postulaty de lege ferenda.

T. Pietrzyk, Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych, WKP 2019

W publikacji omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą prezentację zagadnień prawnokarnych z właściwymi instytucjami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, które znajdują zastosowanie przy ocenie odpowiedzialności karnej menedżerów spółek handlowych.

W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.:

 • przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym,
 • wyrządzenie znacznej szkody majątkowej,
 • nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie dokumentacji spółki,
 • przestępstwa związane z upadłością spółki i z rachunkowością,
 • ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

 • Ambroziak A. (red.), Pamuła-Wróbel K. (red.), Zenc R. (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, WKP 2020
 • Bogucki S., Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego, WKP 2020
 • Bomba K., Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego, WKP 2020
 • Franczak A. (red.), Kaźmierczyk A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, WKP 2019
 • Gołąb A., Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, WKP 2020
 • Misiejko A., Publiczny transport zbiorowy. Przewodnik dla organów samorządu terytorialnego, WKP 2020
 • Nawojska-Fahrenholz A., Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym, WKP 2020
 • Piątek W. (red.), Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej, WKP 2019
 • Pietrzyk T., Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych, WKP 2019
 • Poniatowski P., Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), WKP 2019
 • Szadkowski K. (red.), Żak K. (red.), Zabezpieczenia wierzytelności, WKP 2019
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top