Samorząd Terytorialny
Prawo03 czerwca, 2022

Informacja o przebiegu XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Konkurs Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawcy – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. – na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej został przeprowadzony już po raz 19.Oceniane prace pochodzą z sześciu różnych uniwersytetów z całej Polski oraz dwóch niepublicznych szkół wyższych. 
Już tradycyjnie – zgodnie z interdyscyplinarnym profilem pisma „Samorząd Terytorialny” – nadesłane prace odnosiły się do różnych dyscyplin naukowych. Niektóre zresztą bardzo trudno przypisać jednoznacznie do konkretnej dziedziny wiedzy.

Wśród nadesłanych ośmiu prac doktorskich znalazły się dysertacje poświęcone m.in. zarządzaniu dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej, prawnofinansowym aspektom niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystaniu chmur obliczeniowych w realizacji zadań organów samorządu gminnego czy koncepcji menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 
Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom zgłoszonych do konkursu czterech prac magisterskich. Niektóre z nich, w ocenie jurorów, przekraczały standardowe wymagania odnośnie do tego typu opracowań.
W tym roku Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz Komisja Konkursowa zdecydowały o wyróżnieniu czterech prac. Zwyczajowo przyznawana jest jedna nagroda w kategorii prac doktorskich oraz jedna w kategorii prac magisterskich. Z uwagi na bardzo wysoki poziom przyznano wyróżnienie jednej rozprawie doktorskiej. Dodatkowo wyróżniono także jedną pracę magisterską. Laureaci XIX edycji konkursu reprezentują: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu.
Zachęcamy autorów nagrodzonych prac do przygotowania na podstawie swoich prac doktorskich i magisterskich artykułów opartych na wynikach przeprowadzonych badań, do publikacji w regularnych numerach miesięcznika. W ten sposób będzie mogła się z nimi zapoznać szersza grupa czytelników – prenumeratorów „Samorządu Terytorialnego”. 
Drodzy Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia proszę traktować jako wyraz uznania dla Waszych dokonań oraz zachętę do dalszej pracy naukowej. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom tej edycji Konkursu za zgłoszenie bardzo ciekawych i nowatorskich prac.
Pragnę w tym miejscu podziękować fundatorom nagród, Patronom Instytucjonalnym XIX edycji Konkursu, którymi są ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. – wydawca czasopisma „Samorząd Terytorialny”, który wraz z Redakcją jest organizatorem konkursu.

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
Uniwersytet Śląski
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2021 r., nadesłanych do XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

1. Komisja Konkursowa w składzie:
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący Komisji)
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • Klaudiusz Kaleta (sekretarz Komisji)
 – dokonała oceny nadesłanych prac.

Oceniono osiem rozpraw doktorskich oraz cztery prace magisterskie. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.

2. W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne, postawionymi do dyspozycji przez Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:
 • Związek Miast Polskich
 • Unia Metropolii Polskich
 • Związek Województw RP
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska.

3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):

NAGRODA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 5.000 zł:

Jarosław Klaś, za rozprawę „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”, promotor – dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

WYRÓŻNIENIE ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 3.000 zł:

Mateusz Melchior Langer, za rozprawę „Prawnofinansowe aspekty niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji) 

NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 2.500 zł: 

Aleksander Kwaśniak, za pracę „Mankamenty regulacji z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”, promotor – dr hab. Magdalena Gurdek (Wyższa Szkoła Humanitas, Prawo)

WYRÓŻNIENIE ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 1.500 zł: 

Martyna Anna Krystman, za pracę „Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego i ich organów”, promotor – prof. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji).

4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
 – dodatkowe upominki oraz publikacje książkowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych,
 – roczne prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego”,
 – prace Komisji Konkursowej,
 zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska.

5. Wręczenie nagród powinno nastąpić do końca lipca 2022 r.

6. Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia XIX edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i finansowej, co pozwoliło wybrać spośród nadesłanych dysertacji i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego.

Na tym protokół zakończono.

[podpisy członków Komisji Konkursowej]

Warszawa, 27 maja 2022 r.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top