Finanse Komunalne
Prawo29 lipca, 2022

Finanse Komunalne 4/2022

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.Luiza Budner-Iwanicka 
doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; radca prawny, Gdańsk, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.


Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. Tekst powstał na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.”, przedłożonego Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2022 r.

Słowa kluczowe: budżet jednostek samorządu terytorialnego, dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych

Luiza Budner-Iwanicka 

PhD student at the Department of Financial Law and National Economy of the Faculty of Law at Masaryk University in Brno, president of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, deputy chairperson of the National Council of the Regional Chambers of Audit, chairperson of the Budget Analyses Commission of the National Council of the Regional Chambers of Audit, legal counsel, Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140

Achievement of budgets by local authority units in 2021


The article presents the financial situation of local authorities in 2021. It was based on the ‘Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2021’, which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2022.

Keywords: local authority unit budget, local authority unit revenue and expenditure, National Council of the Regional Chambers of Audit, report on the activities of the regional chambers of audit

Artur Banaś 
pracownik Urzędu Gminy w Ożarowicach, Referat Podatków i Finansów, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

Trwały zarządca a podatnik w podatku od nieruchomości

W ustawie o gospodarce nieruchomościami uregulowana została instytucja trwałego zarządu. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają na mocy tej ustawy kompetencje do przekazywania jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej swoich nieruchomości w formie trwałego zarządu. W związku z tym unormowaniem powstaje problem, czy trwałego zarządcę można traktować jako podatnika w podatku od nieruchomości; inaczej mówiąc, czy obowiązek podatkowy przechodzi z JST na trwałego zarządcę. Celem artykułu jest analiza tego zagadnienia, które w codziennej praktyce gminnych organów podatkowych może nastręczać wiele problemów.

Słowa kluczowe: trwały zarząd, podatek od nieruchomości, podatnik, trwały zarządca, obowiązek podatkowy, posiadanie zależne

Artur Banaś
employee of the Municipal Office in Ożarowice, Tax and Finance Section, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, Poland

Permanent manager vs. payer of property tax

The Act on Real Property Management regulates the institution of permanent management. Under this act, local authority units (LAUs) are authorized to transfer their real property to unincorporated organizational units in the form of permanent management. This situation gives rise to the issue of whether the permanent manager can be treated as a taxpayer for property tax purposes; in other words, whether the tax obligation is transferred from the LAU to the permanent manager. The objective of this article is to analyse this matter, which can pose numerous problems in the everyday practice of the municipal tax authorities.

Keywords: permanent management, property tax, taxpayer, permanent manager, tax liability, dependent possession

Bibliografia / References
Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2016.
Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów, Toruń 1994.
Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995.
Etel L., Pahl B., Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 14 grudnia 2010 r., I SA/Kr 1624/10, „Samorząd Terytorialny” 2011/5.
Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2020.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Art. 353–626, Warszawa 2022.
Jaworski J. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2021.
Kulesza M., Sprzedaż licytacyjna w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a podatek od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019/5.
Liszewski G., Czy umowa z trwałym zarządcą przenosi obowiązek podatkowy – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2005 r., II FSK 1090/05, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013/4.
Pahl B., Kontrowersje wokół zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2008/4.
Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017.
Pahl B., Posiadacz zależny jako podatnik podatku od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007/5.
Szymankiewicz M., Trwały zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do posiadanych tytułem trwałego zarządu nieruchomości lub ich części, „Finanse Komunalne” 2012/9.

Mateusz Winiarz 
Katedra Prawa Publicznego Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1896-0347

Wartość zamówienia publicznego a źródło jego finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych

Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia. Od wysokości tej kwoty – w zestawieniu z ustalonymi ustawowo progami – uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz wybór właściwej procedury zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Odrębnym zadaniem zamawiającego jest zapewnienie finansowania dla określonego zamówienia, co z kolei wiąże się z koniecznością uwzględnienia regulacji ustawy o finansach publicznych. Legalne działania zamawiającego wymagają zastosowania zarówno przepisów właściwych w zakresie zamówień publicznych, jak i dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne, wartość zamówienia, finansowanie zamówień publicznych, jednostki sektora finansów publicznych 

Mateusz Winiarz 
Department of Public Economic Law and Economic Policy, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1896-0347

The value of a public contract and the source of its financing in public finance sector units

The correct preparation of proceedings for awarding a public contract involves the establishment of the contract value by the contracting authority. The obligation to apply the provisions of the Public Procurement Law and to select the appropriate procedure intended to select the best bid depends on this amount – in comparison with the statutory thresholds. Another task of the contracting authority is to ensure that it has financing for a specific order, which, in turn, is related to the need to take into account the regulations of the Public Finance Act. The contracting authority’s legal acts require the application of both the regulations that are appropriate to public procurement and those that apply to the management of public funds.

Keywords: public procurement, contract value, financing of public contracts, public finance sector units

Zofia Dolewka 
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-1657

Kondycja finansowa spółek w gospodarce odpadami komunalnymi w miastach wojewódzkich

Przedmiotem artykułu jest problematyka ekonomiczno-finansowa spółek handlowych prowadzących działalność w branży gospodarki odpadami komunalnymi. Do tej pory uważano, że działalność ta jest rentowna i prowadzona w warunkach konkurencji rynkowej. Reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadziła istotne zmiany w tej dziedzinie, m.in. wymuszone uczestnictwem w Unii Europejskiej. Spowodowało to konieczność nowej organizacji systemu i zmianę charakteru rynku gospodarki odpadami. Procesy zmian wpłynęły również na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tej branży w zakresie zarówno dostosowania infrastruktury specjalistycznej do nowych standardów obsługi (niezbędne inwestycje), jak i kształtowania się ich kondycji finansowo-ekonomicznej.

Słowa kluczowe: gmina, odpady komunalne, spółki, kondycja finansowa, efektywność

Zofia Dolewka 
doctor of economics, assistant professor, Department of Local Government Economics, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-1657

Financial standing of municipal waste management companies in the voivodship cities

The article addresses the economic and financial issues of commercial companies operating in the municipal waste management sector. This activity was considered to date to be profitable and conducted on conditions of market competition. The reform of the municipal waste management system introduced significant changes in this area, including those forced by membership of the European Union. This resulted in the need for a new organization of the system and a change in the nature of the waste management market. The change processes also affected enterprises operating in this sector, both in terms of adapting their specialist infrastructure to new standards of service (necessary investments), as well as shaping their financial and economic standing.

Keywords: municipality, municipal waste, companies, financial standing, efficiency

Bibliografia / References
Adamczyk J., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa komunalnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie branży gospodarki odpadami, Warszawa 2022.
Bachor W., Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, Warszawa 2009.
Dziembowski Z., Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej gmin, „Samorząd Terytorialny” 1993/1–2.
Goleń M., Racjonalizacja gospodarki komunalnymi w Polsce, Warszawa 2017.
Grzymała Z., Gospodarka odpadami komunalnymi [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Warszawa 2011.
Grzymała Z., Maśloch G., Goleń M., Górnicki E., Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2013.
Krawczyk R., Opinia w sprawie odpadów w kontekście finansów samorządowych, Serwis Samorządowy PAP, https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/ekspert-o-finansach-opinia-co-dalej-z-samorzadowymi-finansami (dostęp: 6.07.2022 r.).
Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Warszawa 2004.
Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 1998.
Sadowy M., Gospodarka komunalna [w:] Gospodarka komunalna i finanse samorządu terytorialnego, red. G. Maśloch, J. Sierak, Warszawa 2013.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Badanie rynku usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w instalacjach w 2014–2019, Warszawa 2020.
Wąsowicz K., Famielec S., Chełkowski M., Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach, Kraków 2018.
Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997.
Wojciechowski M., Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny, Łódź–Kraków 2020
Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Warszawa 2012.
Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2003.
Żabski Ł., Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) do pomiaru efektywności spółek komunalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/481.

Piotr Walczak 
absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego; Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; w latach wcześniejszych Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi, Polska

Recenzja publikacji Anny Wójtowicz-Dawid, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce”, Warszawa 2021, ss. 208

Piotr Walczak
graduate of the Faculty of Law of the University of Łódź; Head of the Financial Management Audit Department at the Regional Chamber of Audit in Łódź; in previous years, Commissioner for Public Finance Discipline at the Regional Chamber of Audit in Łódź and a member of the Adjudicating Committee in cases of a breach of public finance discipline at the Regional Chamber of Audit in Łódź, Poland

Review of Anna Wójtowicz-Dawid’s book, ‘Management control in public finance sector units in practice’, Warsaw 2021, 208 pages

Luiza Budner-Iwanicka 
doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; radca prawny, Gdańsk, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140

Recenzja książki Mirosława Czekaja, „Fundusze stabilnościowe budżetu: rozwiązania amerykańskie a możliwości ich zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, Warszawa–Kraków 2021, ss. 167

Luiza Budner-Iwanicka
PhD student at the Department of Financial Law and National Economy of the Faculty of Law at Masaryk University in Brno, president of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, deputy chairperson of the National Council of the Regional Chambers of Audit, chairperson of the Budget Analyses Commission of the National Council of the Regional Chambers of Audit, legal counsel, Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140

Review of Mirosław Czekaj’s book, ‘Budget stabilization funds: American solutions and the possibility applying them in local authority units in Poland’, Warsaw-Kraków 2021, 167 pages

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top