ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9750-2936
Afiliacja:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

W latach 1996–2001 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji; od 2001 r. do 2004 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, natomiast w latach 2002–2007 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, następnie w latach 2008–2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na tej uczelni. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 2010 r. wykłada także na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W latach 2001–2004 r. odbywał aplikację sądową, od 2008 r. był asesorem sądowym, a od 2008 r. sędzia sądu rejonowego. Od 2018 r. jest wizytatorem ds. cywilnych i egzekucyjnych.
W 2015 r. otrzymał drugą nagrodę w 50. Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne z dziedziny nauk prawnych za monografię „Analogia w prawie procesowym cywilnym” (Warszawa 2013); w 2015 r. – nagrodę specjalną w VI edycji konkursu Wolters Kluwer Polska oraz Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” na „Książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2013 roku” za monografię „Analogia w prawie procesowym cywilnym” (Warszawa 2013); natomiast w 2001 r. otrzymał Medal Sapere aude Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu.
W latach 2013–2015 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.; w latach 2011–2015 – członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. egzekucji; w latach 2011–2015 – członkiem zespołu problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. postępowania cywilnego; od 2010 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”; od 2008 r. – członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Wykaz publikacji (2016–2018)
1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego kilku współuczestników formalnych, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7, s. 366–371.
2. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 1, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 5, s. 5–47.
3. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 2, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 6, s. 5–28.
4. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym na tle prawa krajowego [w:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, s. 211–247.
5. Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 524–538.
6. System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 636–655.
7. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia, w: System prawa procesowego cywilnego, red. T. Ereciński, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. A. Jakubecki, Warszawa 2016, s. 237–328; s. s. 338–399; s. 432–493; s. 494–754, s. 755–824.
8. Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 522–534.
9. Notarialny tytuł egzekucyjny a małżeńskie stosunki majątkowe [w:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. A. Marciniak, Warszawa 2017, s. 107–132.
10. Intertemporal solutions in law of civil procedure [w:] The intertemporal problems – polish legal perspective, red. J. Mikołajewicz, A. Godek, W. Szafrański, Poznań 2017, s. 61–85.
11. Kierunki zmian egzekucji sądowej, Sopot 2017, ss. 186, redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk.
12. Związanie wierzyciela umową dłużnika o wyłączenie prawa do żądania zniesienia współwłasności. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2016 r., III CZP 36/16, „Polski Proces Cywilny” 2018, nr 2, s. 247–263.
13. Regulacje intertemporalne w nowych ustawach komorniczych, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018, s. 23–47.
14. Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 835–865.
15. Integracja postępowania zabezpieczającego z postępowaniem nieprocesowym [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 571–582.
16. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Warszawa 2019, ss. 647; redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk, F. Zedler.
17. Spory o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 425–470.


No Related Media found.
Back To Top