ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7707-832X
Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, od 2016 r. – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym samym wydziale w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2014 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Jako sędzia orzekał w sądzie rejonowym w Katowicach. Jest sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach. W 2009 r. został prezesem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a w 2016 r. został wybrany na 3-letnią kadencję prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
W 2017 r. został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. W 2017 r. wszedł także w skład Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. W tym samym roku został wyróżniony Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
Jest członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Publikacje (2016-2018)

1. Komentarz do art. 316–332 [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 1346–1445.
2. Komentarz do art. 39822–39823 oraz 692–69322 [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 196–224, 1165–1199.
3. Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym, „Polski PC 2016, nr 3, s. 461–476.
4. Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 341–362.
5. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. I (współautor: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/10, s. 523–530.
6. Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji, cz. II (współautor: I. Wolwiak), „Monitor Prawniczy” 2017/11, s. 572–579.
7. Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie [w:] Ius est a iustitia appellattum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 331–346.
8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 6/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017/7–8, s. 131–140.
9. Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia) [w:] Honeste procedere: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 329–345.
10. The battle for free courts in Poland in the years 2015–2018 [w:] Judicial management vs independence of judiciary, eds. H. Gajda-Roszczynialska, D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2018.

No Related Media found.
Back To Top