Zowel DNB als de AFM hebben ieder eigen registers waarin je online kunt zoeken op naam van een partij om te checken of een partij een vergunning heeft. Alle financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of van de AFM beschikken om financieel gerelateerde activiteiten te mogen verrichten in Nederland. Financiële ondernemingen zoals banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen hebben een vergunning van DNB nodig om in Nederland financiële producten te mogen aanbieden. Partijen die een AFM-vergunning nodig hebben, zijn partijen die:

 • Een financieel product adviseren
 • Bemiddelen in een financieel product
 • Herverzekeringsbemiddelen
 • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie: nationaal regime)
 • Aanbieden van kredieten
 • Aanbieden van beleggingsobjecten
In de vergunningenregisters van DNB zijn de vergunningen opgenomen die verstrekt zijn door DNB, in de vergunningen registers van de AFM zijn de vergunningen opgenomen die door de AFM zijn verleend. Waarbij de AFM bovendien diverse Meldingenregisters beheert. Daarin staan de verschillende meldingen die financiële ondernemingen en aandelenbezitters volgens de wet moeten doen. De AFM ontvangt deze meldingen en plaatst deze na goedkeuring in de betreffende registers.

Tips voor accountants

Als accountant is het prettig om als eerste op de hoogte te zijn van belangrijke meldingen binnen de financiële wereld. 
AFM biedt je update-service om dagelijks meldingen te ontvangen over wijzigingen op: geplaatst kapitaal, substantiële deelnemingen en bestuurders en commissarissen.


Registers van De Nederlandse Bank (DNB)

 • Openbaar register
 • Depositogarantiestelsel
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Clearinginstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Actuariële organisaties
 • Betaalinstellingen
 • Premiepensioen instellingen
 • Verzekeraars
 • Herverzekeraars
 • Trustkantoren
 • Wisselinstellingen
 • Elektronisch geldinstellingen
 • Rekeninginformatiedienstverleners
 • Gedekte obligaties

Registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 • Accountantsorganisaties
 • Auditorganisaties derde land
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Financiële dienstverleners
 • Clearing & Settlement
 • Crowdfundingplatformen
 • Datarapporteringsdienstverleners
 • Handelsplatformen
 • Ontheffingen opvorderbaar geld
 • Meldingenregisters

Bemiddelen en adviseren

Wat wordt door de AFM verstaan onder bemiddelen en wat onder adviseren? Bankieren is sinds februari 2019 ‘PSD2-bankieren’ geworden. Hier bedoelen we o.a. mee dat je door de PSD2 richtlijn met steeds meer partijen te maken krijgt als het gaat om je financiën. Om je financiën veilig te houden, is het van belang te weten met wie je in zee gaat. Om je hierbij te helpen, staan alle partijen die in Nederland financiële adviezen, diensten en/of producten leveren, onder streng toezicht. Onder andere in Nederland onder toezicht van DNB en de AFM. Waarbij de AFM toezicht houdt op allerlei partijen die ook buiten de bancaire wereld kunnen toetreden tot onze financiële markten. Dit geldt voor alle partijen die werkzaamheden verrichten met betrekking tot financiën. Dus naast verkoop, geldt dit ook voor advisering en voor bemiddeling.

Wat verstaat de AFM hieronder?

Wat de AFM daar precies onder verstaat, is te lezen op de website van AFM: “Alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen. Van adviseren is sprake wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant.” Met deze definities mogen we er kortom van uitgaan dat alle partijen met wie we te maken krijgen bij PSD2-bankieren, zich houden aan alle regelgeving en wetgeving die voortvloeien uit de nieuwste Europese PSD2 richtlijn.

Meer over vergunningen, vrijstellingen en regels voor financieel adviseurs en bemiddelaars

Back To Top