deconnectie
Legal20 maart, 2024

Recht op deconnectie

De wet van 3 oktober 2022 voorziet in een recht op deconnectie, het recht van de werknemer om zich buiten de werkuren niet te connecteren door middel van professionele digitale hulpmiddelen (gsm, smartphone, pc, e-mail, etc.) Lees er meer over in dit artikel.

Hr-professional? Test vrijblijvend de SocialEye-database en verdiep u verder in dit, en andere hr-topics.

Auteur(s): Partena Professional (Catherine Mairy)

Het doel van het recht op deconnectie is tweeledig: garanderen dat de rusttijden en het verlof, maar ook het privé- en familieleven van de werknemer geëerbiedigd worden.
Dit recht wordt ingevoegd in de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (art. 16 tot 17/2).

De deadline voor het vervullen van de formaliteiten is vastgesteld op 1 april 2023.

Rechtsbron

  • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (BS 30.03.2018).
  • Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 10.11.2022).

Voor welke werkgevers?

Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s en de paritaire comités vallen, moeten een recht op deconnectie garanderen indien zij minstens 20 werknemers tewerkstellen (art. 16).

Sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of aanpassing van het arbeidsreglement

Het recht op deconnectie moet in de betrokken ondernemingen het voorwerp uitmaken van (art. 16):

  • een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in de onderneming;
  • of, bij gebrek daaraan, een bepaling in het arbeidsreglement.

De ondernemings-cao of, bij gebrek daaraan, het arbeidsreglement moet (ten minste) voorzien in (art. 17):

  • de modaliteiten voor de toepassing van het recht op deconnectie: blokkeren van de toegang tot de server van de onderneming gedurende bepaalde tijdvakken, vermelden van de niet-noodzakelijkheid van een onmiddellijk antwoord in de automatische handtekening van e-mails, enz.;
  • de richtlijnen voor het gebruik van professionele digitale hulpmiddelen: niet beantwoorden van professionele e-mails en oproepen buiten de werkuren, activeren van een afwezigheidsbericht in geval van onbeschikbaarheid, enz.;
  • de vormings- en sensibiliseringsacties die opgezet zijn om elk onredelijk gebruik van deze hulpmiddelen en de risico's die daaruit kunnen voortvloeien (bv. burn-out) te voorkomen.

Opgelet!

Naast het overleg dat nodig is in het kader van het sluiten van een cao of de wijziging van het arbeidsreglement, dienen ook vooraf de werknemers(vertegenwoordigers) geraadpleegd te worden over bepaalde aspecten van de deconnectie, zoals, met name, die in verband met het welzijn op het werk. 

Interprofessionele of sectorale cao

De verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen geldt niet indien een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde interprofessionele of sectorale cao (ten minste) de drie elementen beschreven in Sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of aanpassing van het arbeidsreglement regelt (art. 17/2).

Bekijk het overzicht van sectorale afwijkingen op SocialEye.

Bron: Praktische toelichting in SocialEye, de betrouwbare basis voor Hr.

Back To Top