Právní obor

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně ASPI Průvodce Pracovní právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Nařízení o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (567/2006 Sb.)
L. Matějka Řehořová

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (339/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (378/2001 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (198/2009 Sb.)
M. Košnar

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (361/2007 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci s chovem zvířat (339/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (198/2009 Sb.)
J. Vala

Vyhláška Ministerstva financí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb – FKSP (114/2002 Sb.)
Z. Morávek, P. Krausová

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (389/2011 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
P. Motyčková

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (250/2021 Sb.)
L. Kyselová

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.)
R. Lang, V. Voříšek

Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Zákon o kolektivním vyjednávání – Praktický komentář (2/1991 Sb.)
J. Pichrt a kolektiv

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
J. Přib, Š. Chotěborská, K. Cimlerová

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.)
P. Seidl

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – Praktický komentář (582/1991 Sb.)
V. Voříšek a kolektiv

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.)
K. Cimlerová, Š. Chotěborská

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (111/2006 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)
J. Vala

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)
M. Koščík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.)
M. Smolek, P. Válek, J. Kněžínek, P. Gajdušek, E. Riedlová, I. Chmielová Dalajková, B. Kahle, M. Zukal

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.)
J. Stádník a kolektiv

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
J. Stádník a kolektiv

Zákon o životním a existenčním minimu – Praktický komentář (110/2006 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Zákoník práce (262/2006 Sb.)
P. Hůrka, N. Randlová, J. Doležílek, D. Roučková, M. Vysokajová, S. Doudová, M. Košnar, V. Horna

Zákoník práce – Praktický komentář (262/2006 Sb.)
J. Pichrt a kolektiv

Zákoník práce (262/2006 Sb.)
A. Kottnauer, R. Gogová, K. Gritzerová, J. Hochman, H. Úlehlová – Nakladatelství Leges

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Články a jiné dokumenty

Bezpečnost a hygiena práce

Práce a mzda

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Meritum

Mzdy 2021– 2017
B. Šubrt, A. Chládková, P. Bukovjan a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Age management v organizacích
H. Urbancová

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
J. Pichrt, M. Štefko, J. Morávek

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?
J. Pichrt, J. Morávek

Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti
J. Pichrt, J. Tomšej

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání
T. Neugebauer

Diskriminace na pracovišti
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
T. Kadlecová

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů
B. Šubrt

Jak skončit pracovní poměr
L. Nesčáková – Nakladatelství Grada

Kdy do důchodu a za kolik
J.Přib – Nakladatelství Grada

Nad vymezením závislé práce
J. Pichrt, J. Tomšej

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání
K. Demová, M. Vysokajová

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
E. Janečková

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
J. Zahradníček - Nakladatelství Leges

Organization, well-being and flexibility in employment law: current issues
J. Tomšej

Personalistika pro manažery a personalisty
M. Šikýř – Nakladatelství Grada

Personalistka, 6. vydání
A. Chládková, P. Bukovjan

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
J. Tauchen

Pracovnělékařské služby, 3. vydání
J. Tomšej

Pracovní právo pro neprávníky
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Pracovní právo v praxi
  A. Kottnauer – Nakladatelství Leges

Pracovník v Evropské unii
T. Kunertová – Nakladatelství Leges

Pracuje, pracuješ, pracujeme…
J. Kociánová, J. Zrutský

Proměny odměny
J. Pichrt, J. Tomšej

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
N. Randlová

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
L. Jouzová – Nakladatelství Leges

Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu
D. Linhartová

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
I. Chmielová Dalajková

Sociální právo EU
I. Tomeš, K. Koldinská, F. Křepelka

Sdílená ekonomika a delikty
J. Pichrt

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?
J. Pichrt, R. Boháč, J. Morávek

Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy
J. Pichrt

Skončení pracovního poměru
A. Mlýnková

Služební vztahy a výkon závislé práce
J. Pichrt, M. Kopecký, J. Morávek (eds.)

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
J. Vala

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání
T. Neugebauer

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
P. Janeček

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice
M. Kaše – Nakladatelství Grada

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
T. Neugebauer

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 
P. Bukovjan - ed.

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl 
P. Bukovjan - ed.

Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost
J. Pichrt, J. Morávek

Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa
J. Pichrt, J. Morávek

Whistleblowing – závěry a perspektivy
J. Pichrt, J. Morávek a kolektiv

Zákaz diskriminace z pracovněprávních vztahů
E. Šimečková – Nakladatelství Leges

Zákoník práce 2022 s výkladem
Nakladatelství Grada - J. Tomšej

Zákoník práce 2021 s výkladem
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce 2020 s výkladem
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2021
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi - 4. vydání – komplexní průvodce řešením problémů
J. Tomšej

Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání
I. Macháček

Zaměstnanecké participativní modely
J. Tomšej, J. Pichrt

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání
J. Tomšej

Zdraví a nemoc zaměstnance
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 7 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top