Právní obor

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně ASPI Průvodce Pracovní právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

 

Nařízení, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (589/2006 Sb.)
L. Matějka Řehořová

Nařízení o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (567/2006 Sb.)
L. Matějka Řehořová

 

Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
L. Matějka Řehořová

 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (339/2017 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (378/2001 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (198/2009 Sb.)
M. Košnar

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (361/2007 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády o způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci s chovem zvířat (339/2017 Sb.)
J. Vala

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (198/2009 Sb.)
J. Vala

 

Vyhláška Ministerstva financí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

 

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

 

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb – FKSP (114/2002 Sb.)
Z. Morávek, P. Krausová

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (389/2011 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

 

Vyhláška o stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (48/1992 Sb.)
J. Vala

 

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
P. Motyčková

 

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (250/2021 Sb.)
L. Kyselová

 

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.)
R. Lang, V. Voříšek a kolektiv

 

Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

 

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

 

Zákon o kolektivním vyjednávání – Praktický komentář (2/1991 Sb.)
J. Pichrt a kolektiv

 

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
J. Přib., K. Cimlerová, Š. Chotěborská, B. Hrabalová

 

Zákon o ochraně oznamovatelů – Praktický komentář (171/2023 Sb.)
M. Nulíček, A. Cervanová, F. Nonnemann, M. Kráľová

 

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.)

P. Seidl

 

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – Praktický komentář (582/1991 Sb.)
V. Voříšek a kolektiv

 

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.)
K. Cimlerová, Š. Chotěborská, B. Hrabalová

 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (111/2006 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

 

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)
J. Vala

 

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)
M. Koščík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský

 

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.)
M. Smolek, P. Válek, J. Kněžínek, P. Gajdušek, E. Riedlová, I. Chmielová Dalajková, B. Kahle, M. Zukal

 

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.)
J. Stádník a kolektiv

 

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
J. Stádník a kolektiv

 

Zákon o životním a existenčním minimu – Praktický komentář (110/2006 Sb.)
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

 

Zákoník práce (262/2006 Sb.)
P. Hůrka, N. Randlová, J. Doležílek, D. Roučková, M. Vysokajová, S. Doudová, M. Košnar, V. Horna

 

Zákoník práce – Praktický komentář (262/2006 Sb.)
J. Pichrt a kolektiv

 

Zákoník práce (262/2006 Sb.)
A. Kottnauer, R. Gogová, K. Gritzerová, J. Hochman, H. Úlehlová – Nakladatelství Leges

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Články a jiné dokumenty

Bezpečnost a hygiena práce

Práce a mzda

Monografie a praktické příručky

Age management v organizacích
H. Urbancová

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
J. Pichrt, M. Štefko, J. Morávek

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?
J. Pichrt, J. Morávek

Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti
J. Pichrt, J. Tomšej

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání
T. Neugebauer

Diskriminace na pracovišti
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
T. Kadlecová

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů
B. Šubrt

Jak skončit pracovní poměr
L. Nesčáková – Nakladatelství Grada

Kdy do důchodu a za kolik
J.Přib – Nakladatelství Grada

Mzdy 2021– 2017
B. Šubrt, A. Chládková, P. Bukovjan a kolektiv

Nad vymezením závislé práce
J. Pichrt, J. Tomšej

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání
K. Demová, M. Vysokajová

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
E. Janečková

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
J. Zahradníček - Nakladatelství Leges

Organization, well-being and flexibility in employment law: current issues
J. Tomšej

Personalistika pro manažery a personalisty
M. Šikýř – Nakladatelství Grada

Personalistka, 6. vydání
A. Chládková, P. Bukovjan

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
J. Tauchen

Pracovnělékařské služby, 3. vydání
J. Tomšej

Pracovní právo pro neprávníky
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Pracovní právo v praxi
  A. Kottnauer – Nakladatelství Leges

Pracovník v Evropské unii
T. Kunertová – Nakladatelství Leges

Pracuje, pracuješ, pracujeme…
J. Kociánová, J. Zrutský

Proměny odměny
J. Pichrt, J. Tomšej

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
N. Randlová

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
L. Jouzová – Nakladatelství Leges

Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu
D. Linhartová

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
I. Chmielová Dalajková

Sociální právo EU
I. Tomeš, K. Koldinská, F. Křepelka

Sdílená ekonomika a delikty
J. Pichrt

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?
J. Pichrt, R. Boháč, J. Morávek

Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy
J. Pichrt

Skončení pracovního poměru
A. Mlýnková

Služební vztahy a výkon závislé práce
J. Pichrt, M. Kopecký, J. Morávek (eds.)

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
J. Vala

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání
T. Neugebauer

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
P. Janeček

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice
M. Kaše – Nakladatelství Grada

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
T. Neugebauer

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 
P. Bukovjan - ed.

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl 
P. Bukovjan - ed.

Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost
J. Pichrt, J. Morávek

Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa
J. Pichrt, J. Morávek

Whistleblowing – závěry a perspektivy
J. Pichrt, J. Morávek a kolektiv

Zákaz diskriminace z pracovněprávních vztahů
E. Šimečková – Nakladatelství Leges

Zákoník práce 2022 s výkladem
Nakladatelství Grada - J. Tomšej

Zákoník práce 2021 s výkladem
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce 2020 s výkladem
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2021
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi - 4. vydání – komplexní průvodce řešením problémů
J. Tomšej

Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání
I. Macháček

Zaměstnanecké participativní modely
J. Tomšej, J. Pichrt

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání
J. Tomšej

Zaměstnavatel, zaměstnanec a zaměstnání v ekonomicky složité době
J. Pichrt, J. Tomšej a kolektiv

Zdraví a nemoc zaměstnance
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 8 990 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top