Právní obor

Duševní vlastnictví a mediální právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Autorský zákon (121/2000 Sb.)
I. Holcová, V. Křesťanová a kolektiv

Autorský zákon (121/2000 Sb.)
Nakladatelství Leges – R. Polčák, P. Koukal, R. Leška, M. Myška, J. Hrabánek

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (133/1980 Sb.)
I. Holcová a kolektiv

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (192/1964 Sb.)
I. Holcová a kolektiv

Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (2017/1128/EU)
I. Holcová a kolektiv

Nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (2017/1563/EU)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2011/77/EU)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2006/116/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o elektronickém obchodování (2000/31/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2001/29/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (2014/26/EU)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (93/83/EHS)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2017/1564/EU)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (2012/28/EU)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o právní ochraně databází (96/9/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o právní ochraně počítačových programů (2009/24/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (2001/84/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (2006/115/ES)
I. Holcová a kolektiv

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva 1996) (33/2002 Sb. m. s.)
I. Holcová a kolektiv

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996) (48/2002 Sb. m. s.)
I. Holcová a kolektiv

Tiskový zákon (46/2000 Sb.)
A. Rozehnal

Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn (488/2006 Sb.)
I. Holcová a kolektiv

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o České televizi (483/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.)
P. Koukal, M. Černý, R. Charvát

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.)
P. Koukal, R. Charvát, S. Hejdová, M. Černý

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – Praktický komentář
E. Peřinová, K. Pomaizlová, M. Loučka a kolektiv

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) – Praktický komentář
J. Hadaš

Zákon o Státním fondu kultury (239/1992 Sb.)
I. Holcová a kolektiv

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství (221/2006 Sb.)
I. Holcová a kolektiv

 

Komentované vzory smluv a podání – Duševní vlastnictví

Články a jiné dokumenty

Průmyslové vlastnictví

Monografie a praktické příručky

Autorské právo v divadle
Nakladatelství Leges – J. Srstka

Autorské právo v otázkách a odpovědích
Nakladatelství Grada – T. Dobřichovský, P. Žikovská

Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Nakladatelství Leges - M. Beneš

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou
M. Zdvihalová, D. Synková, E. Schneiderová

Autorské právo a práva související
Nakladatelství Leges – J. Srstka a kolektiv

Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad
J. Kratochvíl, L. Jakl

Fotografie a právo
Nakladatelství Leges – M. Valoušek

Fotografie a právo
Nakladatelství Leges – M. Valoušek

Internet, informační společnost a autorské právo
A. Andruško

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií
Nakladatelství Leges - L. Smolka

Limity autorskoprávní ochrany
Nakladatelství Leges – J. Prchal

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty
P. Svačina, M. Boháček, R. Bačárová, B. Rýdlová

Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice
M. Machů, E. Adlerová

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení
E. Adlerová, M. Machů

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení
E. Adlerová, M. Machů – Nakladatelství Grada

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií
L. Kováčová, L. Nechvátalová, Š. Výborný – Nakladatelství MUNI

Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla
P. Koukal

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích
E. Adlerová, M. Machů, A. Pecková

Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí
M. Myška

Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví
M. Boháček, M. Machů

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana
H. Kelblová

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top