Essentials Icon Digital Mindset

ดิจิตอล
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้ความมั่นใจในการทำงานที่ครอบคลุม การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการเพิ่มความคล่องตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

Essentials Icon Decisive Integration

บูรณาการ
การเชื่อมต่อระบบธุรกิจที่สำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อกำจัดการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

Essentials Icon Data Driven Insights

การวิเคราะห์
อย่าพึ่งพาหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และกระจัดกระจาย การวิเคราะห์แบบบูรณาการจะช่วยเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม

ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อสำนักงานของ Wolters Kluwer TeamMate ประจำแต่ละภูมิภาค เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการข้อมูลซอฟต์แวร์การตรวจสอบ การควบคุมและการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ TeamMate สามารถนำเสนอโซลูชันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เพราะเรามีสำนักงานและพนักงานอยู่ทั่วโลก

You are missing something amazing

Please accept cookies to see the form. You can update your preferences by clicking the button below and accepting all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Back To Top