Katarina Thörnqvist, VD Wolters Kluwer
Skatt & Ekonomimars 07, 2022

Strategiskt mångfaldsarbete säkrar kompetens

För Wolters Kluwer är jämställdhet, mångfald och inkludering strategiska steg mot att både förbättra arbetsmiljön och säkra framtida kompetens och innovationsförmåga. Inom IT-branschen jämnas obalansen långsamt ut – men Sverige ligger efter sina europeiska grannar.  

Katarina Thörnqvist

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor har stått högt på agendan inom IT-sektorn de senaste åren. För Katarina Thörnqvist, Managing Director, TAA Scandinavia i globala bolaget Wolters Kluwer, är mångfald och inkludering inte längre bara en medmänsklig handling - det är också en hållbarhetsfråga och överlevnadsfaktor.

– Företag behöver öka sin kunskap och förstå att det här är väsentligt för företagens fortsatta överlevnad framåt. Kompetensförsörjning är ett stort problem i många branscher. Finns resurserna i andra delar av världen behöver man se förbi geografiska avstånd och språkbarriärer. Vi har de tekniska förutsättningarna för att jobba på det sättet och för oss funkar samarbetet mellan Skandinavien och exempelvis Indien väldigt bra, berättar hon.  

Wolters Kluwer jobbar brett med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. I bolagets globala strategi strävar man efter att medarbetarnas sammansättning ska spegla den mångfald som återfinns både hos kunder och samhället i stort.  

– Det är ett väldigt uttalat mål för oss på alla nivåer i bolaget att vara jämställda och inkluderande. Parametrar som kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder ska aldrig komma före talang och ambition, utan vi tror snarare att en bredd av erfarenheter och bakgrunder bidrar till att vidga perspektiv och skapa innovation, säger Katarina. 

Antalet kvinnor i branschen ökar i Skandinavien

Fördelningen mellan kvinnor och män inom IT-sektorn har långsamt jämnats ut. På ledande positioner i branschen generellt fanns år 2019 runt 30 procent kvinnor, enligt siffror från branschorganisationen Techsverige. Trots framstegen från föregående år ligger Sverige långt bakom andra europeiska länder i just jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsfrågor. En undersökning utförd av Workday och Sapio Research 2021 visar att svenska företag hamnar på en elfteplats av femton möjliga bakom länder som Spanien, Danmark och Italien. 

Wolters Kluwer är ett av de bolag som driver på utvecklingen. I Skandinavien innehar kvinnor idag drygt 40 procent av de ledande positionerna i bolaget. Ser man till Wolters Kluwer globalt har bolaget en 50 procentig representation av kvinnor respektive män bland bolagets alla divisionschefer och verkställande direktörer. Likaså har styrelsen en jämn fördelning mellan könen. 

– Vi som bransch har mycket arbete kvar att göra, men att jobba aktivt med frågor som hur vi genomför rekryteringsprocesser eller bemöter människor som inte pratar svenska är ett viktigt steg på vägen. Blir vi mer jämställda och inkluderande kommer vi utvecklas som människor, bolag och bransch, och kan då gå i bräschen för andra, säger Katarina.   

Katarina har på ett personligt plan ett stort engagemang för sociala frågor. Hemmet har fungerat som familjehem samt tagit emot ensamkommande unga vuxna. Hon är också engagerad i organisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, som arbetar mot hedersrelaterat våld.

– Jag tror att det är viktigt att vi bryr oss om mer än bara vårt, oavsett om det är på fritiden eller på jobbet. Man måste lyfta blicken och se att vi alla har olika behov, drömmar och liv. Ju fortare man inser det, desto snabbare går det att få en jämställd och inkluderande arbetsplats och samhälle, säger Katarina avslutningsvis. 

 

Fakta:

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige jobbar för att skapa bra villkor inom techsektorn. Man jobbar också med insatser för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män både på medarbetar- och chefsnivå. Statistik på utvecklingen har förts sedan 2006.  

Läs statistiken här:
https://www.techsverige.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/

Molnlösningsleverantören Workday genomförde under hösten 2021 en undersökning kring jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsfrågor i europeiska företag tillsammans med Sapio Research. I studien (ED&I, Equity, Diversion & Inclusion) dras flera slutsatser, bland annat att Sverige är sämre än andra europeiska länder i berörda frågor, något som bland annat tidningen Chef skrivit om.  

Läs tidningen Chefs artikel här:
https://chef.se/sverige-bottenligan-jamstalldhet-och-mangfald/

Ladda ner Workday och Sapio Researchs rapport här:
https://forms.workday.com/en-se/reports/the-state-of-edi/form.html?step=step1_default

Contacts
Wolters Kluwer Sverige

Skatt & Ekonomi

Se alla våra lösningar

Back To Top