Bright blue and gold light swerves toward viewer
Skatt & Ekonominovember 20, 2020

Basbeloppen för 2021 är fastställda

Nu är samtliga basbelopp för 2021 fastställda av regeringen. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor, en höjning med 300 kronor av båda jämfört med 2020. Inkomstbasbeloppet har fastställts till 68 200 kronor, vilket är en höjning med 1 400 kronor. Basbeloppen har effekt på många skatt- och försäkringsrelaterade belopp.

2021 års prisbasbelopp

Det är förändringen av konsumentprisindex som är grunden för att beräkna prisbasbelopp. Under år 2021 gäller följande prisbasbelopp:

 • Prisbasbelopp 47 600 kronor.
 • Förhöjt prisbasbelopp 48 600 kronor.
Denna artikel fokuserar på basbeloppen för 2021. Vill du veta vad som gäller för 2022?

Läs mer: Basbeloppen för 2022 är fastställda

Belopp baserade på prisbasbeloppet

Det är prisbasbeloppet som vanligtvis används för att beräkna olika gränser och nivåer i skattereglerna. Nedanstående belopp kommer att gälla för inkomst- och beskattningsåret 2021 och för de beskattningar som ska ske under 2022.

Skatteberäkningen

 • Deklarationspliktsgränsen blir 20 135 kr (0,423 x 47 600).
 • Grundavdraget vid beskattningen ligger i intervallen 14 000 – 36 700 kr.
 • Maximalt grundavdrag ges i inkomstintervallet 129 500 – 148 599 kr.
 • Högsta grundavdraget för personer som fyllt 65 år är 110 600 kr, vid en inkomst på 537 000 kr.
 • Lägsta grundavdraget för pensionärer är 14 000 kr för inkomster på 1 682 500 kr och uppåt.
 • På inkomst upp till 20 135 kr betalas ingen pensionsavgift (0,423 x 47 600).
 • Spärrbeloppet för skattereduktion för kommunal fastighetsavgift för pensionärer kan aldrig bli lägre än 3 250 kr.

Sjukpenninggrundande inkomst

 • Högsta inkomst som ger rätt till sjukpenning blir 380 800 kr (8 x 47 600).
 • Högsta inkomst som ger rätt till föräldrapenning på grund av barns födelse blir 476 000 kr (10 x 47 600).
 • Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning blir 357 000 kr (7,5 x 47 600)

Bilförmånsberäkning

 • Prisbasbeloppsdelen vid beräkning av bilförmån blir 13 804 kr (0,29 x 47 600).
 • För bilar inregistrerade före 1 juli 2018 blir prisbasbeloppsdelen 15 089 kr (0,317 x 47 600).
 • Det särskilda tillägget vid bilförmån tillkommer då nybilspriset överstiger 357 000 kr (7,5 x 47 600).
 • Lägsta nybilspris för sexårsbilar blir 190 400 kr (4 x 47 600).

Övrigt

 • Det skattefria inrikestraktamentet blir på 240 kr (0,005 x 47 600).
 • Ersättning utan sociala avgifter till idrottsutövare blir 23 800 kr (0,5 x 47 600).
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde medges för inköp som understiger 23 800 kr (0,5 x 47 600).
 • Företag med kontantförsäljning under 190 400 kr undantas från kravet på certifierat kassaregister (4 x 47 600).

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade pensionspoäng när det gäller tilläggspension.

2021 års inkomstbasbelopp

Det är förändringen av inkomstindex som ligger till grund för beräkning av inkomstbasbeloppet. Inkomstindex är ett mått på den procentuella förändringen av inkomstnivån i Sverige.

 • Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet 2021 till 68 200 kronor. Det innebär bland annat följande:
 • Allmän pensionsavgift beräknas på inkomst upp till 550 374 kr (8,07 x 68 200).
 • Maximal allmän pensionsavgift blir 38 500 kr.Maximal pensionsgrundande inkomst 2021 blir 550 374 kr.

Inkomstbasbeloppet i 3:12-reglerna

I reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag ingår inkomstbasbeloppet som en viktig faktor. 2021 års inkomstbasbelopp ger följande:

 • Gränsbeloppet för 2022 får beräknas schablonmässigt till 187 550 kr (2,75 x 68 200).
 • För att kunna utnyttja det lönebaserade utrymmet 2022 krävs att delägaren själv tar ut lön under 2021 på antingen 409 200 kr (6 x 68 200) plus 5 procent av totala löner eller 654 720 kr (9,6 x 68 200).
 • En utdelning under 2021 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till 6 138 000 kr (90 x 68 200).
 • En kapitalvinst under 2021 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till högst 6 820 000 kr (100 x 68 200).

Kommunal fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för 2021 blir:

 • 8 524 kr för småhus, dock max 0,75 procent av taxeringsvärdet och
 • 1 459 kr per lägenhet i flerbostadshus, dock max 0,3 procent av taxeringsvärdet på bostadsdelen.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top