Prawo01 października, 2019

Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości - Monika Sewastianowicz

Od kilku lat resort edukacji konsekwentnie wpisuje do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa przynajmniej jeden punkt związany z wychowywaniem i kształtowaniem postaw uczniów. Tendencję do kładzenia coraz większego nacisku na tę kwestię widać też w prawie oświatowym.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/9

W ustawie o systemie oświaty mieliśmy 18 jego celów (nie był to katalog zamknięty), w tym dotyczące postaw i wychowawczej funkcji szkoły:
- kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.
Do tej listy ustawa – Prawo oświatowe dodała:
- wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
- kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.
Celem takiego rozszerzenia katalogu celów systemu oświaty była odbudowa prestiżu szkoły i wzmocnienie jej wychowawczego charakteru. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: głównym obowiązkiem szkoły, rodziny i społeczeństwa XXI wieku jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, odpowiedzialności, współpracy. Istotne jest zarówno kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości i świadomości narodowej, kulturowej i indywidualnej, jak również umiejętność kreatywnego myślenia, otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań i umiejętność sprawnego poruszania się w zmieniającym się współczesnym świecie (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289958/12379210/12379211/dokument244693.pdf).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top