Samorząd Terytorialny
Prawo14 października, 2021

Samorząd Terytorialny 10/2021

Socjotechniczny wymiar konsultacji społecznychdr hab. Łukasz Scheffs
jest adiunktem w Zakładzie Socjotechniki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2696-5735

Socjotechniczny wymiar konsultacji społecznych

Socjotechnika jest pojęciem, które często mylnie utożsamia się jedynie z podstępnymi zabiegami manipulacyjnymi. Tymczasem jest to bardziej złożona refleksja naukowa, której zastosowanie możliwe jest w wielu obszarach życia społecznego. W proponowanym opracowaniu przygotowanie, a następnie wdrożenie procesów konsultacyjnych ma się odbyć z wykorzystaniem wiedzy o tym, czym jest socjotechniczne modelowanie zachowań społecznych i jakie instrumenty tego działania można zastosować, by dany proces konsultacji nie tylko właściwie przygotować, ale aby przyniósł on spodziewane rezultaty. Podstawowa teza opracowania zawiera się w twierdzeniu, że inicjowanie procesu konsultacji pomiędzy – najczęściej – przedstawicielami władzy a obywatelami, np. na poziomie samorządu terytorialnego, posiada wiele cech charakterystycznych dla socjotechniki. Artykuł jest jednak nie tylko próbą wskazania wątków socjotechnicznych w aktywnościach, jakimi są konsultacje społeczne, ale również postulatem uwzględnienia ich w szerszym kontekście społecznym. Jego odzwierciedleniem jest z kolei coraz popularniejsza koncepcja laboratoriów społecznych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wskazuje się na konieczność powoływania i wykorzystywania urban lab. Urban lab to nic innego jak swoiste laboratorium miejskie, w którym m.in. wypracowywane są i testowane pomysły oraz rozwiązania oparte na innowacjach i zaangażowaniu obywateli, np. w ramach procesów konsultacyjnych dla dalszego rozwoju lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe: socjotechnika, konsultacje społeczne, laboratorium społeczne/miejskie, urban lab

dr hab. Łukasz Scheffs
is an assistant professor in the Department of Sociotechnics and Political Marketing at the Faculty of Political Science and Journalism of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2696-5735

Sociotechnical dimension of social consultations

Sociotechnics is a notion that is frequently erroneously considered synonymous with only cunning manipulations. Meanwhile, it is a more complex scientific reflection, which can be applied in many areas of social life. In the proposed study, the preparation and subsequent implementation of consultation processes is to take place using the knowledge of what socio-technical modelling of social behaviour is and what instruments of this activity can be used to not only properly prepare a given consultation process, but also to bring the expected results. The basic thesis of the study is the assertion that the initiation of a consultation process between – most frequently – representatives of the authorities and citizens, e.g. at the level of territorial self-government, has many typical features of sociotechnics. However, the article is not only an attempt to indicate the sociotechnical motifs in activities such as social consultations, but also a postulate to take them into account in a broader social context. In turn, its reflection is the increasingly popular concept of social laboratories. The need to establish and use urban labs is mentioned in the case of territorial self-government units. An urban lab is nothing more than a kind of urban laboratory, where, among other things, ideas and solutions based on innovations and civic involvement are developed and tested, e.g. within consultation processes for the further development of local communities.

Keywords: sociotechnics, social consultations, social/urban laboratory, urban lab

Bibliografia / References
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi, „Kultura i Społeczeństwo” 2009/1
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Koniec socjologii jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej, „Studia Socjologiczne” 2008/3
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne. Inżynieria społeczna w nowej perspektywie, „Kultura i Edukacja” 2008/2
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne. Wszystko idzie, o ile działa, Warszawa 2013
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Socjotechnika Adama Podgóreckiego w perspektywie porównawczej, „Roczniki Historii Socjologii” 2012/2
Banat M., Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2014/1–2
Basaj M., Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2013/413
Bąkowska E., Kaczmarek T., Mikuła Ł., Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, „Rocznik Geomatyki” 2017/2
Bień M., Jarczewski W., Piziak B., Urban Lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą „smart city”, Warszawa–Kraków 2020
Brzosko-Sermak A., Socjotechnika w gospodarce przestrzennej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018/504
Chmielewski Z., Czy warto rozmawiać? Nieoczekiwane konsekwencje braku konsultacji społecznych w sprawie ACTA w świetle badań, „Dziennikarstwo i Media” 2012/3
Churska K., Klasyczny paradygmat socjotechniki [w:] Dwa oblicza socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Poznań 2006
Czapów Cz., Podgórecki A., Socjotechnika – podstawowe pojęcia i problemy [w:] Socjotechnika. Style działania, red. A. Podgórecki, Warszawa 1972
Czopek M., Żołnierczyk E., Konsultacje społeczne jako forma dialogu ze społecznością lokalną, „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” 2017/1
Delorme A., Podgórecki A., Socjotechnika a wartości. Uwagi metodologiczne, „Etyka” 1977/15
Frieske K.W., Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa 2008
Gawrońska G., Giża K., Analiza i ocena jakości konsultacji społecznych na przykładzie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Tarnowie, „Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus” 2016/2
Gawroński H., Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie” 2010/1
Goćkowski J., Normy i oceny moralne a dyrektywy i metody socjotechniki, „Etyka” 1973/12
Gorączko J., Analiza zjawiska partycypacji społecznej w wybranych polskich miastach jako narzędzie komunikacji społecznej, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016/12/3
Gross A., Rola konsultacji społecznych przy dokonywaniu zmian terytorialnych, „Samorząd Terytorialny” 2017/9
Hadnagy Ch., Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Gliwice 2012
Jaworska-Dębska B., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Przemiany koncepcji prawnej i praktyki w latach 1990–2020. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2020/3
Karwat M., Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014
Kaźmierczak J., Wilińska A., Metody i techniki wspomagania konsultacji społecznych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Opole 2012
Kojder A., Droga Adama Podgóreckiego do socjotechniki [w:] Socjotechnika. Kontrowersje, rozwój, perspektywy, red. J. Kubin, J. Kwaśniewski, Warszawa 2000
Kołodziejczak M., Naukowy i praktyczny status współczesnej socjotechniki [w:] Dwa oblicza socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Poznań 2006
Kołodziejczak M., Rola odbiorcy w komunikacji perswazyjnej [w:] Polityka i perswazja, red. P. Lissewski, Poznań 2007
Kozłowski J., Polityka naukowa w Polsce – dziedzictwo, stan obecny, perspektywy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1997/1
Kozłowski K., Gminne konsultacje społeczne – analiza konstytucyjnoprawna, „Samorząd Terytorialny” 2018/1–2
Krzysztofek K., W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy?, „Studia Socjologiczne” 2011/2
Kubas S., Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014/2
Kubin J., Orientacja socjotechniczna w socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1978/2
Kwaśniewski J., Megasocjologia a socjotechnika [w:] Idee naukowe Adama Podgóreckiego, red. J. Kwaśniewski, J. Winczorek, Warszawa 2009
Kwaśniewski J., Rozwój socjotechniki w instytucie profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 2012/20
Malikowski M., Malikowski R., W kierunku usprawnienia i zobiektywizowania metod konsultacji i partycypacji społecznej w projektach miejskich. Przykład Rzeszowa i Kielc [w:] Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa, red. M. Malikowski, B. Szluz, Rzeszów 2016
Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycja de lege ferende, „Samorząd Terytorialny” 2020/6
Marody M., Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Warszawa 1987
Michałek M.A., Kruk-Dowgiałło L., Konsultacje społeczne jako element planowania ochrony obszarów NATURA 2000 na przykładzie Zatoki Puckiej, „Inżynieria Ekologiczna” 2015/42
Mielczarek-Żejmo A., Efekt odwrócenia w gminnych procesach konsultacji społecznych [w:] Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia, red. T. Piróg, Kraków 2017
Mlicki M.K., Niektóre dylematy socjotechniki, „Studia Socjologiczne” 1981/1
Mlicki M.K., Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Ossolineum 1986
Mlicki M.K., Z zagadnień socjotechniki humanistycznej w skali globalnej [w:] Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka, red. J. Rudniański, K. Murawski, Warszawa 1985
Muszyńska-Jeleszyńska D., Znaczenie konsultacji społecznych w procesie rewitalizacji obszarów miejskich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/1
Nędzi T., Facylitacja w projektach, „Sfera PM” 2014/4
Noworól K., Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w lokalnych programach rewitalizacji, „Zarządzanie Publiczne” 2005/1
Pawełczyk P., Koniec socjotechniki czy nowa socjotechnika? [w:] Dwa oblicza socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Poznań 2006
Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2007
Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty panowania [w:] Kulturowe instrumentarium panowania, red. R. Paradowski, P. Załęcki, Toruń 2002
Pawełczyk P., Wybrane problemy socjotechniki. W nawiązaniu do tradycji socjotechnicznych w Polsce, „Przegląd Politologiczny” 2002/1
Petroff-Skiba A., Po co nam konsultacje społeczne [w:] Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy, red. A. Petroff-Skiba, Warszawa 2019
Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962
Podgórecki A., Logika praktycznego działania [w:] Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, red. A. Podgórecki, Warszawa 1970
Podgórecki A., Miejsce socjotechniki w ustroju socjalistycznym [w:] Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, red. A. Podgórecki, Warszawa 1968
Podgórecki A., Narodziny i rozwój socjotechniki, „Studia Socjologiczne” 1965/1
Podgórecki A., Oddziaływanie na jednostkę i na grupę społeczną, „Studia Socjologiczne” 1968/3–4
Podgórecki A., Perspektywy rozwoju socjologii polskiej, „Studia Socjologiczne” 1976/1
Podgórecki A., Rozmaite rozumienie socjotechniki i zakres jej stosowalności [w:] Socjotechnika. Style działania, red. A. Podgórecki, Warszawa 1972
Springer B., Konsultacje społeczne jako forma demokratycznej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2016/21
Stoner H., Wykorzystanie nauki w działaniu. Studium metodologiczno-prakseologiczne, „Prakseologia” 1972/42
Sześciło D., Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2014/1–2
Szostek D., Dylematy metodologiczne w procesie konsultacji społecznych na przykładzie gminnych programów rewitalizacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2016/3
Sztompka P., Dylematy wielkiej transformacji a szanse socjotechniki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992/1
Tracz M., Kollbek A., Ocena konsultacji społecznych w realizacji inwestycji drogowych na przykładzie doświadczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), „Drogownictwo” 2012/7–8
Wenclik M., Konsultacje społeczne w gminach województwa podlaskiego na podstawie analizy regulacji statutowych i uchwał w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami, „Samorząd Terytorialny” 2016/4
Wicenty D., Wokół projektu biografii Adama Podgóreckiego: wyzwania koncepcyjne, metodologiczne i społeczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013/4
Widawska E., Wieczorek Z., Metody prowadzenia konsultacji społecznych, Częstochowa 2014
Wieczorkiewicz K., Konsultacje z mieszkańcami jako instytucja demokracji lokalnej, „Chorzowskie Studia Polityczne Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 2009/2
Wilkin J., Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju, „Nauka” 2012/4
Wojewódzki T., O naukach praktycznych, „Studia Socjologiczne” 1976/1
Woźniak Z., Socjologia kliniczna – interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014/4
Wójcicka E., Konsultacje społeczne jako przejaw prawa do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2013/1
Zajda K., Konsultacje społeczne a proces wdrożenia innowacji społecznej, „Samorząd Terytorialny” 2018/7–8
Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011/1
Zielińska E., Kraszewski D., Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014–2017. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, Warszawa 2019

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW
jest profesorem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9788-0988
Dr Marlena Sakowska-Baryła
jest radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3982-976X

Umowy cywilnoprawne z klauzulami poufności w procesie udostępniania informacji publicznej


Artykuł dotyczy kwestii istotnej dla praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, a mianowicie zobowiązywania się jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zawieranych umowach, w tym w listach intencyjnych, do zachowania określonych informacji w poufności. Często dotyczy to wszystkich zawartych w umowie postanowień. Klauzule takie mogą być wprowadzane na zasadzie swobody umów w stosunkach zobowiązaniowych między podmiotami prywatnymi. W przypadku podmiotów publicznych sytuacja jest jednak zgoła odmienna, ponieważ umowy cywilnoprawne stanowią informację publiczną i podlegają udostępnieniu, chyba że zawierają informacje objęte prawem do prywatności lub tajemnicą prawnie chronioną. Podstawą odmowy udostępnienia w opisanej sytuacji może być wyłącznie fakt objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa. Autorki zauważają, że podmioty samorządowe przyjmują na siebie znacznie dalej idące zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym, które z punktu widzenia prawa publicznego nie mogą być respektowane.

Słowa kluczowe: informacja publiczna, tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica przedsiębiorstwa, list intencyjny

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW
is a professor at the Department of Administrative Law and Territorial Self-Government at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9788-0988
Dr Marlena Sakowska-Baryła
is a legal counsel, partner at Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., Warsaw, Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3982-976X

Civil law contracts with confidentiality clauses in the process of making public information available

The article addresses an issue which is of importance to the practice of operation of territorial self-government, namely the obligation of territorial self-government organizational units in concluded agreements, including letters of intent, to keep certain information confidential. This frequently applies to all provisions contained in the agreement. Such clauses may be introduced on the basis of contractual freedom in contractual relations between private entities. In the case of public entities, however, the situation is quite different, as civil law contracts constitute public information and are subject to disclosure, unless they contain information encompassed by the right to privacy or a legally protected secret. The only basis for refusing to grant access in the situation in question may be the fact that the information is encompassed by business or trade secrecy. The authors note that territorial self-government entities take on much further-reaching obligations of a civil law nature, which cannot be respected from the point of view of public law.

Keywords: public information, business secrets, trade secrets, letter of intent

Bibliografia / References
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014
Gryszczyńska A., Struktura regulacji tajemnic ustawowo chronionych [w:] Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. 6, Struktura tajemnic, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2014
Izdebski H., Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy „otwartego rządu”, „Służba Cywilna” 2002/4
Jabłoński M., Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013
Jarzęcka-Siwik E., Dostęp do informacji publicznej (Uwagi krytyczne), „Kontrola Państwowa”, 2002/1
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane problemy), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014/1
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Namysłowska M., Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016/11
Piskorz-Ryń A., Dostęp do informacji publicznej – zasady konstrukcyjne ustawy, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002/4
Sakowska-Baryła M., Udostępnianie informacji związanych z miejskimi inwestycjami w trybie dostępu do informacji publicznej [w:] Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, red. M. Sakowska-Baryła, M. Górski, Warszawa 2016
Sibiga G., Prawne ograniczenia dostępności informacji [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, red. G. Sibiga, Warszawa 2013
Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003
Szustakiewicz P., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2015–2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/7–8
Tuleja P., Komentarz do art. 7 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Wilbrandt-Gotowicz M., Tajemnica przedsiębiorcy jako ograniczenia jawności informacji publicznych (w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych) [w:] Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. 4, Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008
Zubik M., W. Sokolewicz, Komentarz do art. 7 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 2016

Łukasz Jaroszewski
jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, radcą prawnym.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4748-8117

Reprezentacja gminy w sferze dominium w przypadku przedterminowego wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)


Przedmiotem analizy w opracowaniu jest sposób reprezentacji gminy w sferze dominium w przypadku przedterminowego wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Autor wskazuje na rozbieżności interpretacyjne związane z możliwością udzielenia przez wójta upoważnienia do reprezentowania gminy na gruncie stosunków cywilno-prawnych, w szczególności w zakresie zarządu mieniem gminnym. Wskazuje na problemy, które mogą się pojawić na gruncie reprezentacji gminy po wygaśnięciu mandatu wójta w przypadku udzielenia upoważnienia do dokonywania niektórych czynności zastępcy wójta, który zostaje odwołany z mocy prawa w momencie wygaśnięcia mandatu wójta. Takie rozwiązanie skutkuje niemożnością dokonywania niektórych czynności np. w zakresie zarządu mieniem gminnym po wygaśnięciu mandatu wójta.

Słowa kluczowe: wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), reprezentacja gminy, zastępca wójta, czynności w zakresie zarządu mieniem gminnym

Łukasz Jaroszewski
is a participant in the doctoral seminar at the Faculty of Law and Administration at Łazarski University in Warsaw, a legal counsel, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4748-8117

Representation of the municipality in the sphere of dominium in the event of the premature expiry of the mayor’s term of office 


The subject of the analysis in the article is the method in which the municipality is represented in the sphere of dominium in the event of the premature expiry of the mayor’s term of office. The author specifies the differences in interpretation related to the possibility of the mayor granting authorization to represent the municipality in the civil-law relations, in particular in the area of managing municipal property. He indicates the problems that can arise with the representation of the municipality after the expiry of the mayor’s mandate if the deputy mayor, who is dismissed by law at the time of the expiry of the mayor’s mandate, has received authorization to perform certain activities. Such a solution results in the inability to perform certain activities, e.g. regarding the management of municipal property after the expiry of the mayor’s mandate.

Keywords: expiry of the mayor’s mandate, representation of the municipality, deputy mayor, activities in the area of managing municipal property

Bibliografia / References
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Legalis 2014
Bandarzewski K., Komentarz do art. 46 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2010
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006
Bieniek G., W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, „Rejent” 2003/29
Dolnicki B., Samorząd Terytorialny, Kraków 2006
Gurdek M., Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum – głos w dyskusji, „Rocznik Administracji i Prawa” 2016
Jagoda J., Komentarz do art. 43 i 46 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Jerominek M., Wygaśnięcie mandatu wójta a ważność zawartej przez niego umowy [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
Kania A., Pozycja ustrojowa sekretarza gminy, „Rocznik Administracji Publicznej” 2018
Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Legalis 2018
Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994
Martysz C., Wierzbica A., Komentarz do art. 33 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018
Mucha-Kujawa J., Teoretycznoprawne aspekty przedstawicielstwa organizacyjnego jako pragmatycznego sposobu reprezentacji osoby prawnej, „Studia Prawnicze” 2017/3
Mulawa M., Podmiotowość prawna gminy – analiza wybranych zagadnień, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 201628/
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986
Sokołowski T., Komentarz do art. 44 k.c. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, red. M. Gutowski, Legalis 2018
Sokołowski, T.  Komentarz do art. 101 k.c. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, red. M. Gutowski, Legalis 2018
System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Warszawa 2011
System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013
Szczepaniak R., W kwestii cywilnoprawnej reprezentacji gminy, „Samorząd Terytorialny” 1995/7–8
Szewczyk M., Podmiotowość prawna gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993/3
Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, red. A. Grytner, Warszawa 2018
Wolak G., O pojęciach „czynność prawna” oraz „oświadczenie woli”, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009/3

prof. dr hab. Marian Kozaczka

jest profesorem w Katedrze Zarządzania Publicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6980-415X

Kondycja finansowa miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2015–2019


Gospodarka finansowa miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2015–2019 prowadzona była w oparciu o obowiązujące ustawy, rozporządzenia, uwzględniała zmieniające się warunki ekonomiczne. Istotny wpływ na finanse miast miały koniunktura gospodarcza, realizowane inwestycje, aktywność władz wykonawczych miast. W tym okresie finanse analizowanych miast mocno obciążało zadłużenie wygenerowane w poprzednich latach, będące efektem zbyt wielu inwestycji, pozyskiwania wysokich kredytów i pożyczek. Od 2015 r. ogólne zadłużenie tych miast nadal wzrastało, lecz w tempie wolniejszym, aniżeli miało to miejsce w poprzednich latach. Wśród analizowanych miast najbardziej stabilną gospodarkę finansową prowadziły władze Olsztyna, dzięki czemu miasto rozwijało się, a zadłużenie pozostało na niskim poziomie. Prowadzenie gospodarki finansowej każdej jednostki samorządowej wymaga rozwagi i racjonalnego wydawania środków pieniężnych w okresie zarówno dekoniunktury, jak i koniunktury gospodarczej.

Słowa kluczowe: gospodarka, finanse, miasta

prof. dr hab. Marian Kozaczka
is a professor at the Chair of Public Management at the Pedagogical University of Kraków, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6980-415X

Financial condition of voivodship cities of Eastern Poland in 2015–2019

Financial management of voivodship cities of Eastern Poland in 2015–2019 was pursued on the basis of the applicable laws and regulations and took into account the changing economic conditions. Economic prosperity, implemented investments and the activity of the executive authorities of the cities had a significant influence on the finances of the cities. During that period, the finances of the cities under review were heavily burdened with debt generated in prior years, being the result of too many investments, and having high loans and borrowings. The overall indebtedness of those cities has continued to increase since 2015, but at a slower rate than in previous years. Among the cities under review, the most stable financial management was pursued by the authorities of Olsztyn, as a result of which the city has developed and its indebtedness has remained low. Financial management of every territorial self-government unit requires prudence and rational spending of funds in the period of both economic downturn and prosperity.

Keywords: economy, finance, cities

Bibliografia / References
GUS, Bank Danych Lokalnych, Białystok, finanse publiczne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Białystok, podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Kielce, finanse publiczne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka.
GUS, Bank Danych Lokalnych, Kielce, podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Lublin, finanse publiczne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Lublin, podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Olsztyn, finanse publiczne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Olsztyn, podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Rzeszów, finanse publiczne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Bank Danych Lokalnych, Rzeszów, podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., Warszawa 2017
GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2017 roku, Warszawa 2018
Kozaczka M., Problemy finansowe miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2008–2014 [w:] Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo. Gospodarka. Rozwój, t. 3, red. M. Kozaczka, Stalowa Wola 2016
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny, styczeń 2018, Warszawa 2018
PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017 r., Warszawa 2017
Sprawozdania z wykonania budżetów Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa za 2014 r. i 2018 r.

dr Anna Albin
jest wykładowcą na studiach podyplomowych prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8521-6737

Krajowe regulacje prawne dotyczące likwidacji niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego a poprawa stanu czystości powietrza

Artykuł stanowi próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące likwidacji niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego są wystarczająco skuteczne, aby zapewnić istotną poprawę stanu czystości powietrza. Przedmiotem publikacji jest zatem analiza obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych w powyższym zakresie. Wskazano w niej środki działania, jakimi dysponują poszczególne organy administracji publicznej realizujące zadanie publiczne polegające na ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Opisano oddziaływania (powiązania) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz między nimi a administracją rządową w analizowanym obszarze. W artykule określono kierunki działań na rzecz osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Zasadniczo publikacja jest głosem w dyskusji dotyczącym instrumentów prawnych, które zapewnią poprawę stanu czystości powietrza w Polsce.

Słowa kluczowe: ochrona powietrza, niska emisja, gospodarka niskoemisyjna, program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa 

dr Anna Albin
is a lecturer in environmental law postgraduate studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8521-6737

National legal regulations on the elimination of low emissions from the household and municipal sector and improvement in the cleanliness of the air

This article attempts to answer the question of whether the legal regulations in force in Poland regarding the elimination of low emissions from the household and municipal sector are sufficiently effective to ensure a significant improvement in the state of cleanliness of the air. Therefore, the subject matter of this publication is an analysis of the legal regulations in force in Poland on this. It presents the measures available to individual bodies of public administration which perform the public task of reducing low emissions into the air. It describes the interactions (connections) between territorial self-government units and between them and the government administration in the area under review. The article specifies the directions of activity for achieving the objectives of reducing low emissions. Essentially, the publication is a voice in the discussion on the legal instruments which will improve the state of cleanliness of the air in Poland.

Keywords: protection of the air, low emissions, low-emission economy, air protection programme, anti-smog resolution 

Bibliografia / References

Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań – propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1972/16
Chełmoński A., Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005
Dąbek D., Prawo miejscowe, Kraków–Bydgoszcz 2007
Eksperci: rocznie 45 tys. Polaków umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Eksperci-rocznie-45-tys-Polakow-umiera-z-powodu-zanieczyszczenia-powietrza,144396,8.html
Iwańska B., Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/7
Jeżewski J., Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Wrocław 2004
Kiczka K., Obowiązek w administracyjnym prawie gospodarczym [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005
Knosala E., Zacharko L., Metan A., Elementy nauki administracji, Wrocław 2002
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013
Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013
Łyczko P., Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej, https://powietrze.malopolska.pl/baza/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/
Majewska M., Smog w Polsce: coraz więcej zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza, https://pulsmedycyny.pl/smog-w-polsce-coraz-wiecej-zgonow-z-powodu-zanieczyszczenia-powietrza-1101815
Mokrosz M., Prawne instrumenty zapewniania standardów jakości powietrza [w:] Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, red. F. Nawrot, E. Radecka, Katowice 2018
Popkiewicz M., Liniowy system gospodarczy na skończonej planecie [w:] M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, Katowice 2013
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995
Wielgosiński G., Zarzycki R., Technologie i procesy ochrony powietrza, Warszawa 2018
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1971
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1977
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008

Anna Opalińska
jest doktorantką Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-9720

Reprezentacja Skarbu Państwa – wybrane problemy z zakresu Prawa wodnego

Celem artykułu jest określenie kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kontekście obowiązków wynikających z ustawy Prawo wodne uchwalonej w 2017 r. w odniesieniu do obiektów komunikacyjnych (obiekty mostowe i przepusty), stanowiących mienie Skarbu Państwa. Analiza skutków przeprowadzonej reformy gospodarki wodnej jest odpowiedzią na istniejące praktyczne problemy samorządu terytorialnego w zakresie ustalenia uprawnionych podmiotów, które wstąpiły w prawa właścicielskie w miejsce dotychczas wykonujących te prawa marszałków województw. W konkluzji wskazano, że jedynym uprawnionym podmiotem do wykonywania praw właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa w stosunku do obiektów komunikacyjnych i gospodarowania mieniem państwowym po uchyleniu ustawy Prawo wodne z 2001 r. jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie przewodniczący organów wykonawczych jednostek samorządu powiatowego i województwa (starosta, marszałek województwa). Rozważania oparto ponadto na analizie przesłanek zaistnienia sporu kompetencyjnego pomiędzy organami, którym przypisane były kompetencje w Prawie wodnym obowiązującym do końca 2017 r., a organami, na które kompetencje w zakresie wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących mienie Skarbu Państwa nakłada nowe Prawo wodne obowiązujące od 1.01.2018 r.

Słowa kluczowe: mosty, prawo wodne, wody polskie, starosta/marszałek województwa, obiekty wodne

Anna Opalińska
is a PhD student of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-9720

Representation of the State Treasury – Selected water law problems

The objective of this article is to specify the competence of Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Polish Waters National Water Management Company) in the context of its obligations arising from the Water Law enacted in 2017 with respect to communication structures (bridges and culverts), constituting the State Treasury’s property. The analysis of the effects of the water management reform that was conducted is a response to the existing practical problems of territorial self-governments regarding the identification of authorized entities which have assumed ownership rights in place of the voivodship marshals who have exercised those rights to date. The conclusion is that the only entity entitled to exercise ownership rights on behalf of the State Treasury with respect to communication structures and management of state property after the repeal of the Water Law of 2001 is the Polish Waters National Water Management Company and not the heads of the executive bodies of county and voivodship self-government units (the head of the county, the marshal of the voivodship). Furthermore, the considerations were based on an analysis of the premises for the existence of a competence dispute between the bodies to which competence has been assigned in the Water Law that was in force until the end of 2017 and the bodies on which competence in exercising ownership rights with respect to public waters constituting the State Treasury’s property are imposed by the new Water Law that has been in force since 1 January 2018.

Keywords: bridges, water law, Polish waters, head of a county/marshal of a voivodship, water structures

Bibliografia / References
Falkowska M., Osiecka A., Treścińska I., Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce, Warszawa 2017Michalski P., Wody Polskie – nowy podmiot w gospodarce wodnej [w:] K. Filipek, M. Kucharski, P. Michalski, Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Warszawa 2018
Kuniewicz Z., Spółki – spółka kapitałowa – uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego – objęcie nowo utworzonych udziałów przez dotychczasowych wspólników. Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2011 r., III CSK 5/11, OSP 2012/7–8, poz. 75
Skoczylas A., Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość przez NSA, Warszawa 2008
Zimmermann J., Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami, „Państwo i Prawo” 1989/3
Żuradzki P., Spory kompetencyjne na tle regulacji ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne, „Samorząd Terytorialny” 2019/7–8

dr Maja Biernacka

jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Organizacji i Instytucji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3808-8864

Recenzja książki Joanny Sanetry-Szeligi, Kulturotropia. Znaczenie kultury w rozwoju współczesnych miast, Warszawa 2020


dr Maja Biernacka
is an assistant professor in the Department of Sociology of Organization and Institutions at the Institute of Sociology, University of Białystok, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3808-8864

Review of the book by Joanna Saneta-Szeliga, Culturotropy. The significance of culture in the development of contemporary cities, Warsaw 2020


dr hab. Jakub Jan Zięty

jest profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracownikiem Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz radcą prawnym.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

Ocena charakteru prawnego zakazu zatrudniania funkcjonariuszy publicznych w spółkach w świetle art. 4 pkt 2 ustawy antykorupcyjnej – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 21 maja 2020 r. (II SA/Sz 252/20)


Przedmiotem glosy jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 21.05.2020 r., II SA/Sz 252/20. Orzeczenie to dotyczy sposobu interpretacji art. 4 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sąd uznał, że treść wskazanego wyżej przepisu stanowi alternatywę nierozłączną, z czym co do zasady należy się zgodzić. Jednak dokonując takiej kwalifikacji, sąd uznał odmiennie niż przewarzająca część doktryny oraz wcześniejsze orzeczenie, że zakaz zatrudniania dotyczący jednoosobowego organu wykonawczego jest względny i zależy od tego, czy zatrudnienie to może wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Komentator w konkluzji dochodzi do wniosku, że przyjęta przez sąd interpretacja nie jest prawidłowa. Za właściwe uznaje on dotychczasowe przewarzające stanowisko doktryny, że zakaz zatrudniania jest bezwzględny i dotyczy w taki sam sposób osób pełniących jednoosobowe funkcje, jak i pozostałych osób pełniących funkcje publiczne objęte dyspozycją art. 4 pkt 2 ustawy antykorupcyjnej.

Słowa kluczowe: przepisy antykorupcyjne, samorząd terytorialny, spółki samorządowe, gospodarka komunalna, działalność gospodarcza, ograniczenia działalności gospodarczej

dr hab. Jakub Jan Zięty
is a professor in the Chair of Economic Law and Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, an associate of the Centre of Bioeconomy and Renewable Energies at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and a legal counsel, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

Assessment of the legal nature of the prohibition to employ public officials in companies in the light of Article 4, item 2 of the Anti-Corruption Act – partially critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 21 May 2020 (II SA/Sz 252/20)

The subject of this commentary is the ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 21 May 2020, II SA/Sz 252/20. The ruling applies to the method of interpreting Article 4, item 2 of the Act on restrictions on conducting business by people performing public functions of 21 August 1997. The court held that the wording of this provision constitutes an inseparable alternative, which, in principle, should be agreed with. However, while classifying this in such a way, the court held that, contrary to the majority of the legal doctrine and an earlier ruling, the prohibition on employment regarding a single-person executive body is relative and depends on whether the employment can give rise to the suspicion of bias or self-interest. The commentator draws the conclusion that the interpretation adopted by the court is incorrect. He considers the dominant position of the legal doctrine to date to be correct, whereby the prohibition of employment is absolute and applies in the same way to people performing single-person functions, as to other people performing public functions encompassed by the provision of Article 4, item 2 of the Anti-Corruption Act.

Keywords: anti-corruption laws, territorial self-government, territorial self-government companies, municipal management, business activity, restrictions on business

Bibliografia / References
Banasiak K., Białas G., Dębski D., Vademecum prezesa spółki komunalnej, Warszawa 2020
Bator M., Ninard G., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006/6
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006
Garlicki L., Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999
Koroluk S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.01.2003 r., I PK 107/02, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005/3
Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002
Małysa-Sulińska K., Suliński G., Udział osób pełniących funkcje publiczne w spółkach prawa handlowego oraz ich organach [w:] Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2009
Rzetecka-Gil A., Glosa do wyroku WSA z 30.04.2009 r., II SA/Sz 114/09, LEX 2013
Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009
Suwaj R., Analiza stanu prawnego w zakresie problematyki antykorupcyjnej na poziomie gminy, „Samorząd Terytorialny” 2000/4
Wierzbica A., Analiza obowiązujących przepisów antykorupcyjnych z wykazaniem mankamentów prawnych [w:] Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Cz. I, red. J. Kosiński, K. Krak, A. Koman, Warszawa 2012
Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Kraków 2008
Wierzbica A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2017
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002
Zięty J.J., Przesłanki odwołania członka zarządu spółki gminnej, „Kontrola Państwowa” 2013/1
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top