Prawo26 listopada, 2019

Przegląd Prawa Publicznego 11/2019

Niektóre problemy przy kwalifikowaniu wydarzenia jako imprezy masowej

Paweł Ochmann
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0001-6932-3367

Niektóre problemy przy kwalifikowaniu wydarzenia jako imprezy masowej

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce pojęcia imprezy masowej na gruncie obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pomimo legalnej definicji odpowiedzenie na pytanie, czy organizowane wydarzenie spełnia cechy imprezy masowej, w praktyce nie jest zawsze wolne od wszelkich wątpliwości. Dlatego warto dokonać analizy przypadków generujących trudności i podjąć próbę ich rozwiązania. Jednocześnie ukazane problemy prowadzą autora do ogólniejszej refleksji nad oceną obecnej regulacji.

Słowa kluczowe: imprezy masowe, definicja imprezy masowej, bezpieczeństwo imprez masowych

Paweł Ochmann 
Department of Private Economic Law, Jagiellonian University, ORCID: 0000-0001-6932-3367

Selected problems of classifying an event as a “mass event”

This article deals with the terminological issue of the word “mass event” in the light of the Polish Act on Mass Events Security. Despite the existing legal definition, answering the question whether an organised event can be classified as a mass event is not always straightforward in practice. Therefore, it is worth analysing those cases that generate difficulties and attempting to solve them. At the same time, the presented problems lead the author to a more general reflection on the assessment of the current regulation.

Keywords: mass events, definition of a mass event, mass events security

Bibliografia:

Dróźdż M., Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – przykład aktu państwa prawa czy państwa w prawie, „Ius Novum” 2014, nr specjalny

Dróżdż M., Definicja imprezy masowej – teoria a praktyka, „Edukacja Prawnicza” 2013/10

Dróżdż M., komentarz do art. 3, nb 21 [w:] M. Dróżdż, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis/el. 2015

Dróżdż M., Potrzeba zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Praktyczne problemy z jej zastosowaniem – wybrane zagadnienia, „Ius Novum” 2014/3

Dróżdż M., Z problematyki unormowań dotyczących organizacji oraz bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/4

Gozdór G., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008

Kąkol C., komentarz do art. 3 [w:] C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2017, LEX/el. 2017

Kąkol C., Walka z chuliganami też poza stadionem, „Rzeczpospolita” z 3.09.2009 r

Kotowski W., Kurzępa B., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Warszawa 2012

Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Warszawa 2015

Sarnecki P. [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008

Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomicznej analizie prawa, Warszawa 2007

Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2014

Wójcik K., Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych: Na juwenaliach nie zawsze jest bezpiecznie, „Rzeczpospolita” z 4.05.2017 r., https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/305049988-Ustawa-o-bezpieczenstwie-imprez-masowych-Na-juwenaliach-nie-zawsze-jest-bezpiecznie.html

Zoll A. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1¬–116, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2012


dr Agnieszka Serlikowska 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-1363-8906

Kontrola rolnictwa jako element prawnego systemu kontroli

Celem tego artykułu jest próba spojrzenia na kontrolę rolnictwa przez wyodrębnione przez Elżbietę Jarzęcką-Siwik cechy charakterystyczne dla prawnego systemu kontroli w państwie. Takimi cechami są m.in. wskazane w ustawie o NIK: cel, funkcje, zakres przedmiotowy i podmiotowy, zasady, procedura oraz skutki prawne. Należy zauważyć, że niejednorodny obszar kontroli rolnictwa oraz brak wspólnej dla systemu prawa definicji „rolnika” nie ułatwiają wyodrębnienia tak ujętego zagadnienia. Niemniej jednak należy stwierdzić, że nawet w tak różnorodnym zakresie można znaleźć elementy wspólne dla kontroli rolnictwa, a przedmiotowe opracowanie może służyć jako początek dyskusji w zakresie reformy aktów prawnych dotyczących tej materii.

Słowa kluczowe: definicja rolnika, kontrola rolnictwa, urzędowa kontrola żywności, KOWR, ARiMR, prawny system kontroli, funkcje kontrolne państwa

dr Agnieszka Serlikowska
Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, ORCID: 0000-0002-1363-8906

Agricultural inspections as part of the legal system of State control

The purpose of this article is an attempt to analyse agricultural inspections through the features characteristic for a legal system of State control as identified by Elżbieta Jarzęcka-Siwik. Such features include those indicated in the Act on the Supreme Audit Office: purpose, functions, subject and subjective scope, principles, procedure and legal effects. It should be noted that the heterogeneous area of agricultural inspections and the lack of a common definition of “farmer” in the Polish legal system make such an analysis rather complicated. Nevertheless, it must be stated that even within such a diverse range of the above-mentioned features it is possible to find common elements for agricultural inspections, and this study can serve as the beginning of a discussion on the reform of legal acts concerning this matter. 

Keywords:  farmer definition, agricultural inspection, official food control, National Support Centre for Agriculture – KOWR, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture – ARMA, legal control system, state control functions

Bibliografia:

Bieluk J, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 1993

Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002/3

Janik M., Wybrane problemy procedur kontrolnych prowadzonych przez inspekcje [w:] Administracyjne procedury kontrolne. Wybrane zagadnienia, red. A. Ziółkowska, A. Gronkiewicz, Katowice 2016

Jarzęcka-Siwik E., Kontrola podatkowa elementem prawnego systemu kontroli, „Kontrola Państwowa” 2015/6

Korzycka M., Wojciechowski P., System prawa żywnościowego, Warszawa 2017

Król M., Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria” 2013/11

Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Warszawa 2014

Leśkiewicz K., Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” 2012/1

Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007

Rakoczy B., Charakter prawny i znaczenie protokołu kontroli prowadzonej przez organy administracji weterynaryjnej w postępowaniu administracyjnym, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania” 2014/6

Róg M., Zarys systemu organów kontroli żywności w Polsce [w:] Nielegalny Rynek Żywności – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, red. W. Pływaczewski, R. Płocki, Szczytno 2013

Wojciechowski P., Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008


dr Sławomir Zwolak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0002-4075-4400

Posiadanie dostępu do drogi publicznej jako przesłanka uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Przedmiotem artykułu jest problematyka dostępu do drogi publicznej, która związana jest z wymogiem połączenia działki budowlanej z drogą zapewniającą zjazd. Analiza prawna dowodzi, że kwestia dostępu do drogi publicznej może powodować sytuacje, że po stronie inwestora powstaną realne ograniczenia, już na wstępnym etapie planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Trudności wywołuje niespójna interpretacja przepisów prawa dotycząca legitymowania się tytułem prawnym do korzystania z gruntu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Organ administracji publicznej, właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy, powinien tak stosować przepisy, aby w założeniu służyły procesom inwestycyjnym i nie krępowały inwestora w jego działaniach, ograniczając jego prawo do zabudowy poprzez nieuzasadnione wymagania.

Słowa kluczowe: proces inwestycyjny, inwestor, warunki zabudowy, droga publiczna, nieruchomość

dr Sławomir Zwolak
Faculty of Law and Administration, University of Rzeszów, ORCID: 0000-0002-4075-4400

Having access to a public road as a premise for obtaining a decision on land development and management conditions

The subject of the article is the issue of access to a public road, which is linked to the requirement to connect a building plot with a road ensuring exit. Legal analysis proves that the issue of access to a public road may cause situations that will have real restrictions on the investor's side, already at the initial stage of the planned construction project. The difficulties are caused by the inconsistent interpretation of the law regarding holding a legal title to use land before the issuance of a decision on the land development and management conditions. The public administration authority competent to issue a decision on land development and management conditions should apply the legal regulations in such a way that they support investment processes and do not restrict the investor in his activities, such as limiting his right to develop by unreasonable requirements.

Keywords: investment process, investor, land development and management conditions, public road, real estate

Bibliografia:

Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX/el. 2004

Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016

Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Komentarz, LEX/el. 2013

Kotowski W., Kurzępa B., Komentarz do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, LEX/el. 2004

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś, M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012

Małysa-Sulińska K., Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, „Samorząd Terytorialny” 2015/7-8

Nowak M., Konieczny dostęp do drogi publicznej, Rzeczpospolita z 26.05.2015 r.

Rudnicki S., Własność nieruchomości, Warszawa 2008

Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2011

Suliński G., Instytucja drogi koniecznej jako źródło oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, „Samorząd Terytorialny” 2015/12

Sypniewski D., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, Warszawa 2009


Adrian Jaworski
doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, asesor komorniczy w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Umarzanie wierzytelności agencji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Autor w artykule podejmuje tematykę umarzania wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa względem jej dłużników, którymi są podmioty prowadzące działalność rolniczą. W pierwszym rozdziale autor omawia strukturę ARiMR oraz sposób zarządzania mieniem publicznym przez Agencję. Rozdział drugi poświęcony jest sposobowi umarzania wierzytelności Agencji, w szczególności autor stara się rozstrzygnąć, czy umorzenie wierzytelności na wniosek dłużnika następuje w formie aktu administracyjnego czy też w formie umowy cywilnoprawnej. W rozdziale trzecim omówiono niektóre przesłanki umorzenia wierzytelności, w tym przedstawiono wnioski de lege ferenda. Rozdział piąty stanowi podsumowanie prowadzonych rozważań.

Słowa kluczowe: ARiMR, rolnictwo, wierzytelność, dług, umorzenie, gospodarstwo rolne

Adrian Jaworski
PhD Student at the Department of Agricultural Law and Spatial Management, Faculty of Law and Administration, University of Silesia, assistant bailiff at the Katowice District Court of Appeal

Debt relief by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture

In the article the author deals with the subject of debt relief by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in relation to its debtors, which are entities conducting agricultural activity. In the first chapter, the author discusses the structure of the ARMA and how it manages public property. The second chapter is devoted to the manner in which the Agency manages debt relief, in particular the author tries to decide whether the debt is written off at the request of the debtor in the form of an administrative act or in the form of a civil law contract. The third chapter discusses some of the conditions for debt relief, including de lege ferenda conclusions. The last chapter is a summary of the deliberations under consideration.

Keywords: Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA), agriculture, debt, debt relief, farm

Bibliografia:

Grzybowski S. (red.), System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Wrocław 1974

Majewski E., Wąs A., Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku [w:] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. A. Chlebicka, Warszawa 2015

Nowak A., Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2011/11(1)

Węgrzynowski Ł., Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/el.

Wolter A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1953


Paweł Derlecki
doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ORCID: 0000-0002-7744-3892

Kodeks etyki radnego – realne narzędzie dyscyplinujące radnych?

Problematyka dopuszczalności uchwalenia kodeksu etyki radnego przez radę gminy budzi wątpliwości. Słusznie są stawiane pytanie o podstawę prawną uchwalenia takiego aktu, o jego charakter i miejsce w systemie źródeł prawa. W artykule przeanalizowano występujące w tym zakresie poglądy w orzecznictwie i doktrynie. Jednocześnie zaproponowano rozwiązania legislacyjne, których wprowadzenie pozwoliłoby na skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez radnych postanowień kodeksów etyki.

Słowa kluczowe:etyka, kodeks etyki radnego, odpowiedzialność radnego

Paweł Derlecki
PhD Student at the Department of Local Government Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, ORCID: 0000-0002-7744-3892

Code of ethics for councillors – a real tool for disciplining councillors?

The issue of the admissibility of adopting a code of ethics for councillors by the municipal council raises doubts. There are rightly asked questions about the legal basis for adopting such an act, its nature and place in the system of sources of law. The article analyses the views in this area in case law and in doctrine. At the same time, legislative solutions are proposed, the introduction of which would allow for an effective enforcement of compliance by councillors with the provisions of the codes of ethics.

Keywords: ethics, councillor’s code of ethics, councillor’s responsibility

Bibliografia:

Bogucka I, Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009

Brzeski M., Możliwość przyjęcia przez radę gminy kodeksu etycznego radnych. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2006 r., II OSK 287/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007/2

Korkuć M., Stańczyk P., Standardy Etyczne Radnych i Pracowników Samorządowych, Kraków 2000

Muszyński S., Kodeksy etyki radnych w świetle ustaw samorządowych i orzecznictwa, „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota” 2017/2, Kurier Prawny

Pawlica J., Podstawowe pojęcia etyki, Kraków 1994


Damian Potycz
doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Gmina uzdrowiskowa jako przykład gminy o specjalnym statusie

Gmina uzdrowiskowa to rodzaj gminy o specjalnym statusie, regulowanym dodatkowymi aktami prawnymi oprócz ustawy o samorządzie gminnym. Do uzyskania tego statusu konieczne jest wykazanie szeregu przesłanek zawartych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Naturalnie najważniejszym z nich jest jednoznaczne wykazanie prozdrowotnych walorów danego obszaru. Pozbawienie statusu specjalnego może nastąpić na skutek utraty warunków wymaganych do jego nadania, jednak regulacje prawne są w tym zakresie mało precyzyjne.

Słowa kluczowe: gmina, gmina uzdrowiskowa, uzdrowisko

Damian Potycz
PhD Student at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Law, Administration and International Relations, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Health resort municipalities as an example of municipalities with a special status

A health resort municipality is a type of municipality with a special status, which is regulated by additional legal acts in addition to the Act on municipal self-government. In order to obtain such a status, it is necessary to demonstrate a number of premises contained in the Act on spa treatment, spas and curative protection areas as well as spa municipalities. Naturally, the most important of these is to clearly demonstrate the health values of the area in question. Losing the special status may occur as a result of losing the conditions required for granting it, but the legal regulations are not very precise in this respect.

Keywords: municipality, health resort municipality, health resort

Bibliografia:

Dolnicki B., Samorząd gminny, Kraków 2012

Dolnicki B. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016

Jaworska-Dębska B. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2004

Kledzik P., Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym [w:] Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, red. E. Koniuszewska, Szczecin 2016

Koniuszewska E., Pozycja ustrojowa i zadania komisji uzdrowiskowej [w:] Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, red. E. Koniuszewska, Szczecin 2016

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006

Skoczylas A. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011

Szewc A. [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławiecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012


dr Marcin Gubała
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ORCID: 0000-0001-8443-3206

Kworum w postępowaniu ustawodawczym w Senacie. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.11.2018 r., Kp 1/18

Komentowane orzeczenie odnosi się do proceduralnego aspektu prawotwórstwa. Sprawy tego rodzaju relatywnie rzadko stają się przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził, że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodna z Konstytucją, gdyż tryb jej uchwalenia nie daje się pogodzić z wzorcami konstytucyjnymi. Zdaniem TK istotną wadą procesu legislacyjnego było niedochowanie przez Senat wymogów prawnych odnoszących się do głosowania nad ustawą. W glosie autor w sposób syntetyczny przedstawia przebieg głosowania nad nowelizacją ustawy w Senacie, w tym wskazuje, że nie doszło do naruszenia norm postępowania ustawodawczego. W szczególności nie zostały naruszone przepisy konstytucyjne dotyczące wymogu zachowania kworum, albowiem powstrzymanie się od głosowania (wyjęcie karty do głosowania) nie jest równoznaczne z opuszczeniem sali obrad Senatu. Nie można również skutecznie postawić zarzutu naruszenia innych norm postępowania ustawodawczego. Zdaniem autora Trybunał powinien był dokładnie zbadać przebieg głosowania i ustalić odnoszące się do niego okoliczności faktyczne. W glosie wskazano podstawy prawne dokonywania tego rodzaju ustaleń.

Słowa kluczowe: kworum, postępowanie ustawodawcze, Konstytucja RP, Senat, Trybunał Konstytucyjny

dr Marcin Gubała
WSB University in Gdansk, ORCID: 0000-0001-8443-3206

Quorum in the law-making procedure in the Senate. Commentary to the judgement of the Constitutional Tribunal of 14 November 2018, Kp 1/18

The commented judgement refers to the procedural aspect of law-making. Cases of this type are relatively rarely the subject of decisions of the Polish Constitutional Tribunal. The Tribunal ruled that the amendment to the Social Security System Act is unconstitutional, as the procedure for its adoption is not in line with the constitutional standard. In the opinion of the Constitutional Tribunal, a significant disadvantage of the legislative procedure was the Senate's failure to comply with the legal requirements regarding voting on the amendment. In the commentary, the author synthetically presents the parliamentary proceedings concerning the course of voting on the amendment to the Act which took place in the Senate. He states that there was no fundamental violation of the norms of legislative proceedings. In particular, no constitutional provisions regarding the quorum requirement were infringed, as removal of the voting card is not equivalent to leaving the chamber by a Senator. Nor can an effective accusation be found of violating other norms of legislative proceedings. According to the author, the Tribunal, within its capacity, should have thoroughly examined the voting process and established the facts relating to it. The commentary indicates the legal basis for making such arrangements.

Keywords: quorum, law-making procedure, Constitution of the Republic of Poland, Senate, Constitutional Tribunal


Aleksander Hyżorek
student, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Instytut Prawa, Katedra Prawa Publicznego, ORCID: 0000-0003-0433-1643

Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda w kontekście administracyjnego zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby i konieczności zasięgnięcia opinii organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów

Artykuł zawiera uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda związane z administracyjnym zwolnieniem funkcjonariuszy Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 albo 8 ustawy o Policji. Omówione zostało w pierwszej kolejności nawiązanie stosunku służbowego policjanta, jego rozwiązanie oraz przedstawiona organizacja zakładowa związku zawodowego, która działa w Policji. Poczynione zostały również uwagi na tle komparystycznym, pod względem regulacji powszechnie obowiązujących, w których udział strony związkowej w postępowaniach w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy jest bardziej zagwarantowany, aniżeli w ustawie o Policji.  W postulatach de lege ferenda opracowano propozycje zmian, wzmacniając tym samym doniosłą rolę związków zawodowych w postępowaniu w przedmiocie zwolnienia ze służby. Proponowane zmiany dotyczą zarówno procedury uzyskiwania przez NSZZ Policjantów statusu strony w toczącym się postępowaniu, jak i sposobu i formy wydania opinii w przedmiocie zwolnienia danego funkcjonariusza.

Słowa kluczowe: administracyjne zwolnienie ze służby, Policja, związek zawodowy policjantów

Aleksander Hyżorek
student, SWPS University, Law Institute, Public Law Department, ORCID: 0000-0003-0433-1643

De lege lata comments and de lege ferenda postulates in the context of the administrative dismissal of a Police officer from the service and the need to consult the organization of the trade union of policemen

The article contains de lege lata comments and de lege ferenda postulates related to the administrative dismissal of Police officers under the provision of art. 41 par. 2 pt 5 or 8 of the Polish Police Act. First of all, the policemen's service relationship duty establishment, duty termination and the trade union that operates within the Police are discussed. Comparative background comments have also been made, in terms of applicable regulations in which the participation of the trade union in proceedings regarding termination of employment is generally more guaranteed than in the Polish Police Act. De lege ferenda postulates have contained proposals for changes, thus later reinforcing the important role of trade unions in the procedure for dismissal. The proposed changes concern both the procedure for the NSZZ Police officers obtaining the status of a party in ongoing proceedings, as well as the methods and forms of issuing opinions on the dismissal of a given officer.

Keywords: administrative dismissal, Police, trade union of police officers

Bibliografia:

Jakubowski J., Zając-Rzosińska M., Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2014

Kotowski W., Komentarz do ustawy o Policji, LEX/el. 2012

Michałek A., komentarz do art. 43 [w:] Ł. Czebotar, Z. Gądzik, A. Łyżwa i in., Ustawa o Policji. Komentarz, LEX/el. 2015

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2015

Świątkowski A., Autonomia organizacji partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) [w:] System prawa pracy, t. 5, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014

Żołyński J., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, LEX/el. 2014

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top