Prawo04 czerwca, 2019

Przegląd Podatkowy 6/2019

Komornicy a VAT: niekończąca się historia

dr Małgorzata Sęk
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistą w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi
ORCID: 0000-0002-6251-2031

Komornicy a VAT: niekończąca się historia

Celem artykułu jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które – w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze – zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT.

Słowa kluczowe: podatnik VAT, komornik, samodzielna działalność gospodarcza, organ władzy niebędący podatnikiem VAT

dr. Małgorzata Sęk
The author is an assistant professor at the Chair of Tax Law of the Faculty of Law and Administration, University of Łódź, an expert at the Centre of Tax Documentation and Studies in Łódź
ORCID: 0000-0002-6251-2031

Court Enforcement Officers and VAT: A Never-Ending Story

The purpose of the article is to determine whether under the legislation currently in force, the VAT status of court enforcement officers has become unambiguous. The article examines arguments for and against the recognition that activities performed by court enforcement officers in enforcement and security proceedings constitute economic activity pursued by a self-employed person, which warrants the status of a VAT taxable person, as well as arguments for and against recognizing court enforcement officers as public authorities that – with respect activities performed in this capacity – are excluded from the concept of a VAT taxable person.

Keywords: VAT taxable person, court enforcement officer, self-employment, authority which is not a VAT taxable person

 Bibliografia:

Bartosiewicz A., Podatnicy podatku od towarów i usług – komornicy, LEX/el. 2019
Koślicki K., Problem VAT na usługi komornicze ciągle nierozwiązany, Prawo.pl, 22.03.2019 r., https://www.prawo.pl/podatki/uslugi-komornicze-opodatkowanie-vat-komornikow-interpretacja,389015.html (dostęp: 15.04.2019 r.)
Zając-Wysocka J., Status komornika jako podatnika VAT, „Doradca Podatkowy” 2019/1


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału

Trybunał Sprawiedliwości wydał 26.02.2019 r. wyrok C-135/17, X-GmbH przeciwko Finanzamt Stuttgart – Körperschaften 1 (niemiecki urząd skarbowy ds. osób prawnych) – dalej wyrok TS C-135/17, X-GmbH – na tle korelacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej (CFC) a unijną swobodą przepływu kapitału. W przytoczonym rozstrzygnięciu Sąd unijny wyjaśnił swoje wcześniejsze orzecznictwo dotyczące znaczenia terminu „wyłącznie sztuczna struktura” (ang. wholly artificial arrangement) na potrzeby inwestycji portfelowej, czyli inwestycji niedającej definitywnego wpływu na decyzje kontrolowanego podmiotu, a także zasugerował dodatkowe uzasadnienie ograniczeń powodowanych przez regulacje CFC w kontekście swobodnego przepływu kapitału do i z państw trzecich. W polskich uwarunkowaniach wytyczne wyroku są istotne dla podatników kontrolujących spółki CFC typu I-go oraz typu II-go, czyli przypadków gdy zagraniczne jednostki są położone odpowiednio w pozaunijnych rajach podatkowych oraz państwach bezumownych, a podatnicy są w nich mniejszościowymi inwestorami.

Słowa kluczowe:  regulacje CFC, TS, swoboda przepływu kapitału, wymiana informacji podatkowych

dr. Filip Majdowski
The author is a vice-director at hte Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the autor is employed

Applying CFC Regulations to Entities from Third Countries against the Background of Court of Justice

On 26 February 2019, the Court of Justice issued a judgment in case C-135/17, X GmbH v. Finanzamt Stuttgart – Körperschaften (legal persons department of a German tax office) against the background of the correlation between German provisions on controlled foreign companies (CFCs) and free movement of capital, one of EU’s freedoms. In the aforementioned judgment, the Court explained its earlier case law concerning the meaning of the term ‘wholly artificial arrangement’ for the purposes of a portfolio investment, that is, an investment which does not give a definitive influence on the controlled entity’s decisions, and suggested additional justification of the restrictions resulting from CFC regulations in the context of free movement of capital to and from third countries. In the Polish conditions, the guidelines offered in the judgment are important for taxpayers controlling type I and type II CFCs, that is, the cases when foreign entities are registered, respectively, in non-EU tax havens and states with which Poland (or the EU) has not entered into any tax treaties, while the taxpayers are their minority investors.

Keywords:  CFC provisions, CoJ, free movement of capital, tax information exchange

Bibliografia:

Adamczyk Ł., Poland – National Report [w:] M. Lang, The EU and third countries: direct taxation, red. P. Pistone, Wiedeń 2007
Aleksandrowicz M., Zalasiński A., Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03 Marks & Spencer plc v. David Hasley (Her Majersty’s Inspector of Taxes), Zb. Orz. 2005, s. I-10837 [w:] W. Nykiel, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, red. A. Zalasiński, Warszawa 2014
Cordewener A., EC law protection against ‘horizontal’ tax discrimination on the rise – or how to play snooker in an Internal Market, „EC Tax Review” 2007/5
Cordewener A., Kofl er G., Thiel S., The clash between European freedoms and national direct tax law: public interest defences available to the member states, „Common Market Law Review” 2009/46
Dourado A., A single principle of abuse in European Union law: a methodological approach to rejecting a different concept of abuse in personal taxation [w:] R. de la Feria, S. Vogenauer, Prohibition of abuse of law. A new general principle of EU law?, Oxford 2011
Dourado A, Wattel P., Third states and external tax relations [w:] B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, Wolters Kluwer, Deventer 2018
Dourado A., The EU Free Movement of Capital and Third Countries: Recent Developments, „Intertax” 2017/3
Feria R., Prohibition of abuse of (Community) law: the creation of a new general principle of EC Law through tax, „Common Market Law Review” 2008/45
Lang M., Cadbury Schweppes’s line of case law from the Member State’s perspective [w:] R. de la Feria, Prohibition of abuse of law, red. S. Vogenauer, Oxford 2011
Majdowski F., Zróżnicowane kryteria zwalczania zjawiska unikania opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016/4
Majdowski F., Principle Purpose Test – nowa klauzula antyabuzywna do zwalczania nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niewygodne (i zapomniane) pytania, „Monitor Podatkowy” 2017/11
Majdowski F., Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164, „Przegląd Podatkowy” 2017/11
Majdowski F., Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym, praca doktorska, obrona doktorska odbyła się 25.02.2019 r. w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, praca niepublikowana
Meussen G., Abuse of tax law in the European Union: some recent international and European developments [w:] Practical problems in European and international tax law: essays in honour of Manfred Mössner, red. H. Jochum, IBFD, Amsterdam 2016, książka online
Nielsen L., New Perspective on the Taxation of CFCs in Third Countries?, „European Taxation” 2018/12
O’Shea T., Freedom of establishment tax jurisprudence: Avoir Fiscal re-visited, „EC Tax Review” 2008/6
Pistone P., The Impact of European Law on the Relations with Third Countries in the Field of Direct Taxation, „Intertax”, 2006/5
Schönfeld J., Germany – Branch Report [w:] The taxation of foreign passive income for groups of companies, „Cahiers de Droit Fiscal International” 2013/98a
Rust A., Germany – National Report [w:] M. Lang, H-J. Aigner, U. Scheurle, CFC legislation, tax treaties and EC Law, red. M. Stefaner, Wiedeń 2004
Rust A., Germany II, Bechtel & Bechtel (C-20/16), X (C-135/17) and EV (685/16) [w:] M. Lang i in., CJEU – Recent Developments in Direct Taxation 2017, Linde 2018
Vanistendael F., The limits to the New Community Tax Order, „Common Market Law Review” 1994/31
Zalasińki A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem WE w postępowaniu sądowo-administracyjnym, „Monitor Podatkowy” 2007/8


Agata Czerniak
Autorka jest doradcą podatkowym, menedżerem w Arena Tax Sp. z o.o., doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej ustawa o wsparciu – wprowadziła wiele istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowych Specjalnych Stref Ekonomicznych – dalej SSE – dotyczących możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, Specjalne Strefy Ekonomiczne, ulgi i zwolnienia podatkowe, wsparcie nowych inwestycji

Agata Czerniak
The author is a tax advisor, a manager in Arena Tax Sp. z o.o., a doctoral student at the Chair of Financial Law, of the Institute of Legal and Administrative Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

New Special Economic Zones or What Changed after the Act on Support for New Investments Entered into Force

The Act of 10 May 2018 on Support for New investments introduced many important changes compared to the old Special Economic Zones in terms of the possibility of applying for exemption from income tax that is available to entrepreneurs planning new investments. The basic change is that they can apply for public support regardless of the localization of investments, in line with the slogan ‘Poland is an Investment Zone’. Moreover, certain qualitative and quantitative criteria were introduced, depending on the size, localization and character of the planned investment, as well as the size of the enterprise. The ability to apply for a decision granting support depends on these criteria. Will the new regulations, aiming mainly to encourage micro-, small and medium-sized enterprises to invest in economically underperforming regions, prove efficient? Time will tell.

Keywords:  income tax, Special Economic Zones, tax reliefs and exemptions, support for new investments

 

Joanna Pachnik
Autorka jest starszym menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, członkiem organizacji ACCA oraz licencjonowanym doradcą podatkowym, doktorantką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – analiza podatkowa

Od 1.01.2019 r. został rozszerzony katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny. Regulacje podatkowe nakazują rozliczenie takich transakcji w oparciu o zasadę ceny rynkowej (ang. arm’s length). W praktyce jednak podstawową zasadą stosowaną w celu przygotowania wycen księgowych jest zasada wartości godziwej (ang. fair value), która w swoich założeniach odbiega od zasady ceny rynkowej. Z tego względu konieczna jest analiza, w jaki sposób techniki wyceny dopuszczone przez regulacje podatkowe powinny być stosowane w praktyce, aby wypełnić postanowienia art. 11c ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. (analogiczne regulacje znajdują się w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.).

Słowa kluczowe: ceny transferowe, podmioty powiązane, wartości niematerialne i prawne, WNiP, IP, wycena, restrukturyzacje biznesowe, licencje, transfer aktywów, techniki wyceny, DCF, podatki

Joanna Pachnik
The author is a senior manager at the Transfer Pricing Team in EY Tax Advisory Department, a member of the ACCA and a certified tax advisor, a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Measurement of Intangible Assets in Transactions between Related Entities: Tax Analysis

On 1 January 2019, measurement techniques were added to the catalogue of tax methods that tax authorities can apply to examine the arm’s length nature of settlements between related entities. Tax laws require settling such transactions in line with the arm’s length principle. But in practice the basic principle used for preparing accounting valuations is the fair value principle, whose assumptions differ from those of the arm’s length principle. For this reason, it is necessary to analyse how the measurement techniques permitted by tax regulations should be applied in practice to satisfy the requirements of Article 11c(1) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (similar regulations are included in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax).

Keywords:  transfer pricing, related entities, intangible assets (IA), IA?, IP, valuation, business restructuring, licences, transfer of assets, measurement (valuation) techniques, DCF, taxes

Bibliografia:

OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10, Final Reports, 2015
OECD, Discussion Draft Revision Of The Special Considera tions For Intangibles In Chapter VI Of The OECD Transfer Pricing Guidelines And Related Provisions 6 June to 14 September 2012
OECD, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, 2017
Wittendorf J., Valuation of Intangibles under Income-Based Methods – Part I, „International Transfer Pricing Journal”, October 2010
Wittendorf J., Valuation of Intangibles under Income-Based Methods – Part II, „International T ransfer Pricing Journal”, September/October 2010


dr hab. Przemysław Ostojski
Autor jest profesorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
ORCID: 0000–0001–6552–8162

Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności dokonania przez wierzyciela zmian treści tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Chodzi przede wszystkim o modyfikacje tytułu w toku postępowania egzekucyjnego, ale także o etap poprzedzający wszczęcie egzekucji. Zakaz zmian w tytule po wszczęciu postępowania wynika z zasady „jedna sprawa egzekucyjna – jeden tytuł wykonawczy”, zakotwiczonej w teorii administracyjnego stosunku egzekucyjnego. Zasadę tę modyfikuje ustawodawca, pozwalając w wyjątkowych wypadkach na odstąpienie od niej.

Słowa kluczowe:  postępowanie egzekucyjne w administracji, tytuł wykonawczy, następstwo prawne, umorzenie postępowania egzekucyjnego, zmieniony tytuł wykonawczy, nowy tytuł wykonawczy

dr. hab. Przemysław Ostojski
Professor of WSZiB (University of Management and Banking) in Poznań
ORCID: 0000-0001-6552-8162

Modification of an Enforcement Order in Administrative Enforcement Proceedings

This article discusses whether it is permissible for the creditor to modify the contents of an enforcement order on the basis of the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration. This concerns mainly modifications made in the course of enforcement proceedings, but also at the stage preceding the initiation of enforcement. The prohibition of modifying the order once the proceedings have been initiated results from the principle ‘one enforcement case – one enforcement order’, which is well-established in the theory of administrative enforcement relationship. The principle is modified by the legislator to the extent that in exceptional situations it it permissible to departing from it.

Keywords:  administrative enforcement proceedings, enforcement order, legal succession, annulment of enforcement proceedings, modified enforcement order, new enforcement order

Bibliografia:

Brzezicki T., Morawski W., Skutki wadliwego określenia w tytule wykonawczym odsetek od zaległości podatkowej dla prowadzonej egzekucji administracyjnej, „Przegląd Podatkowy” 2013/1
Dalkowska A., Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej, Wrocław 2018
Etel L., Jak prawidłowo naliczać odsetki za zwłokę?, „Prawo i Podatki” 2006/1
Hauser R., Leoński Z., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2005
Kijowski D.R., Komentarz do art. 28b [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2015
Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009
Król A., Problematyka wadliwości tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, „Samorząd Terytorialny” 2009/1–2
Kulesza C., Komentarz do art. 27 [w:] E. Cisowska-Sakrajda, M. Faryna, W. Grześkiewicz, D.R. Kijowski, C. Kulesza, W. Łuczaj, P. Pietrasz, J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Starzyński R. Suwaj, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, LEX/el. 2015
Mariański A., Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001
Olesińska A., Glosa do wyroku NSA z 2.02.1994 r., III SA 1221/93, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1996/1, poz. 93
Ostojski P., Wystawienie tytułu wykonawczego w polskim prawie o egzekucji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/2
Ostojski P., Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012/4
Ostojski P., Treść tytułu wykonawczego w polskim prawie o egzekucji administracyjnej [w:] Egzekucja należności publicznoprawnych: teoria i praktyka, red. J. Glumińska-Pawlic, E. Janik, Katowice 2015
Ostojski P., Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec, Poznań 2015
Ostojski P., Lewandowski T., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 2100/08, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011/3
Ostojski P., Piątek W., Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 11.10.2013 r., „Państwo i Prawo” 2014/8
Piątek W., Skoczylas A. [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2011
Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010
Skóra A., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 6 stycznia 2004, I SA 2394/03, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005/3


dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe

Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz część doktryny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym zawarcie umowy, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, nie oznacza, że przychody wynikające z takiej umowy nie będą podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można jednak spotkać pogląd odmienny, mianowicie że czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, obejmują swoim zakresem wszystkie przypadki bezwzględnej nieważności umowy. Zatem nieważność czynności cywilnoprawnej rozciąga się również na sferę prawa publicznego. Czynności nieważne nie wywołują skutków w sferze prawa podatkowego, bowiem dla wywołania takich skutków konieczna jest „skuteczność” umowy na gruncie obowiązującego prawa. Można rozważyć twierdzenie, że uzyskane przez kredytobiorcę od banku pieniądze, w przypadku uznania przez sąd powszechny umowy kredytowej za nieważną ex tunc, są przychodem pochodzącym z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają opodatkowaniu.

Słowa kluczowe:  umowa kredytowa, przychody otrzymane, świadczenia nienależne, źródła przychodów, nieważność umowy, prawnie skuteczna umowa, wykładnia autentyczna

dr. Wojciech Dmoch
The author runs his own tax consultancy firm

Exemption from Personal Income Tax of Amounts Obtained by Borrowers under Court Judgments Annulling Loan Agreements Ex Tunc

Case law of administrative courts and some legal scholars back the view that execution of an agreement which is null and void under civil law does not mean that the income earned under such an agreement will not be governed by the Act on Personal Income Tax. One can, however, encounter the opposite view, namely that the scope of transactions which cannot be contemplated in a legally valid agreement extends to all cases of absolute invalidity of an agreement. Therefore, the invalidity of a civil law transaction also affects the sphere of public law. Invalid transactions do not produce any effects in the sphere of tax law, because in order for such effects to exist the agreement must be effective according to the laws in force. One can consider the statement that the money obtained by a borrower from the bank, if a general court holds the loan agreement null and void ex tunc, constitutes income from transactions that cannot be contemplated in a legally valid agreement and therefore is not liable to tax.

Keywords:  loan agreement, received income, undue performances (benefits), sources of income, invalidity of an agreement, legally valid agreement, authentic interpretation

Bibliografia:
Bartosiewicz A., Kubacki R., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2015
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013
Nita A., Czynności nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy w świetle prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2003/2
Radzikowski K., Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015
Słysz A., Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Warszawa 2017
Sowiński R., Skutki podatkowe czynności nieważnych w świetle art. 230 kodeksu spółek handlowych, „Przegląd Podatkowy” 2002/2
Strzelec D. [w:] A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2011
Szymczak M. red., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1998


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Zlecenie powiernicze – skutki podatkowe

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Order to Perform a Fiduciary Transaction: Tax Effects


dr Agnieszka Franczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ORCID: 0000-0001-9393-634X

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15–16.06.2019 r.

dr. Agnieszka Franczak
Krakow University of Economics. ORCID: 0000-0001-9393-634X

II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow ‘Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms’ – Krakow University of Economics, 15–16 June 2019

dr Małgorzata Sęk
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistą w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi
ORCID: 0000-0002-6251-2031

Konferencja Karta Praw Podatnika, Sejm RP – relacja

dr. Małgorzata Sęk
The author is an assistant professor at the Chair of Tax Law of the Faculty of Law and Administration, University of Łódź, an expert at the Centre of Tax Documentation and Studies in Łódź
ORCID: 0000-0002-6251-2031

’Charter of Taxpayer Rights’ Conference, the Sejm of the Republic of Poland. A Report

Przemysław Pruszyński
Autor jest doradcą podatkowym, sekretarzem Rady Podatkowej

III Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan: Uszczelnienie systemu podatkowego, co dalej?

Przemysław Pruszyński
The author is a tax advisor, the secretary of the Tax Council

III Congress of the Tax Council of the Polish Confederation Leviathan: Closing Gaps in the Tax System, What Next?


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problemy związane z ustaleniem właściwej stawki VAT

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Problems Connected with Determining the Correct VAT Rate


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr  hab.  Krzysztof  Lasiński-Sulecki,  Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. 
ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top