Przegląd Podatkowy
Prawo01 kwietnia, 2022

Przegląd Podatkowy 4/2022

Grupy VAT – szanse, ale i zagrożeniaMagdalena Jaworska
Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym w MDDP

Grupy VAT – szanse, ale i zagrożenia

Z dniem 1.07.2022 r. zaczną obowiązywać regulacje dotyczące nowej instytucji podatkowej – grupy VAT. Wprowadzenie grupy VAT stwarza nowe możliwości, które obecnie są niedostępne dla polskich podatników. Zakłada się, że jej istnienie zwiększy konkurencyjność krajowego systemu podatkowego. Czy grupy VAT będą jednak atrakcyjnym rozwiązaniem dla polskich podatników VAT? Celem tego artykułu jest omówienie warunków i wybranych zasad funkcjonowania w ramach grupy VAT oraz zidentyfikowanie obszarów, które w przyszłości mogą rodzić pewne ryzyka podatkowe dla jej uczestników bądź wpływać na zmniejszenie jej atrakcyjności.

Słowa kluczowe: grupa VAT, PGK, Polski Ład

Magdalena Jaworska
The author is a tax adviser and an attorney at law at MDDP law firm (Warsaw, Poland)

VAT Groups: Opportunities but Also Risks

As of 1 July 2022, regulations on a new tax institution - the VAT group - will enter into force. The introduction of the VAT group creates new opportunities, currently unavailable to Polish taxable persons. It is assumed that VAT groups will make the Polish tax system more competitive. But will they be an attractive solution for Polish VAT taxable persons? The aim of this article is to discuss the conditions and selected principles of functioning within a VAT group and to identify areas that may give rise to certain tax risks for its participants in the future or make it less attractive.

Keywords: VAT group, corporate tax group, Polish Order

Bibliografia / References
Sarnowski J., Selera P., Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju, „Przegląd Podatkowy” 2021/6
Suliga P., VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia, „Przegląd Podatkowy” 2021/8
Szlęzak-Matusewicz J., Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług – ryzyko szacowania podstawy opodatkowania, cz. 2, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017/3(87)

Jakub Wirski
Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem kancelarii Gardens Tax & Legal. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2798-3735

Kilka uwag o minimalnym podatku dochodowym

W dniu 1.01.2022 r. weszły w życie przepisy o instytucji nazwanej przez ustawodawcę „minimalnym podatkiem dochodowym” – dalej MPD. Stanowią one element „pakietu” ustawodawczego zwanego Polskim Ładem. Z uwagi na konstrukcję (zakładającą m.in. zapłatę podatku, wynoszącego 0,4% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) MPD będzie niebagatelnym obciążeniem dla podmiotów go opłacających. Niniejszy artykuł stanowi komentarz do wybranych aspektów MPD. W artykule poruszono w szczególności kwestię interpretacji przepisów wyłączających obowiązek zapłaty tej daniny, jak również zasygnalizowano wątpliwości co do zgodności przepisów o MPD z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: minimalny podatek dochodowy, Polski Ład, podatkowa grupa kapitałowa, unikanie opodatkowania, zasada swobody przedsiębiorczości, zakaz dyskryminacji, dyskryminacja pośrednia

Pobierz treść artykułu

Jakub Wirski
The author is a tax adviser cooperating with Gardens Tax & Legal law firm (Lodz, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2798-3735

Some Remarks on Minimum Income Tax

On 1 January 2022, provisions on a legal institution called by the legislature ‘minimum income tax’ (MIT) came into force. They are part of the Polish Order legislative ‘package’. Due to the design of MIT (which assumes, among other things, the payment of a tax of 0.4% of income other than capital gains), it will be a substantial burden for the entities paying it. This article comments on selected aspects of MIT. It addresses, in particular, the issue of interpreting the provisions that exclude the obligation to pay this levy and indicates doubts as to whether provisions on MIT comply with the EU principle of freedom of establishment.

Keywords: minimum income tax, Polish Order, tax group, tax avoidance, freedom of establishment, prohibition of discrimination, indirect discrimination

Bibliografia / References
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021
Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji pośredniej w prawie Unii Europejskiej (definicje oraz praktyka stosowania), „Państwo i Prawo” 2016/12
Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021
Pietrzykowski K., Komentarz do ustawy Prawo spółdzielcze [w:] Prawo rzeczowe, System Prawa Prywatnego, t. 4, red. E. Gniewek, Legalis 2012
Polski Ład. Czytelnicy DGP pytają, Ministerstwo Finansów odpowiada, „Dziennik Gazeta Prawna” z 10.01.2022 r.
Rzetecka-Gil A., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, LEX/el. 2017
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1 (art. 1–89), red. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, LEX/el. 2012
Zalewski L., Nowy podatek to wsparcie zagranicznych dyskontów kosztem lokalnych sklepów, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6.10.2021 r.

Natalia Rosada
Autorka jest doradcą podatkowym

Dwuosobowa spółka z o.o. (nie)skutecznym sposobem na uniknięcie płacenia składek ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo często wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że pomimo powszechnego wykorzystania dwuosobowych spółek z o.o. w prowadzeniu działalności gospodarczej, przez wzgląd na możliwość uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w praktyce stosowania prawa istnieją poważne rozbieżności co do tego, czy przekazywanie przez właściciela śladowego udziału w kapitale zakładowym spółki z o.o. innej osobie jest skutecznym sposobem na optymalizację obciążeń ZUS.

Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składki na ubezpieczenia społeczne, kapitał zakładowy, optymalizacja

Natalia Rosada
The author is a tax adviser (Gdynia, Poland)

A Two-Shareholder Limited Liability Company as an (In)Effective Way to Avoid Paying Social Security Contributions

A limited liability company is relatively frequently chosen as a form of doing business in Poland. This article aims to demonstrate that, despite the common use of the form of two-shareholder limited liability company for doing business due to the possibility to avoid paying social security contributions, in the practice of applying tax law there are serious discrepancies as to whether the transfer by the owner of a very small share in the share capital of the limited liability company to another person is an effective way to optimize social security contributions.

Keywords: limited liability company, social security contributions, share capital, optimization

Bibliografia / References
Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006
Kwiatkowska A., (Niemal) jedyny wspólnik nie może być ubezpieczony jak pracownik, „Gazeta Prawna” z 15.04.2021 r.
Spółka z o.o. w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny przewodnik po tym, co ważne na starcie: jak założyć i dobrze zorganizować spółkę?, red. K. Kroczak, M. Kunke, M. Markiewicz, T. Rutkowski, R. Szymkowiak, M. Tomczak, Poznań 2021

dr Izabela Andrzejewska-Czernek
doktor nauk prawnych, radca prawny, koordynator Young IFA Network Oddział w Polsce, członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego
dr Katarzyna Knawa
doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek IFA Polska oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois 
profesor nadzwyczajny prawa finansowego i podatkowego na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie
Pierre-Antoine Klethi
doradca podatkowy w kancelarii Loyens & Loeff, Luksemburg, członek IFA, uczestnik grup roboczych zajmujących się kwestiami podatkowymi w ALFI i AmCham w Luksemburgu

„Jak wy to robicie? Podatek u źródła w różnych państwach Europy” (3): Hiszpania, Luksemburg, Polska

Niniejszy artykuł jest trzecim z cyklu artykułów powstałych w ramach projektu „How do you do it?”, realizowanego przez IFA Oddział w Polsce, Young IFA Network. Tym razem zaprezentujemy rozwiązania zastosowane w Luksemburgu, Hiszpanii i Polsce. Te ostatnie będą ocenione na tle 9 pozostałych jurysdykcji, opisanych w poprzednich częściach cyklu.

Słowa kluczowe: badania prawnoporównawcze, podatek u źródła, WHT, międzynarodowe prawo podatkowe, Polski Ład

dr Izabela Andrzejewska-Czernek, academic editor
doctor of laws, attorney at law, coordinator of Young IFA Network, Polish Branch, member of the Academic Association of Tax Law (Warsaw, Poland)
dr Katarzyna Knawa, academic editor
doctor of laws, tax adviser, attorney at law, assistant professor at the Institute of Law, Krakow University of Economics (Poland). Member of IFA Poland and the Academic Association of Tax Law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois
Associate Professor of Tax Law, Autonomous University of Madrid (Spain)
Pierre-Antoine Klethi
senior associate, is a member of the Tax and Investment Management Practice Groups in the Luxembourg office of Loyens & Loeff, and jointly leads their Luxembourg Tax Controversy Team

‘How do you do it? Withholding tax in Various Countries of Europe’ (3): Spain, Luxembourg, Poland
This article is the third one in a series of articles written as part of ‘How do you do it?’ project, carried out by the Polish Branch of IFA, Young IFA Network. In this article we will present the solutions used in Luxembourg, Spain and Poland. These solutions will be assessed against the other nine jurisdictions described in the previous parts of the series.

Keywords: comparative law studies, withholding tax, WHT, international tax law, Polish Order

Bibliografia / References
Andrzejewska-Czernek I., Knawa K., Czoboly G., Juozaitis M., Glavey T., Vanasaun I., „Jak wy to robicie? Podatek u źródła w różnych państwach Europy” (1): Litwa, Irlandia, Węgry, Estonia, „Przegląd Podatkowy” 2022/1
Andrzejewska-Czernek I., Knawa K., Bulbuc C., Mühlhausen M., Conti D., Belouli E., Panfiloiu I., „Jak wy to robicie? WHT w różnych państwach Europy” (2): Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Grecja, Rumunia, „Przegląd Podatkowy” 2022/2
Brzeziński B., Prolegomena do problematyki wykładni międzynarodowego prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021/3
Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, red. B. Brzeziński, Toruń 1998
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kuźniacki B., Ewolucja krajowej definicji koncepcji beneficial ownership w podatku u źródła: Quo vadis, Domine?, „Przegląd Podatkowy” 2022/2
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015

dr Adam Kałążny
Autor jest radcą prawnym, partnerem associate w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte
Daria Jankowska
Autorka jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Opodatkowanie elektrowni fotowoltaicznych – im dalej w las, tym więcej drzew

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijające się źródło energii odnawialnej. Istnieje jednak wiele wątpliwych kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości poszczególnych elementów farm fotowoltaicznych. Co ważne, wydaje się, że tylko jeden z tych wątpliwych obszarów doczekał się do tej pory komentarza w orzecznictwie. Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych, w przypadku elektrowni fotowoltaicznej jedynie jej części budowlane / fundament należy uznać za obiekt podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. Tymczasem odpowiedniej analizy wymagają również inne ważne kwestie, takie jak sposób opodatkowania gruntów pod elektrowniami fotowoltaicznymi, ustalenie, która konkretnie część elektrowni fotowoltaicznej jest częścią budowlaną objętą podatkiem od nieruchomości, a także ustalenie, czy panele słoneczne na dachach lub magazyny energii są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Słowa kluczowe: elektrownie fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, fotowoltaika, podatek od nieruchomości, opodatkowanie OZE

dr Adam Kałążny
The author is an attorney at law, associate partner in Deloitte Real Estate Tax Team (Warsaw, Poland)
Daria Jankowska
The author is a tax adviser, senior consultant in Deloitte Real Estate Tax Team (Katowice, Poland)

Taxation of Photovoltaic Power Plants: The Farther You Go, the Less You Know

Photovoltaics is the most dynamically developing source of renewable energy. However, there are a lot of doubts in matters regarding real estate tax on specific elements of solar farms. Importantly, it seems only one of these doubts has been commented upon in case law. Namely, in accordance with the majority of administrative courts’ statements, in case of photovoltaic power plant only its construction parts/the foundation should be deemed a structure liable to real estate tax under the Polish Local Taxes and Duties Act. Meanwhile, other important issues, such us how the land under the photovoltaic power plants should be taxed, as well as determining what exactly part of photovoltaic power plant is the construction part liable to real estate tax, and establishing whether the solar panels on the rooftops or energy storage systems are liable to real estate tax, still need to be appropriately analysed.

Keywords: photovoltaic power plants, solar panels, photovoltaics, real estate tax, taxation of renewable energy

Bibliografia / References
Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX/el. 2021
Kałążny A., Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020/4
Pahl B., Glosa do wyroku WSA z dnia 16 października 2013 r., I SA/Op 327/13, LEX/el. 2014
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – komentarz, red. W. Morawski, T. Brzezicki, K. Lasiński-Sułecki, P. Majka, Gdańsk 2016

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Kontrowersyjne praktyki w zakresie przepisów dotyczących COVID-19 z 2020 r. i ich wpływ na bieg przedawnienia niektórych terminów 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Controversial Practices in 2020 Legislation Concerning COVID-19 and Their Impact on the Running of the Prescription of Certain Time Limits 

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Szczególne przypadki powstania obowiązków płatnika

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Special Cases Where Obligations Arise for the Tax Remitter 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Krzysztof Janczukowicz
Autor jest radcą prawnym

Linie orzecznicze

dr Krzysztof Janczukowicz
The author is an attorney at law (Gdansk, Poland)

Case Law

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top