Prawo16 sierpnia, 2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na oficjalny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie BIP – glosa częściowo aprobująca do wyroku naczelnego sądu administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r., (I osK 2577/17)

Renata Cybulska

Request to provide access to public information sent to the official e-mail address specified in the Public Information Bulletin Website – partially approving commentary on the ruling of the supreme administrative court in Warsaw of 6 March 2018 (I OSK 2577/17) 

The Act on access to public information does not limit the forms in which requests to provide access to public information may be submitted. This is a convenience for applicants, who are able to take advantage of various forms of submission of requests, including via e-mail. On the other hand, the lack of regulations on this can create interpretational doubts about the date on which the request is served, and therefore the specification of the deadline for its consideration.


Paweł Daniel

Związanie organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy wnioskiem Inwestora – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego sądu administracyjnego w Poznaniu z 22 marca 2018 r. (II SA/Po 1254/17)

Paweł Daniel

The body issuing planning permission is bound by the investor’s application – partially critical commentary on the ruling of the voivodship administrative court in Poznań of 22 March 2018 (II SA/Po 1254/17) 

This ruling applies to a situation in which the public body modified the party’s application for planning permission on its own in the situation in which the proceedings are conducted because of the obligation to obtain this decision in legalization proceedings. The considerations led to the conclusion that the proceedings on issuing planning permission for a structure that is built cannot differ from that specified by the supervisory authority in legalization proceedings that are pending before the construction supervision authority and therefore, the body cannot issue a decision for an investment project which does not reflect the obligation that has been imposed.


Piotr Sitniewski

Udostępnianie treści umowy o zamówienie publiczne – glosa aprobująca do wyroku Wsa w Krakowie z 25 lipca 2018 r. (II SA/Kr 741/18)

Piotr Sitniewski

Provision of access to a public contract – approving commentary on the ruling of the voivodship administrative court in Kraków of 25 july 2018 (II SA/Kr 741/18) 

The commentary applies to a ruling in which the Voivodship Administrative Court differentiates between a company secret in the meaning of the Public Procurement Law and a company secret in the meaning of the right to information. It also mentions the matter of the status of the entrepreneur and his ability to restrict certain information over time and by subject matter as a company secret.


Anna Wierzbica

Możliwość dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta – glosa częściowo krytyczna do wyroku naczelnego sądu administracyjnego w Warszawie z 14 listopada 2017 r. (II GsK 273/16)

Anna Wierzbica

Ability to make amendments to a budget by a deputy mayor – partially critical commentary on the ruling of the supreme administrative court in Warsaw of 14 november 2017 (II GSK 273/16)

The position presented in the case law and the literature on the subject that Article 33, para. 4 of the Act on Municipal Management supposedly only gave grounds for deconcentrating the rights of the mayor as the manager of the municipal office is incorrect. Such an argument is negated by the literal wording of the said provision of the law, in which the lawmakers explicitly provide for matters of the municipality and not the office. If the provision of the law in question were to provide that “the mayor may entrust the handling of specific matters of the municipal office in his own name to the deputy mayor or the municipality secretary”, it would be reasonable to consider the delegation of specific matters for which the mayor is responsible as being the fulfilment of the function of the executive body.


Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości parkingów podziemnych i ramp rozładunkowych zwanych estakadami w galeriach i centrach handlowych – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego sądu administracyjnego w bydgoszczy z 8 listopada 2016 r., I SA/bd 541/16

Tomasz Wołowiec

Taxing underground car parks and unloading bays referred to as overpasses in shopping centres and galleries with property tax – approving commentary on the ruling of the voivodship administrative court in bydgoszcz of 8 november 2016 (I SA/Bd 541/16)

There is no doubt that an underground car park is functionally and technically tied to the building of a shopping centre. Such a car park always has a floor of a retail building above it, which supports the argument that it is a part of that building, is permanently tied to the ground and has foundations because the whole of the building has such foundations. It is impossible to agree with the assertion that intervals in the walls mean that the usable floor space of the car park cannot be determined. The establishment of whether this is a facility constituting a structure in the given situation may require detailed knowledge and therefore the appointment of an expert. It is insufficient to classify the facility into a category of structures because it is similar to the structures mentioned in the Construction Law. It needs to be clearly specified in that Act. From the point of view of constitutional standards, the situation cannot be accepted that, as an item that is taxed with property tax, they should be treated as structures in the meaning of Article 3, item 3 of the Construction Law, which are not included in the categories of facilities that are explicitly listed in that regulation or in other provisions of that Act or in its annex.


Mirosław Stec

Bezpieczeństwo imprez masowych a wprowadzanie zakazu klubowego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (K 47/14) 

Mirosław Stec

Security of mass events and introduction of a club prohibition – ruling of the constitutional Tribunal of 19 june 2018 (K 47/14)


Magdalena Raguszewska

Usunięcie drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze – decyzja samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu z 20 września 2018 r. (SKO 4131/40/18)

Świadczenie wychowawcze − przebywanie na urlopie bezpłatnym w kontekście utraty dochodu – decyzja samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu z 18 lipca 2018 r. (SKO 4318/455/18)

Termin przedawnienia do ustalenia należności i opłaty rocznej podwyższonej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych – decyzja samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu z 13 czerwca 2018 r. (SKO 4201/13/18) 

Magdalena Raguszewska

Felling trees and removing shrubs to restore unused lands for use other than agricultural use – decision of the self-Government board of appeal in Wrocław of 20 september 2018 (SKO 4131/40/18)

Upbringing benefit − unpaid leave in the context of a loss of in come – decision of the self-Government board of appeal in Wrocław of 18 july 2018 (SKO 4318/455/18)

Limitation period for determining receivables and an annual increased charge for excluding agricultural land from agricultural production – decision of the self-Government board of appeal in Wrocław of 13 june 2018 (sKo 4201/13/18)


Barbara Michalak

Wyłączenie z udostępnienia informacji o środowisku – decyzja samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu z 2 sierpnia 2018 r., SKO 4542/1/18

Barbara Michalak

Exclusion from the provision of information on the environment– decision of the self-Government board of appeal in Wrocław of 2 august 2018, sKo 4542/1/18


Tomasz Judecki

Określenie linii komunikacyjnej (sieci komunikacyjnej) materią zastrzeżoną do wyłącznej regulacji w uchwale w sprawie planu transportowego – wyrok Wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach z 9 maja 2018 r., II sa/Gl 145/18

Uchwała rady gminy w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 17 sierpnia 2018 r., nr nPII.4131.1.437.2018

Określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, jak również wprowadzenia zakazu lokalizacji ogrodzeń i reklam w tzw. uchwale reklamowej – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 29 marca 2018 r., IF-II.4131.6.2018

Tomasz Judecki

Definition of the transport line (transport network) with matter reserved for exclusive regulation in the resolution on the transport plan – ruling of the voivodship administrative court in Gliwice of 9 May 2018, II sa/Gl 145/18

Resolution of the municipal council on the introduction of a derogation from the prohibition to consume alcoholic beverages in public places – supervisory decision of the Lublin voivod of 17 august 2018, no.nPII.4131.1.437.2018

Specification of the principles and conditions of locating small architectural objects, noticeboards, advertising devices and fencing, their dimensions, quality standards and types of construction materials from which they may be made, as well as the introduction of a prohibition to locate fencing and advertisements in the so-called advertising resolution – supervisory decision of the Lublin voivod of 29/03/2018, IF-II.4131.6.2018


Gabriel Węgrzyn

Zakaz propagowania ustroju totalitarnego w nazewnictwie – wyrok Wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 10 maja 2018 r., III sa/Wr 141/18

Zakaz powierzania radnemu pracy przez wójta wyrok naczelnego sądu administracyjnego z 8 maja 2018 r., II osK 542/18

Gabriel Węgrzyn

Prohibition of propagating a totalitarian system in names – rruling of the voivodship administrative court in Wrocław of 10 May 2018, III sa/Wr 141/18

Prohibition of the mayor giving work to a councillor – ruling of the supreme administrative court of 8 May 2018, II osK 542/18


Ryszard Paweł Krawczyk

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – uchwała nr 5/7/2018 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w opolu z 20 lutego 2018 r.

Dotacja do wymiany węglowych źródeł ogrzewania – uchwała nr 12/26/2018 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w opolu z 25 kwietnia 2018 r.

Dotacja dla spółki wodnej – uchwała nr 1790/18 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w białymstoku z 26 kwietnia 2018 r.; Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – uchwała nr 1615/18 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w białymstoku z 22 marca 2018 r.

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – uchwała nr 085/p213/D/18 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku z 12 kwietnia 2018 r.

uchwała nr KI–411/156/18 Kolegium regionalnej Izby obrachunkowej w Krakowie z 27 czerwca 2018 r.

Ryszard Paweł Krawczyk

Grant for self-government cultural institutions – resolution no. 5/7/2018 of the board of the regional chamber of audit in opole of 20 February 2018

Grant for replacing coal-fired heating sources – resolution no. 12/26/2018 of the board of the regional chamber of audit in opole of 25 april 2018

Grant for a water company – resolution no. 1790/18 of the board of the regional chamber of audit in białystok of 26 april 2018

Co-financing of environmental protection tasks – resolution no. 1615/18 of the board of the regional chamber of audit in białystok of 22/03/2018

Award of a grant for conservation and restoration work to entities conducting business – resolution no. 085/p213/D/18 of the board of the regional chamber of audit in Gdańsk of 12 april 2018

resolution no. KI-411/156/18 of the board of the regional chamber of audit in Kraków of 27 june 2018 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top