Prawo22 października, 2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2019

Strzelnice otwarte – zakres normatywny  a praktyka administracji publicznej – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 15 listopada 2017 r. (III SA/Lu 216/17)

dr Paweł Cioch
dr Artur Kokoszkiewicz

Strzelnice otwarte – zakres normatywny a praktyka administracji publicznej – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 15 listopada 2017 r. (III SA/Lu 216/17)

Glosa dotyczy zagadnień związanych z dogmatyką prawa w zakresie broni i amunicji oraz teorią prawa w aspekcie norm prawnych, powinności ich stosowania, jak i granic wykładni, a wreszcie – działalnością praktyczną administracji publicznej, niewątpliwie związaną z obydwoma poprzednio wymienionymi zakresami i mającą na nie wymierny wpływ. Na gruncie dogmatycznym glosowany wyrok dotyczy regulacji w zakresie zakładania, prowadzenia oraz nadzoru nad tzw. strzelnicami otwartymi. Z kolei analizując wyrok przez pryzmat teoretycznoprawny, odnajdujemy w nim odniesienie do kwestii uniwersalnych, związanych z normami prawnymi w powyższym zakresie, których granice poprzez praktyczną działalność organów administracji (aspekt trzeci) z pewnością zostały naruszone. We wszystkich trzech aspektach stanowisko zawarte w glosowanym wyroku zasługuje na aprobatę. Wreszcie wyrok jest interesujący ze względu na rosnące zainteresowanie tematyką strzelecką.

Słowa kluczowe: strzelnica, prawo a praktyka, ustawa o broni i amunicji, strzelectwo

dr Paweł Cioch
dr Artur Kokoszkiewicz

Open shooting ranges – normative scope and the practice of public administration – commentary approving of the judgment of the Administrative Court in Lublin of 15/11/2017( III SA/Lu 216/17)

The commentary applies to issues related to the dogmatisms of the law regarding arms and ammunition, as well as the theory of the law regarding legal norms, the obligation to apply them and the limits of interpretation and finally – the practice of public administration undoubtedly related to both the previously mentioned scopes and having a quantifiable impact on them. On dogmatic grounds, the ruling to which the commentary applies is about the regulations regarding the establishment, management and supervision of so-called open shooting ranges. In turn, while analysing the ruling from the theoretical law point of view, reference is found in it to universal issues rela-ted to legal norms regarding the scope mentioned above, the boundaries of which have almost certainly been breached through the practice of the administrative authorities (third aspect). In all three aspects, the position contained in the ruling under review deserves approval. Finally, the ruling is interesting because of the growing interest in the topic of shooting.

Keywords: shooting range, the law compared with practice, the Act on Weapons and Ammunition, shooting


dr hab. Paweł Daniel

Forma przyznania przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe- glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2019 r. (I OSK 1222/17)

Przepis art. 31 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie przewiduje możliwość ustanowienia i finan sowania przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Co charakterystyczne, możliwość wsparcia dla sportowców budzi szerokie kontrowersje, w tym natury prawnej.
Analiza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że regulacje ustawowe powinny być interpretowane w sposób szeroki. W ocenie Sądu, którą należy podzielić, ustawodawca przyznał jednostkom samorządu terytorialnego dużą swobodę w ustanawianiu stypendiów oraz nagród, co powoduje, że mają one możliwość szerokiego kształtowania zasad i trybu ich przyznawania.

Słowa kluczowe: stypendia sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, decyzje administracyjne, sądowa kontrola

dr hab. Paweł Daniel

Form of award by the territorial self-government unit of sports grants, as well as awards and distinctions for sports results achieved – commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 19 March 2019 (I OSK 1222/17)

The provision of Article 31 of the Act on Sports of 25/06/2010 provides for the ability of a territorial self-government unit to establish and finance sports grants, as well as awards and distinctions for natural persons for sports results achieved. Importantly, the ability to support sports people gives rise to extensive controversies, including those of a legal nature.
The analysis of the ruling of the Supreme Administrative Court indicates that the statutory regulations should be interpreted broadly. In the opinion of the Court, which should be accepted, the lawmakers awarded territorial self-government units a great deal of freedom to establish grants and awards, which means that they have the ability to lay down the principles and procedure of awarding them.

Keywords: sports grants, territorial self-government units, administrative decisions, judicial control


dr Marcin Rulka

Wymogi formalne poparcia inicjatywy referendalnej – glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 2017 r. (II OPS 2/17)

Przedmiotem glosy jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii wymogów formalnych stawianych wobec poparcia dla inicjatywy referendalnej, w szczególności zaś wpisania na karcie poparcia pełnego adresu zamieszkania. Autor wyraża krytyczną opinię w zakresie wyroku Sadu, który zajął stanowisko formalistyczne. W opinii autora jednak, w przypadku niewypełnienia przez składającego poparcie rubryki dotyczącej jego adresu zamieszkania należy przyjąć domniemanie, że jest on zgodny z adresem wpisanym w rejestrze wyborców.

Słowa kluczowe: demokracja, referendum, warunki formalne

dr Marcin Rulka

Formal requirements for the support of the referendum initiative – critical commentary on the resolution of the panel of seven judges of the Supreme Court of 2 February 2019 (II OPS 2/17)

The subject of the commentary is the resolution of the Supreme Administrative Court regarding the formal requirements for supporting the referendum initiative, in particular the inclusion of a full address on the card. The author expresses a critical opinion regarding the judgment of the Court, which took a formalistic position. In the opinion of the author, however, if the applicant fails to comply with the section on his address, the presumption should be made that it complies with the address included in the register of voters.

Keywords: democracy, referendum, formal requirement

Bibliografia:
Rulka, M., Brak stałego zamieszkania w dniu wyborów lub jego utrata w trakcie kadencji jako przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, ,,Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017/4, s. 42–54
Skipioł I., Procedura inicjowania i przeprowadzenia referendum [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, LEX/el. 2014
Uziębło P.J., Komentarz do art. 14 (pkt 3) [w:] P.J. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, LEX/el. 2007


dr hab. Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie nieruchomości zajętych i wykorzystywanych na potrzeby działalności leczniczej preferencyjnymi stawkami podatkowymi – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2018 r. (II FSK 2726/17)

Glosowane orzeczenie 1 dotyczy kwestii zasad opodatkowania preferencyjną stawką podatku od nieruchomości zajętych i wykorzystywanych na potrzeby działalności leczniczej. Problem jest istotny z pespektywy wysokości obciążeń podatkowych podmiotów świadczących m.in. usługi lecznicze, szczególnie że powierzchnie tego typu obiektów mogą być uznane za zarówno bezpośrednio wykorzystywane na potrzeby działalności leczniczej, jak i związane z nią tylko pośrednio.

Słowa kluczowe: działalność lecznicza, nieruchomości zajęte i związane z działalnością leczniczą

dr hab. Tomasz Wołowiec

The taxation of real property occupied and used for medical activities with preferential tax rates – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 26 April 2018 (II FSK 2726/17)

The ruling that is the subject of the commentary applies to the principles of taxing property occupied by and used for medical purposes with a preferential rate of property tax. The problem is important from the point of view of the level of tax burdens of entities providing, among other things, medical services, especially as premises of such structures could be considered as being used both directly for medicinal purposes, as well as indirectly related to such purposes.

Keywords: medical activity, property occupied and used for medical activity

 


Mirosław Stec

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. (K 45/16)

Mirosław Stec

Compensation for damage to cultivations or crops and principles of leasing hunting zones – ruling of the Constitutional Tribunal of 8 May 2019 (K 45/16)


Magdalena Raguszewska

Podatek od nieruchomości – reguła stabilności podstawy opodatkowania odnośnie do budowli całkowicie zamortyzowanych – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 2 kwietnia 2019 r. (SKO.FP/4.(...)03/2019/2701)

Magdalena Raguszewska

Property tax – rule of stability of the grounds for taxing fully depreciated structures – decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 2 April 2019 (SKO.FP/4(...)03/2019/2701)


Magdalena Raguszewska

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2019 r. (SKO 4401/41/19)

Magdalena Raguszewska

Certificate confirming the transformation of the right of perpetual usufruct of land developed for housing purposes into the ownership right of this land (overview:) – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 17 April 2019 (SKO 4401/41/19)


Magdalena Raguszewska

Naruszenie stosunków wodnych poprzez przebudowę urządzenia wodnego – konieczność niebudzącego wątpliwości ustalenia przez organ gminy stanu faktycznego przed przekazaniem podania organowi właściwemu – kompetencje organów po zmianie przepisów Prawa wodnego – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 4.06.2019 r. (SKO 4212/5/19)

Magdalena Raguszewska

Breach of the water law by rebuilding a water structure – the need for the clear establishment by the municipal authority of the facts before transferring the application to the competent authority – competence of the authorities after the change in the provisions of the Water Law – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 04/06/2019 (SKO 4212/5/19)


Magdalena Raguszewska

Przedawnienie obowiązku zwrotu dotacji – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 kwietnia 2019 r. (SKO 4030/2/19)

Magdalena Raguszewska

Limitation of the obligation to return a grant (overview:) – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 2 April 2019 (SKO 4030/2/19)


Tomasz Judecki

Zakaz zapraszania do lokali, w których prowadzona jest działalność o charakterze erotycznym i zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym w lokalach gastronomicznych na terenie parku kulturowego – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 grudnia 2017 r.(IV SA/Wr 589/17)

Tomasz Judecki

Prohibition to invite people to premises where erotic activities are being conducted and prohibition to conduct erotic service activities in catering premises at a culture park – ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 20 December 2017 (IV SA/Wr 589/17)


Tomasz Judecki

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – skutki braku uregulowania w uchwale trybu odwoławczego – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2019 r., (NK-N.4131.63.7.2019.RB)

Tomasz Judecki

Subjective scope of a resolution on the requirements to be satisfied by a draft civic budget – consequences of a lack of regulations in the resolution on the appeal procedure – supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 26/04/2019 (NK-N.4131.63.7.2019.RB)


Gabriel Węgrzyn

Wybór składu komisji rewizyjnej – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 6 czerwca 2019 r. (II SA/Ke 256/19), LEX nr 2687142

Gabriel Węgrzyn

Choice of the members of an audit committee (overview:) – ruling of the Voivodship Administrative Court in Kielce of 6 June 2009 (II SA/Ke 256/19) LEX no. 2687142


Gabriel Węgrzyn

Kompetencje rady gminy do wyrażania zgody na wynajem nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 maja 2019 r. (III SA/Gd 234/19

Gabriel Węgrzyn

Powers of the municipal council to agree to the lease of municipal property for a term of over three years – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 23 May 2019 (III SA/Gd 234/19)


Gabriel Węgrzyn

Skuteczność doręczenia organowi nadzoru uchwały w sprawie planu miejscowego – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2019 r. (IV SA/Po 294/19)

Gabriel Węgrzyn

Effectiveness of service of a resolution on the local land use plan to the regulatory authority – ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 3 July 2019 (IV SA/Po 294/19)


Ryszard P. Krawczyk

Zwolnienia z podatku od nieruchomości (omówienie:) – uchwała nr 26/39/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 września 2018

Ryszard P. Krawczyk

Exemptions from property tax (overview:) – resolution no. 26/39/2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 25 September 2018

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top