Prawo14 października, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja październik 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji październik/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

A. Matan, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, WKP 2020

Publikacja dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na:

  • wymóg wynikający z przepisów prawa,
  • interes społeczny lub interes strony,
  • niedopełnienie warunku przez stronę.

Autor, opierając się na dotychczasowych ustaleniach doktryny oraz orzecznictwa sądowego, skupił się na omówieniu funkcji, przesłanek oraz toku postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Celem omawianych norm jest porządkowanie obrotu prawnego poprzez eliminowanie z niego decyzji administracyjnych, które materialnie już nie istnieją (są bezprzedmiotowe), natomiast formalnie jeszcze w nim pozostają i mogą wobec tego stwarzać stan niepewności.

I. Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego, WKP 2020

Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za decyzjami stosowania prawa przez sądy. Ukazano w niej uzasadnienie sądowe oraz zjawisko uzasadniania w procesie stosowania prawa.

Problematykę tę omówiono, łącząc dwie perspektywy – naukową (w szczególności teorii prawa) i sądową (orzecznictwa sądowego w zakresie uzasadnień orzeczeń). Przedstawiono kompleksową teoretyczną
koncepcję uzasadnień oraz to, jak poszczególne aspekty tego zagadnienia są postrzegane w judykaturze: w jaki sposób sądy rozumieją uzasadnienie, czy występują rozbieżności, na jakie elementy uzasadnienia sądy kładą szczególny nacisk.

Na tej podstawie sformułowano diagnozę sądowego i naukowego sposobu postrzegania tej kwestii oraz wskazano konsekwencje z niego wynikające – dla samych sądów, stron postępowania, przedstawicieli
zawodów prawniczych i budowania kultury prawnej, ale także dla nauki prawa i innych nauk.

T. Ereciński, Apelacja w postępowaniu cywilnym, wyd. IV, WKP 2020

Apelacja w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycznych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy związane z jej stosowaniem. W aneksie zostały zamieszczone teksty trzech przełomowych uchwał składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego analizowanych wnikliwie w treści publikacji.

Obecne wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo. Uwzględniono m.in. nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego ustawami z 4 lipca 2019 r. i z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1469, Dz.U. 2020 poz.288).

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Bańczyk P., Frąckowiak-Adamska A., Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik, WKP 2020
2. Biliński M., Gonet W., Wolska H., Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, WKP 2020
3. Chałubińska-Jentkiewicz K., Kakareko K., Sobczak J., Prawo filmowe, WKP 2020
4. Ereciński T., Apelacja w postępowaniu cywilnym, wyd. IV, WKP 2020
5. Gil I. (red.), Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego, WKP 2020
6. Kaczocha M., Redagowanie aktów podustawowych. Zagadnienia praktyczne WKP 2020
7. Kmiecik Z.R., Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym WKP 2020
8. Korczak J. (red.), Układ administracji publicznej, WKP 2020
9. Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, WKP 2020
10. Łakomiec K., Konstytucyjna ochrona prywatności. Dane dotyczące zdrowia, WKP 2020
11. Matan A., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, WKP 2020
12. Mędrala M., Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, wyd. II, WKP 2020
13. Misiejko A. (red.), Ziemski K. (red.), Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego, WKP 2020
14. Mrukowska N., Wizerunek gminy i jego ochrona, WKP 2020
15. Niezgódka P., Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego, WKP 2020
16. Rzucidło I., Uzasadnienie orzeczenia sądowego, WKP 2020
17. Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K. (red.), Babczuk A. (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, WKP 2020
18. Sasak J. , Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia, WKP 2020
19. Seiczych-Drzewiecka A., Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego, WKP 2020
20. Woźniak J., Zarządzanie pracownikami w dobie internetu, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top