Prawo22 stycznia, 2021

LEX Monografie - nowości w aktualizacji styczeń 2021

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji styczeń/2021. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

J. Kuropatwiński, Podstawa wpisu do księgi wieczystej, WKP 2020

Problematyka obrotu prawnego nieruchomościami i tym samym podstawy wpisu do księgi wieczystej budzi żywe zainteresowanie zarówno w praktyce notarialnej, wieczystoksięgowej, jak i w doktrynie prawa cywilnego. Liczne wypowiedzi piśmiennictwa koncentrowały się jednak dotychczas raczej na modelach podstawy wpisu lub na zagadnieniach bardzo szczegółowych, dotyczących poszczególnych dowodów zmiany stanu prawnego nieruchomości ujawnianego w księdze wieczystej.

Książka ta jest opracowaniem monograficznym, które zapewnia kompleksową prezentację tej problematyki. Punkt ciężkości tej pracy postawiony został na zagadnieniach ogólnych odnoszących się do podstawy wpisu.

Zagadnienia szczegółowe prezentowane są natomiast w dwóch zasadniczych blokach tematycznych. Pierwszy stanowi grupa rozdziałów poświęcona aktom władzy publicznej, a po nim prezentowane są rozdziały dotyczące czynności prawych będących źródłem zmiany stanu prawnego nieruchomości. Książkę kończy omówienie dawnych dowodów nabycia własności.

Opracowanie zawiera praktyczne rozwiązania dotyczące szczegółowych problemów nurtujących praktykę notarialną i wieczystoksięgową oraz zapewnia warsztat teoretyczny, który będzie stanowił pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych.

D. Dzienisiuk (red.), M. Supera-Markowska (red.), Podatki i składki z tytułu zatrudnienia, WKP 2020

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W publikacji omówiono m.in.:

• kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych,
• istotę podatków i składek jako danin publicznych,
• różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń,
• zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów,
• składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych,
• odpowiedzialność za podatki i składki,
• charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim. Stan obecny i kierunki zmian, WKP 2020
2. Barczak A., Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, WKP 2020
3. Borszowski P. (red.), Kopyściańska K. (red.), Kopyściański M. (red.), Srokosz W. (red.), Zawadzka P. (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec, WKP 2020
4. Ciepła H., Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi, WKP 2021
5. Dąbek D. (red.), Zimmermann J. (red.), Problemy legislacji administracyjnej, WKP 2020
6. Drynkorn H., Zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane, WKP 2021
7. Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, wyd. IV, WKP 2020
8. Gajewski D., Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, WKP 2020
9. Gapska E., Studzińska J. , Postępowanie nieprocesowe, wyd. III, WKP 2020
10. Koncewicz T.T., Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego, WKP 2020
11. Kuropatwiński J., Podstawa wpisu do księgi wieczystej, WKP 2021
12. Małysa-Sulińska K. (red.), Stec M. (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego - ustrojowe pytania i dylematy, WKP 2020
13. Mrowicki M., Wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, BRPO 2020
14. Ożóg I. (red.), Rudowski J. (red.), Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, WKP 2021
15. Pawelec K.J. (red.), Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, WKP 2020
16. Postrzech Ł., VAT w gastronomii. Nowa matryca stawek, WKP 2020
17. Przybysz P., Instytucje prawa administracyjnego, WKP 2020
18. Sitniewski P.M., Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, WKP 2020
19. Ślęzak P. (red.), Prawo mediów, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top