Prawo28 grudnia, 2020

LEX Monografie - nowości w aktualizacji grudzień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji grudzień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

J. Liput, A. Serpina-Forkasiewicz, M. Tabor, Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, WKP 2020

W publikacji w praktyczny sposób omówiono prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2021 r. komunikacji elektronicznej w przetargach publicznych.

Poruszono w niej m.in. takie kwestie jak:

• komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej oraz powyżej progu unijnego;

• otwarcie ofert elektronicznych;

• kryteria oraz sposób oceny ofert z uwzględnieniem zautomatyzowanych funkcji systemów;

• środki ochrony prawnej w dobie elektronizacji.

Autorzy, będący wieloletnimi praktykami w obszarze elektronizacji zamówień publicznych, podpisów elektronicznych czy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w przystępny sposób starają się przybliżyć te pojęcia i pomóc w zrozumieniu idei elektronizacji zamówień.

J. Wegner, Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, WKP 2020

W publikacji opisano coraz bardziej popularną konstrukcję prawną jaką jest instytucja milczącego załatwienia sprawy, a w szczególności:

• cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawach mogących się zakończyć milcząco,

• czynności postępowania w sprawach załatwianych milcząco oraz przysługujące w tym zakresie środki prawne,

• prawo do odwołania i zaskarżenia w milczącym załatwieniu sprawy oraz jego sądowa kontrola,

• roszczenia cywilnoprawne oraz odpowiedzialność karna, porządkowa i dyscyplinarna funkcjonariuszy administracji wynikające z milczącego załatwienia sprawy.

Tematyka ta została omówiona w ujęciu komparatystycznym, z szerokimi odniesieniami do praktyki stosowania prawa w Polsce oraz uwzględnieniem zagranicznych opracowań i orzecznictw.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Barcz J., Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej, WKP 2020
2. Burtowy M., Kotowski W., Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe, WKP 2020
3. Chmielewski J., Prawo leśne w praktyce, WKP 2020
4. Doliński J.M., Tłumaczenie w prawie autorskim, WKP 2020
5. Dumkiewicz M. (red.), Szczotka J. (red.), Kopaczyńska-Pieczniak K. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tomy I i II, WKP 2020
6. Duniewska Z. (red.), Lewicka R. (red.), Lewicki M. (red.), Władza w przestrzeni administracji publicznej, WKP 2020
7. Dzienisiuk D. (red.), Podatki i składki z tytułu zatrudnienia, WKP 2020
8. Heropolitańska I., Nierodka A., Zdziarski T., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, WKP 2020
9. Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość jednostek oświatowych, WKP 2020
10. Krzyszkowska-Dąbrowska M., Praca zdalna. Praktyczny przewodnik, WKP 2020
11. Lewandowska K., Lewandowski T., Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem, WKP 2020
12. Liput J., Serpina-Forkasiewicz A., Tabor M., Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, WKP 2020
13. Orfin A., Sprawność postępowania karnego a jego koszty, WKP 2020
14. Pajor Ł., Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego, WKP 2020
15. Tokarczyk D., Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające, WKP 2020
16. Wegner J., Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top