Prawo10 lutego, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji styczeń 2023

W styczniu 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 2. Izdebski H. (red.), Zachariasz I. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, WKP 2023
 3. Kidyba A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2023
 4. Królikowski H. (red.), Obrona Ojczyzny. Komentarz, WKP 2023
 5. Marquardt P., Wilkowska-Płóciennik A., Kodeks etyki zawodowej notariusza. Komentarz, WKP 2022
 6. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 7. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 8. Mozgawa M. (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 9. Nowakowski M. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, WKP 2023
 10. Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 11. Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LEX/el. 2023
 12. Sanakiewicz Ł., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 13. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, tom I i II, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top