Prawo13 stycznia, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji styczeń 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji styczeń/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, WKP 2019

W komentarzu przedstawiono m.in.: prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, postępowania eksmisyjnego oraz przyznawania praw do najmu socjalnego lokalu oraz pomieszczeń tymczasowych.

Siódme wydanie komentarza omawia zmiany, jakie dokonały się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz jej otoczeniu prawnym w ostatnich dwóch latach w związku z rządowym programem Mieszkanie plus. W szczególności prezentuje zmiany dotyczące orzekania o: najmie socjalnym lokali (poprzednio – o prawie do lokalu socjalnego), uprawnieniu do pomieszczenia tymczasowego oraz obowiązkach odszkodowawczych gminy i eksmitowanego lokatora do czasu opróżnienia mieszkania. W publikacji przedstawiono także nowe rozwiązania odnoszące się do najmu instytucjonalnego oraz powiązane z nim unormowania w zakresie pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

M.I. Ofiarska, Z. Ofiarski, Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz, WKP 2019

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Od 2019 r. na mocy ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. poz. 2161) Fundusz Dróg Samorządowych stał się dla jednostek samorządu terytorialnego głównym źródłem dofinansowania drogowych zadań gminnych i powiatowych oraz zadań mostowych, a także pełnego finansowania inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

 • status prawny funduszu i jego powiązania z budżetem państwa, a także z jednostkami publicznymi,
 • źródła przychodów tego funduszu oraz zasady dokonywania wydatków,
 • procedury dotyczące aplikowania o dofinansowanie samorządowych inwestycji drogowych,
 • sposoby przekazywania środków,
 • rozliczanie środków przekazanych beneficjentom,
 • zakres kontroli dotyczącej sposobów wykorzystania udzielonego dofinansowania.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:

 • Baran K.W. (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz WKP 2019
 • Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VII, WKP 2019
 • Górowski W. (red.), Małecki M. (red.), Zając D. (red.), Zontek W. (red.), Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, KIPK 2019
 • Kapica W. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, WKP 2020
 • Ofiarska M.I., Ofiarski Z., Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz, WKP 2019
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top