Prawo01 października, 2019

Indywidualne formy nauki - Joanna Wrona

Ponieważ zmienione w 2017 r. zasady organizowania indywidualnego nauczania oraz wprowadzona nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia wciąż budzą wiele wątpliwości, przygotowałam dla Państwa krótkie wyjaśnienie, czym się różnią, do kogo są adresowane i na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich organizacji.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/9

Indywidualne nauczanie (IN) organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor szkoły ustala:
- w porozumieniu z organem prowadzącym – zakres zajęć IN,
- w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii rodziców albo pełnoletniego ucznia – czas prowadzenia tych zajęć.
W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej zajęcia z uczniem prowadzi jeden nauczyciel lub dwóch nauczycieli, w klasach starszych może ich być kilku. W uzasadnionych przypadkach (np. wynikających z organizacji pracy szkoły lub w związku z odległością miejsca zamieszkania dziecka od szkoły), dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
Zajęcia IN prowadzone są przez nauczyciela/nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem wyłącznie w miejscu jego pobytu, nie na terenie szkoły. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala, uczeń może dodatkowo (poza tygodniowym wymiarem zajęć IN) uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz brać udział w zajęciach:
- rozwijających zainteresowania,
- z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- wybranych edukacyjnych.
W IN realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia IN i po zasięgnięciu opinii rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia IN.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top