Prawo26 lipca, 2018

Finanse Komunalne 7-8/2018

Rola nadwyżki operacyjnej w finansowaniu działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniu potrzeb społecznych (na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatów w latach 2011–2017)

prof. dr hab. Krzysztof Surówka
jest kierownikiem Katedry Finansów Samorządowych, Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rola nadwyżki operacyjnej w finansowaniu działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniu potrzeb społecznych (na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatów w latach 2011–2017)

Podstawowym celem działalności samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Realizacja tego celu nie jest jednak możliwa bez podejmowania działalności rozwojowej.
Środki na finansowanie działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Są to najczęściej kredyty, pożyczki, emisja obligacji, ale również dotacje z budżetu państwa oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym o charakterze bezzwrotnym. Aby je jednak zaabsorbować, potrzebny jest wkład własny, który w przypadku JST powinny zabezpieczać nadwyżki operacyjne.
Celem artykułu jest przedstawienie nadwyżek operacyjnych gmin oraz miast na prawach powiatów, a także powiązanie tej kategorii ekonomicznej z wydatkami na inwestycje i poziomem długu lokalnego.
Wyniki analiz stały się podstawą do wyciągnięcia wniosków na temat kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Słowa kluczowe:  samorząd terytorialny, nadwyżka operacyjna, inwestycje, dług lokalny

The role of the operating surplus in financing the development activities of local authority units and satisfying public needs (using the example of municipalities and cities with the rights of counties in the years 2011–2017)

The fundamental objective of the activity of local authorities is to satisfy the needs of local communities. However, this objective cannot be achieved without taking up development activities.
Funds for financing the investment activities of local authorities come from external sources. These are most frequently facilities, loans and bond issues, but also subsidies from the state budget and funds from foreign sources, including non-repayable funds. However, in order to absorb them, the LAU’s own contribution is required, which should be secured by an operating surplus.
The objective of the article is to present the operational surpluses of municipalities and cities with the rights of counties, as well as to relate this economic category to expenditure on investments and the level of local debt.
The results of the analyses have become the grounds for drawing conclusions about the financial condition of local authority units in Poland.

Keywords:  local authority, operating surplus, investments, local debt

Bibliografia:

Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007
Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2013
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w 2016 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2017, www.rio.gov.pl


Maciej Hadel
jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dopuszczalność przewidzenia przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji i przebiegu dróg publicznych na gruntach prywatnych a zagadnienie kolizji interesu publicznego i indywidualnego – rozważania na kanwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24.07.2017 r., II SA/Gl 276/17

Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą także przebiegać po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznicze w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygania kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej.

Słowa kluczowe:  interes publiczny, interes indywidualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina, droga publiczna

Admissibility of the municipality planning the location and course of public roads on private land in the land use plan and the matter of the conflict of public and individual interests – considerations in the light of the verdict of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 24/07/2017, II SA/Gl 276/17

The municipal council has at least the right (if not the obligation) to plan the location and course of public roads in the land use plan within the framework of its planning obligations related to the assurance of an appropriate system of transportation and technical infrastructure. The planned roads may also cross private land if such a location is rationally justified and does not extend beyond the scope of the municipal council’s authority. This argument, which was expressed by the Voivodship Administrative Court in Gliwice in one of the judgements, has a normative and adjudicative justification with regard to the matter of resolving the conflict of public interest with the individual interest. It also arises from the nature of the administrative law powers.

Keywords:  public interest, individual interest, land use plan, municipality, public road

Bibliografia:

Adamiak B. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2017
Duniewska Z., Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź 2014
Elżanowski F., komentarz do art. 7 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser R., M. Wierzbowski, Warszawa 2017
Hadel M., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/5
Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013
Jakimowicz W, Władztwo planistyczne gminy – kompetencje, zadania, wolności, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2012/1
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002
Jakimowicz W., Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Kraków 2012
Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010/5
Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016
Królczyk A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.07.2010 r., sygn. akt II OSK 1053/10, „Casus” 2011/1
Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004
Nowicki H, Sankcje administracyjne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012
Przybysz P., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski, Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., Warszawa 2002
Skrzydło W., komentarz do art. 21 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013
Sześciło D., Glosa do wyroków ETPC: z dnia 14 listopada 2006 r., 52589/99, z dnia 17 lipca 2007 r., 17373/02 i z dnia 6 września 2007 r., 38672/02, „Samorząd Terytorialny” 2008/1–2
Sześciło D., Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 listopada 2007 r., 22531/05, „Samorząd Terytorialny” 2008/5
Szewczyk M., Aksjologia prawa zagospodarowania przestrzeni [w:] J. Zimmermann, Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, Kraków 2017
Woźniak M., O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red. nauk.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2018
Zachariasz I., komentarz do art. 36 [w:] H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013
Zaradkiewicz K., komentarz do art. 21 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis/el. 2017
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2017


Paulina Mąkowska
jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – jej geneza i charakter prawny

Grzywna w celu przymuszenia zaliczana jest do środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Ustawodawca wymienia ten środek jako pierwszy ze środków egzekucyjnych obowiązków niepieniężnych w ich katalogu przewidzianym w obecnie obowiązującej ustawie egzekucyjnej. Jako jedyny spośród wszystkich środków stosowanych w egzekucji administracyjnej grzywnę w celu przymuszenia cechuje przymuszający, a nie zaspokajający charakter, co powoduje, że jest to środek wyjątkowy. Swe podstawy normatywne grzywna w celu przymuszenia zyskała już w pierwszych polskich aktach prawnych. Grzywnę w celu przymuszenia należy odróżnić od grzywny stosowanej w postępowaniu karnym sądowym jak również od grzywny nakładanej w toku postępowania w sprawach o wykroczenia. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana w wysokości określonej przez ustawodawcę zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Środek ten jest także stosowany w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe:  przymus, egzekucja administracyjna, grzywna w celu przymuszenia, środek egzekucyjny, jednostki samorządu terytorialnego

A fine for coercion in enforcement proceedings in administration – its genesis and legal nature

The fine for coercion is treated as a means of administrative enforcement of non-monetary obligations. The legislator mentions this measure as the first of the measures of enforcement of non-monetary obligations in the list provided for in the currently applicable enforcement act. As the only measure of all those used in administrative enforcement, the administrative fine for coercion is of a coercive and not a satisfying nature, which makes this an exceptional measure. The normative basis of the fine for coercion has already received its first Polish legislation. The fine for coercion must be distinguished from a fine applied in criminal proceedings, as well as a fine imposed in the course of proceedings in cases of misdemeanours. The fine for coercion purposes may be imposed at the amount specified by the legislature for both natural persons and legal persons, as well as for unincorporated organizational units. This measure is also used in enforcement proceedings conducted in local authority units.

Keywords:  coercion, administrative enforcement, fine for coercive purposes, enforcement measure, local authority units

Bibliografia: 

Czuba-Wąsowska M., Mańko K., Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011
Jandy-Jendrośka K., System administracyjnego postępowania wykonawczego [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, red. Rabska T., Łętowski J., Wrocław 1978
Jankowiak D., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2008
Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963
Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2013
Leoński Z., Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968
Ofiarska M., Tendencje w rozwoju uregulowań egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004
Olszanowski J., Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wrocław 2014
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2012
Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011
Radwanowicz-Wanczewska J. [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D. Kijowski, Warszawa 2010
Rozmaryn S., O projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1959/4
Skrzydło-Niżnik I., Grzywna w celu przymuszenia w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004
Zimmermann M. [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
jest naczelnikiem Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.

Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. Tekst powstał na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.” przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2018 r.

Słowa kluczowe: budżet jednostek samorządu terytorialnego, dochody jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdanie z działalności

Implementation of budgets by local authority units in 2017

The article presents the financial situation of local authority units in 2017. It was based on the “Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authorities in 2017,” which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2018.

Keywords:  local authority unit budget, local authority unit revenue, National Council of the Regional Chambers of Audit, report on activities


dr Mirosław Czekaj
jest skarbnikiem m.st. Warszawy
Dominik Rogowiecki
jest kierownikiem Zespołu Prognoz Wieloletnich i Modelowania Budżetowego Biura Planowania Budżetowego m.st. Warszawy

Udział autorski po 50%

Przewidywania w zakresie planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego na kadencję 2018–2023

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących zamierzeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2019–2023, tj. na nową, wydłużoną do pięciu lat kadencję, ze szczególnym uwzględnieniem prognoz dotyczących: nakładów na wydatki majątkowe, wyniku budżetowego, finansowania zwrotnego oraz skonfrontowanie planów na nową kadencję z realizacją budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich pięciu latach.

Słowa kluczowe:  jednostki samorządu terytorialnego, planowanie wieloletnie, zadłużenie

Forecasts of financial plans of local authority units for the term 2018–2023

The article presents the results of research and analyses regarding the financial intentions of local authority units for 2019–2023, i.e. for the new, extended term of office of five years, with particular emphasis on forecasts of outlays on property expenses, the budget result, repayable financing and the comparison of the plans for the new term with the implementation of the local authority unit budgets in the last five years.

Keywords:  local authority units, long term planning, debt

Bibliografia:

Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/273
Postuła M., Planowanie wieloletnie – fakty i mity, „Finanse Komunalne” 2017/10


dr hab. Tomasz Wołowiec
jest wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zastępcą Burmistrza Krynicy-Zdroju

Budowle infrastruktury portowej a podatek od nieruchomości

W artykule omówiono zagadnienie infrastruktury portowej, która jest z zwolniona z podatku od nieruchomości, nawet jeśli została udostępniona tylko uprawnionym podmiotom. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione z podatku od nieruchomości są budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie zawarto definicji określenia „budowla infrastruktury portowej” oraz „budowla zapewniająca dostęp do portów i przystani morskich”. W takim przypadku należy odwołać się do ustawy o portach i przystaniach morskich i definicję z niej stosować również do celów podatkowych. Ogólnodostępność oznacza możliwość udostępnienia infrastruktury portowej podmiotom uprawnionym (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej). Fakt ograniczoności dostępu do infrastruktury nie wpływa na kwestie podatkowe, bowiem trudno jest uznać, by do skroplonego gazu LNG miały dostęp np. kutry rybackie. Zatem budowle infrastruktury portowej są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Słowa kluczowe:  infrastruktura portowa, podatek od nieruchomości, porty i przystanie morskie

Port infrastructure and property tax

The article discusses the issue of port infrastructure which is exempt from property tax, even if it has only been made available to authorized entities. According to Article 7, para. 1, item 2 of the Act on Local Taxes and Charges, port infrastructure buildings and machinery, infrastructure buildings and machinery providing access to ports and harbours, as well as land occupied by them are exempt from property tax. The Act on Local Taxes and Charges does not contain a definition of “port infrastructure” and “buildings and machinery providing access to ports and harbours”. In such a case, reference should be made to the Act on Sea Ports and Harbours and the definition contained in it should also be used for tax purposes. Public access means the possibility of providing access to port infrastructure for authorized entities (e.g. on the basis of a civil law contract). Limited access to infrastructure does not affect tax issues, given that it is difficult to accept that, for example, fishing boats would have access to LNG. Therefore, port infrastructure buildings and machinery are exempt from property tax.

Keywords:  port infrastructure, property tax, ports and harbours

Bibliografia:

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008
Etel L., Presnerowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008


mgr Paweł Derlecki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykonywanie zadań publicznych przez spółki komunalne w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja zagadnień związanych z wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych za pośrednictwem formy spółki prawa handlowego, w świetle wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ustawa o gospodarce komunalnej przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienie do tworzenia spółek prawa handlowego, traktując je jako jedną z możliwych form realizacji zadań publicznych. Jednakże, jak pokazują wyniki kontroli, w zakresie tworzenia przez samorząd terytorialny spółek prawa handlowego pojawia się wiele nieprawidłowości. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę nowelizacji dużej liczby przepisów, poprzez doprecyzowanie użytych w nich pojęć, takich jak „użyteczność publiczna” czy „zadania o charakterze użyteczności publicznej”.

Słowa kluczowe:  jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, użyteczność publiczna, gospodarka komunalna, działalność gospodarcza

Performance of public tasks by municipal companies in the light of the report of the Supreme Audit Office

The subject matter of this article is the presentation of issues related to the performance of public tasks by local authority units in the form of a commercial law company, in the light of the results of an audit conducted by the Supreme Audit Office. The Act on Municipal Management grants local authority units the right to establish commercial law companies, treating them as one of the possible forms of fulfilment of public tasks. However, as the audit results show, a number of irregularities appear in the establishment of commercial law companies by local authorities. At the same time, the Supreme Audit Office refers to the need to amend the large number of provisions by clarifying the concepts used in them, such as “public utility” or “public utility tasks”.

Keywords:  local authority units, commercial law companies, public utility, municipal management, business activity

Bibliografia:

Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002
Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998
Kidyba A., Spółki jak forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane [w:] M. Mozgawa, L. Sobolczyk, D. Słowikowska, Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, Lublin 1997
Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008


Dariusz Melerowicz
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Magdalena Batkiewicz
Główny Inspektor Kontroli Gospodarki Finansowej – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Udział autorski po 50%

Wyniki kontroli koordynowanej „Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe – część 1

Regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły w 2017 r. kontrolę koordynowaną w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Celem kontroli była ocena aktualnego stanu zadłużenia SPZOZ w latach 2015–2016 na przykładzie wybranych jednostek w poszczególnych województwach oraz jego wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki kontroli wskazują, że zadłużenie pozostaje nadal poważnym problemem w badanych jednostkach, co wymaga jego bieżącego monitorowania oraz uaktualnienia rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie.

Słowa kluczowe:  kontrola, zakład opieki zdrowotnej, SP ZOZ, dług, zadłużenie

Results of the coordinated audit named “Audit of the indebtedness of independent public healthcare centres, for which the founding entities are local authority units”, conducted by the regional chambers of audit

The Regional Chambers of Audit conducted a coordinated audit in 2017 into the indebtedness of independent public healthcare centres for which the founding bodies are local authority units. The objective of the audit was to assess the current state of indebtedness of the independent healthcare centres in 2015–2016 using the example of selected units in individual voivodships and its impact on the financial situation of the local authorities. The results of the audit show that indebtedness is still a serious problem in the audited units, which requires its ongoing monitoring and update of legislative duties in this area.

Keywords:  audit, healthcare centre, independent healthcare centre, debt, indebtedness


Agnieszka Rzetecka-Gil
jest radcą prawnym, autorem publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa antykorupcyjnego (m.in. Komentarza do ustawy o ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Warszawa 2009)

Pobieranie wynagrodzenia za świadczenie usług jako forma wykorzystywania mienia gminnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.04.2017 r., II OSK 550/17

Glosa zawiera omówienie zakazu działalności gospodarczej przez radnych gmin, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Nie dotyczy ona jednak takiego stanu faktycznego, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem innego składnika majątkowego nieruchomego gminy, wyłącznie świadcząc usługi na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej, za które otrzymuje wynagrodzenie. Czy również w takiej sytuacji możemy mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnego z „wykorzystaniem” mienia komunalnego gminy?

Słowa kluczowe:  wykorzystanie mienia, działalność gospodarcza, mienie komunalne, środki pieniężne

Collection of a fee for the provision of services as a form of use of municipal property. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 26/04/2017, II OSK 550/17

The commentary contains an overview of the prohibition of municipal councillors to conduct business using the municipality’s municipal property, as referred to in Article 24f, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government. However, it does not apply to such a situation when a councillor conducts business using other real property of the municipality, exclusively providing services to the municipal organizational unit, for which he receives a fee. Can there be talk, in this situation, of the councillor doing business “using” the municipality’s municipal property?

Keywords:  use of property, business activity, municipal property, cash

Bibliografia: 

Frey D., Nieprzewidziane skutki zakazów, „Rzeczpospolita” – dodatek „Prawo Co Dnia” 2012/7/17
Pyziak-Szafnicka M., Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych i organach gminy, ST 1997/6
Rzetecka-Gil A., Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym, LEX/el. 2015
Wierzbica A., Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016


dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. UŁ
Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Recenzja książki Mariusza Szyrskiego „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Analiza administracyjnoprawna”, Warszawa 2017, ss. 188

Review of Mariusz Szyrski’s book “The role of local authorities in the development of renewable energy sources (RES). Administrative law analysis, Warsaw 2017, p. 188


Luiza Budner-Iwanicka

jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańku, przewodniczącą Komisji Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W opracowaniu omówiono działalność regionalnych izb obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2017 r. Tekst powstał na podstawie pierwszej części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r., które w czerwcu 2018 r. zostało przedłożone Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Keywords:  regionalne izby obrachunkowe, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, nadzór, kontrola, opinie, wnioski de lege ferenda 

Activities of the regional chambers of audit in 2017. Overview of the Report of the National Council of Regional Chambers of Audit submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland

The paper discusses the activities of the regional chambers of audit and the National Council of the Regional Chambers of Audit in 2017. The text was based on the first part of the “Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2017,” which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in June 2018.

Keywords:  regional chambers of audit, National Council of the Regional Chambers of Audit, supervision, audit, opinions, de lege ferenda conclusions 

 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top