Prawo01 października, 2019

Finanse Komunalne 10/2019

Przekazywanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – gwarancje konstytucyjne

dr Aneta Szymczak 
Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0002-5229-945X

Przekazywanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – gwarancje konstytucyjne

W artykule przeanalizowano gwarancje, jakie – w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wynikają ze zlecania zadań rządowych jednostkom samorządu terytorialnego. Przekazywanie zadań zleconych ma swoją odrębną podstawę w art. 166 ust. 2 Konstytucji RP. Jednakże całokształt uprawnień samorządu należy oceniać również w świetle przepisów regulujących ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, jego samodzielność, w tym także samodzielność finansową. Poszczególne gwarancje można wywodzić z zasady samodzielności i charakteru zadań, obowiązku przekazywania tych zadań ustawą, nakazu wskazania uzasadnionej potrzeby zlecenia zadania, a także zasady wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w środki adekwatne do przekazanych zadań. Choć zakres tych gwarancji różni się istotnie od gwarancji związanych z wykonywaniem zadań własnych, to jednak nie dopuszcza do całkowitego wyłączenia samodzielności samorządów co do wykonywania zadań zleconych.

Słowa kluczowe:  zadania zlecone, zadania własne, dotacje celowe na zadania własne, dochody własne, zasada adekwatności finansowej, samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, uzasadniona potrzeba, ograniczenia zasady samodzielności

Dr. Aneta Szymczak 
Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź
ORCID: 0000-0002-5229-945X

Transfer of tasks commissioned to local authority units – constitutional guarantees

The article analyses the guarantees which, in the light of the Constitution of the Republic of Poland, arise from the commissioning of government tasks to local authority units. The transfer of commissioned tasks has a separate basis under Article 166, para. 2 of the Constitution of the Republic of Poland. However, all of the local authority’s rights should also be assessed in the light of the provisions governing the system of local government in Poland and its independence, including its financial independence. The individual guarantees can be argued from the principle of independence and the nature of the tasks, the obligation to transfer these tasks by statute, the requirement to specify the justified needs to commission the task and the principles of establishing local authority units with resources that are adequate to the tasks transferred. Although the scope of these guarantees differs significantly from the guarantees related to the performance of own tasks, it does not allow for the exclusion of complete independence of the local authorities regarding the performance of commissioned tasks.

Keywords:  commissioned tasks, own tasks, special purpose grants for own tasks, own income, principle of financial adequacy, independence of local authority units, financial independence of local authority units, justified need, restrictions on the principle of independence

Bibliografia:

Boć J., Rozdział VII. Samorząd terytorialny [w:] R. Balicki, B. Banaszak, A. Błaś, J. Boć, K. Complak, J. Giezek, M. Jabłoński, J. Jeżewski, Z. Kegel, I. Lipowicz, A. Ławniczak, S. Malarski, M. Masternak-Kubiak, M. Mazurkiewicz, W. Miemiec, J. Repel, Z. Siwik, Z. Świda, J. Trzciński, K. Wójtowicz, Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.


dr Łukasz Węgrzynowski 
radca prawny
ORCID: 0000-0002-7567-3758

Konstytutywny wpis do księgi wieczystej jako element umowy o ustanowienie albo przeniesienie użytkowania wieczystego

Do pełnej skuteczności umowy dotyczącej ustanowienia albo przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niezbędne jest uzyskanie wpisu w księdze wieczystej, który przez to ma charakter konstytutywny. Oznacza to konstrukcyjną złożoność procedury prowadzącej do ustanowienia albo przeniesienia użytkowania wieczystego, jak też możliwość rozłożenia w czasie realizacji tych skutków prawnych. Dla wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych niezbędne jest wyjaśnienie, czy konstytutywny wpis w księdze wieczystej jest elementem umowy dotyczącej użytkowania wieczystego.

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, wpis do księgi wieczystej, czynność prawna

Dr Łukasz Węgrzynowski 
legal counsel
ORCID: 0000-0002-7567-3758

A constitutive entry in the land and mortgage register as a part of the contract for the establishment or transfer of perpetual usufruct

An entry in the land and mortgage register that is of a constitutive nature is required for the full effectiveness of a contract regarding the establishment or transfer of perpetual usufruct. This means the structural complexity of the procedure leading to the establishment or transfer of perpetual usufruct, as well as the possibility of spreading these legal effects over time. Whether a constitutive entry in the land and mortgage register is a part of the perpetual usufruct contract needs to be clarified in order to explain any interpretative doubts.

Keywords:  perpetual usufruct, entry in the land and mortgage register, legal transaction

Bibliografia:

Dmowski S., Rudnicki S. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2003.
Gołębiewski K., O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu (część II), „Przegląd Sądowy” 2014/11–12.
Grzybowski S. [w:] System Prawa Cywilnego. Część Ogólna, red. S. Grzybowski, Warszawa 1985,
Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006.
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
Preussner-Zamorska J., Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.
Szpunar A., Uwagi o pojęciu czynności prawnej, „Państwo i Prawo” 1974/12.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.


dr Magdalena Budziarek 
Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0001-8512-1570

Sądowa ochrona prawa jednostki samorządu terytorialnego do dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybrane zagadnienia)

Koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny być pokrywane dotacją celową z budżetu państwa. Z art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika prawo jednostki do dochodzenia w postępowaniu sądowym należnej jej dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami, jeśli nie została ona przekazana w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie tych zadań. Na mocy przepisów ustaw zlecających jednostkom zadania do wykonania dochodzi do ograniczenia prawa jednostki do korzystania z drogi sądowej w dochodzeniu swych praw do dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę sądowej ochrony samodzielności finansowej samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2 w zw. z art. 166 ust. 2 i art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Słowa kluczowe:  zadania z zakresu administracji rządowej, zadania zlecone, dotacje celowe, dochody jednostki samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Dr. Magdalena Budziarek 
Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź
ORCID: 0000-0001-8512-1570

Judicial protection of the right of a local authority unit to a special purpose grant for commissioned government administration tasks (selected issues)

The costs of performance of government administration tasks by local authority units should be covered by a special purpose grant from the state budget. The right of units to claim a special purpose grant for commissioned tasks in court, together with interest, if it was not provided in a manner that enables the full and punctual performance of these tasks, arises from Article 49, para. 6 of the Act on Local Authority Unit Income. According to the provisions of the Acts commissioning tasks for performance to units, the rights of the units to take advantage of the judicial route in asserting their right to the special purpose grant for government administration tasks are limited. These provisions breach the constitutional principle of the judicial protection of the financial independence of the local authority (Article 165, para. 2 in connection with Article 166, para. 2 and Article 167, para. 2 of the Constitution of the Republic of Poland).

Keywords:  government administration tasks, commissioned tasks, special purpose grants, local authority income, financial independence of a local authority

Bibliografia: 

Bogucka-Felczak M., Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, „Finanse Komunalne” 2012/3.
Budziarek M., Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. nauk. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018.
Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
Jurkowska-Zeidler A., Charakter prawny dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w świetle orzecznictwa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015/2.
Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.
Ofiarska M., Ofiarski Z., Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2014/1–2.
Olejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000/12.
Żmuda-Matan K., Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, „Samorząd Terytorialny” 2017/9.


Grzegorz P. Kubalski 
Związek Powiatów Polskich

Analiza zaspokojenia kosztów funkcjonowania edukacji częścią oświatową subwencji ogólnej

W ostatnim czasie znacznie wzrosła temperatura dyskusji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową na temat kosztów funkcjonowania oświaty. Te pierwsze wskazują, że dokonana reforma w powiązaniu z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli drastycznie zwiększyła zaangażowanie dochodów własnych; ta druga nie widzi problemu. O ile środowiska samorządowe własnymi siłami przeprowadziły analizy ukierunkowane na wskazanie w ujęciu syntetycznym skutków dziejących się zmian, o tyle w literaturze niewiele jest analiz wskazujących na szczegółowe przyczyny wystąpienia luki finansowej w oświacie. W odpowiedzi na ten brak w artykule następuje wyznaczenie ekonomicznie uzasadnionej, tzn. umożliwiającej pokrycie kosztów funkcjonowania z części oświatowej subwencji ogólnej, liczby uczniów w poszczególnych klasach szkoły podstawowej i liceum. Okazuje się, że liczba ta na poziomie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej prowadzi w praktyce do konieczności pokrycia z dochodów własnych gmin co najmniej 1/3 kosztów. Z kolei w liceach jest na tyle wysoka, że prowadzi do angażowania środków własnych powiatów – co jest już widoczne w sprawozdaniach budżetowych.

Słowa kluczowe: część oświatowa subwencji ogólnej, koszty realizacji zadań, oświata

Grzegorz P. Kubalski 
Association of Polish Counties

Analysis of the satisfaction of the costs of the functioning of education in the educational part of the general subsidy

The discussion between local authority units and the government administration on the costs of functioning of education has recently significantly heated up. Local authorities point out that the reform that was introduced, in connection with the increases in salaries of teachers, has drastically increased the commitment of their own income, while the government administration does not see a problem. Although the local authorities have conducted analyses on their own to succinctly specify the results of the changes taking place, the literature has few analyses suggesting the detailed reasons for the appearance of a financial gap in education. In response to this shortcoming, the article specifies the economically justified – namely that which enables the costs of functioning to be covered from the educational part of the general subsidy – number of pupils in the individual classes of primary school and high school. It transpires that, in practice, this number at the level of seventh and eighth grade of primary school leads to the need for municipalities to cover at least 1/3 of the costs from their own income. In turn, in high schools, it is so high that it leads to the commitment of the counties’ own income, which is already noticeable in the budget reports.

Keywords: educational part of the general subsidy, costs of performance of tasks, education

Bibliografia:

Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18, Warszawa 2018.
Zięba J., Tobor M., Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu, seria: „Warto wiedzieć więcej – analizy samorządowe” (nr 1), Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2019.
List otwarty Związku Gmin Wiejskich w sprawie finansowania oświaty z 11.02.2019 r., http://www.zgwrp.pl/stanowiska-zgromadzen-ogolnych-i-kongresow/60-stanowiska-i-opinie-zgw-rp/1446-list-otwarty-stanowisko-zwiazku-gmin-wiejskich-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-finansowania-zadan-oswiatowych-przez-samorzady (dostęp 20.09.2019 r.).
Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004–2018. Materiał na II Samorządową Debatę Oświatową, Warszawa 2019, https://www.zpp.pl/storage/files/2019-04//99a4cb04e19124b289648681472c71393021.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
Stanowisko Unii Metropolii Polskich z 28.02.2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, https://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2019/03/stanowisko-UMP-w-sprawie-wynagradzania-nauczycieli-z-28-lutego-2019.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
Stanowisko XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z 3.04.2019 r. w sprawie finansowania systemu oświaty, https://www.zpp.pl/storage/library/2019-04/df1599c0926a6fd14be8d0d488c2e8d3.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z 15.02.2019 r. w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce, http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/714/stanowisko_ZMP_-_p_ace_nauczycieli_na_tle_finans_w_o_wiaty_-_final.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
Zmiany w systemie oświaty. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2019.


Magdalena Taraszkiewicz 
asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; radca prawny, mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
ORCID: 0000-0003-1297-8279

Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Jedna z podstawowych zasad ustawy – Prawo zamówień publicznych uregulowana w treści art. 7 ust. 3 stanowi, że: „Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy”. Nie oznacza to jednak, że po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może dochodzić do jej zmian. Niejednokrotnie wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie wykonać przedmiotu zamówienia publicznego w terminie bądź konieczne staje się wykonanie dodatkowych czynności, a nawet zmiana wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dokonywania zmian w treści umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego należy mieć na względzie treść art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przepisów prawa, stanowisk doktryny oraz orzecznictwa w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian w umowie w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

 

Słowa kluczowe:  zamówienia publiczne, umowa, zmiana umowy

 

Magdalena Taraszkiewicz 
junior lecturer at the Faculty of Social Sciences and Humanities of the Łomża State University of Applied Sciences, legal counsel, mediator in civil and business cases
ORCID: 0000-0003-1297-8279

The amendment of a public contract

One of the fundamental principles of the Public Procurement Law stipulates in Article 7, para. 3 that “A contract is only awarded to a contractor who is selected in accordance with the provisions of the Act.” However, this does not mean that there may not be any amendments to it after the signature of the public contract. The contractor is frequently unable to perform the subject matter of the public contract on time for reasons for which he is not responsible or additional activities or even a change of contractor may become necessary. However, it should be remembered that, in the case of a change of wording of the public contract, consideration should be given to Article 144, para. 1 of the Public Procurement Law. The objective of this article is to discuss the provisions of the law and the positions of the legal doctrine and case law on the admissibility to make amendments to a public contract.

Keywords:  public contracts, contract, amendment to a contract

Bibliografia:

Fermus-Bobowiec A., Umowa w sprawie zamówienia publicznego jako szczególna umowa cywilnoprawna, cz. 2, „Radca Prawny” 2012/12.
Jerzykowski J., komentarz do art. 139 p.z.p. [w:] W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX nr 587227577.
Merkwa W., Granice swobody umów w zamówieniach publicznych, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2013/9.
Nowicki J.E., komentarz do art. 14 p.z.p. [w:] M. Kołecki, J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX nr 587365105.
Nowicki J.E., komentarz do art. 139 p.z.p. [w:] J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX nr 587365271.
Nowicki J.E., komentarz do art. 144 p.z.p. [w:] M. Kołecki, J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX nr 587365280.
Nowicki J.E., Między Kodeksem cywilnym a Prawem zamówień publicznych, cz. 1, „Monitor Zamówień Publicznych” 2010/3.
Nowicki J.E., Zmiana umowy w praktyce, „Monitor Zamówień Publicznych” 2016/10.
Pełczyński P., komentarz do art. 139 p.z.p. [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2013, LEX nr 587535382.
Pruszkowski R., Zamówienia dodatkowe po nowelizacji z czerwca 2016 r., „Zamówienia Publiczne Doradca” 2018/10, s. 19–25.
Sawicka P., Siedlecki T., Nowe przesłanki zmiany umowy, „Monitor Zamówień Publicznych” 2016/10.


Adam Błaszko 
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, radca prawny

Organizacja samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad samorządem w Wielkiej Brytanii

W artykule przedstawiono organizację samorządu terytorialnego w Wielkiej Brytanii jako drugiego po Francji i Niemczech państwa europejskiego w serii artykułów prezentowanych na łamach „Finansów Komunalnych”.
Wielka Brytania jest przykładem modelu państwem o charakterze scentralizowanym, unitarną monarchią parlamentarną, w skład której wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna o modelu parlamentarno-gabinetowym z ciekawym systemem organizacji i nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii, samodzielność, decentralizacja, nadzór

Adam Błaszko 
Member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin, legal counsel

Organization of a local authority and supervision of the local authority in the United Kingdom

The article presents the organization of local government in the United Kingdom as the next European state after France and Germany in the series of articles presented in “Municipal Finance”.
The United Kingdom is an example of a model of a state of a centralized nature, a unitary parliamentary monarchy, consisting of England, Scotland, Wales and Northern Ireland with a parliamentary-cabinet model and an interesting system of organization and supervision of local government.

Keywords: local government in the United Kingdom, independence, decentralization, supervision


Bibliografia:

Biga B., Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii [w:] Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, red. S. Mazur, Kraków 2015.
Dobek A., Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, www.bibliotekacyfrowa.pl.
Izdebski H., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
Pawłowska A., Wielka Brytania, „Annales Universitatis Paedagogicae. Studia Politogica” 2010/4.
Pawusiak A., Tradycje samorządu terytorialnego w Anglii, Samorząd terytorialny w Europie – studia z nauk administracyjnych, red. P. Szreniawski, Lublin 2009.
Radzik-Maruszak K., Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2010. Od Nowego Zarządzania Publicznego do lokalnego współzarządzania, Lublin 2012.
Rajca L., Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.
Sadowska E., Brytyjski samorząd lokalny po 1945 r., Kraków 2014.
Supernat J., Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, „Samorząd Terytorialny” 2012/1–2.
Supernat J., Prawo miejscowe w Anglii, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” CCLIII, Wrocław 1996.
Wojnicki J., Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008.


Dawid Czesyk 
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Piotr Świątek 
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, radca prawny

Podstawa i granice stanowienia prawa – czy jednostki samorządu terytorialnego mogą dowolnie regulować zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu? Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 października 2018 r., I SA/Sz 682/18

Stanowienie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego opiera się na zasadzie kształtowania norm prawnych na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego oraz zakazie domniemania kompetencji. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wskazuje się, że podstawa prawna do stanowienia prawa musi mieć charakter szczegółowy. W przepisach prawa rangi ustawowej nie występuje upoważnienie do regulowania przez jednostki samorządu terytorialnego zasad i trybu udzielania z budżetu dotacji na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wobec tego ich uchwalenie przez sejmik województwa stanowi wykroczenie poza posiadane kompetencje do stanowienia prawa. Ustawodawca, przyznając organom stanowiącym kompetencje prawotwórcze w zakresie określania zasad i trybu udzielania z budżetu dotacji, czyni to w sposób wyraźny.

Słowa kluczowe: dotacja, prawo miejscowe, zasady, kompetencje

Dawid Czesyk 
member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin; doctorate student at the Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin
Piotr Świątek 
Member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów, legal counsel

Grounds and limits of law-making – can local authority units freely regulate the principles and the procedure for awarding grants from the budget? Critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 18 October 2018, I SA/Sz 682/18

Law-making by local authority units is based on the principle of setting the legal standards on the basis and within the limits of the statutory authority and the prohibition to presume competence. It is stated in both the legal doctrine and the case law that the legal basis for law-making must be of a specific nature. The provisions of the law of the rank of a statute do not contain an authorization for local authority units to regulate the principles and procedure of awarding a grant from the budget for co-financing health policy programmes regarding the treatment of infertility with the in vitro method. Therefore, their adoption by the board of the voivodship is an infringement of overstepping the law-making powers. When awarding law-making rights regarding the specification of the principles and procedure for awarding a grant from the budget to the governing authorities, the law-makers did this explicitly.

Keywords: grant, local law, principles, powers

Bibliografia:
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011.
Zimmermann J., Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Państwo i Prawo” 1991/10.


Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej – co oznacza dla polskich samorządów? XIV Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

New budget perspective of the European Union – what does it mean for Polish local authorities? XIV Bank Gospodarstwa Krajowego Conference for Local Authority Units


prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0003-4095-2703

Recenzja monografii Anny Banaszewskiej „Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych”, Warszawa 2018, ss. 554

Prof. Dr Hab. Maria Królikowska-Olczak 
Faculty of Law and Administration, University of Łódź
ORCID: 0000-0003-4095-2703

Review of Anny Banaszewska’s monograph “Complaint regarding a judgment of the National Board of Appeal as a legal remedy in the public procurement system”, Warsaw 2018, p. 554

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top