Prawo01 października, 2019

Będzie łatwiej o dyscyplinarkę? - Monika Sewastianowicz

Czy każde drobne przewinienie nauczyciela skończy się dyscyplinarką? We wrześniu weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych, która może wywołać taki efekt. Zmiany to efekt interwencji Rzecznika Praw Dziecka. W 2018 r. Marek Michalak alarmował m.in., że rzecznicy dyscyplinarni zwlekają z zawiadamianiem go o umorzeniu postępowania.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/9

W liście z 29.11.2018 r. do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej RPD pisał: W 95 przypadkach – na 293 postępowania wyjaśniające, o których Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany – rzecznicy dyscyplinarni wnioskowali o wymierzenie nauczycielowi kary nagany z ostrzeżeniem (także wtedy, gdy przewinienie dotyczyło stosowania agresji słownej, naruszania nietykalności cielesnej czy zachowań o charakterze seksualnym) (https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/ponownie-ws-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-nauczycieli). I podkreślał, że mimo uprawnień, jakie przyznaje mu Karta Nauczyciela, przez opieszałość organów nie ma szans na podjęcie interwencji.
Rzecznik Praw Dziecka już wcześniej wielokrotnie interweniował w sprawie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. W efekcie nowelizacja z 2016 r. wprowadziła do Karty Nauczyciela szczegółowe zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, a jemu przyznała dodatkowe uprawnienia. Rzecznicy dyscyplinarni zostali zobowiązani do zawiadamiania RPD o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka (art. 85 ust. 2 KN), a on sam zyskał możliwość zaskarżenia umorzenia postępowania dyscyplinarnego – w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o owym umorzeniu mógł złożyć zażalenie (art. 85 ust. 5 KN).
Problem w tym, że nowy przepis okazał się martwy, bo często rzecznicy dyscyplinarni tak długo zwlekali z zawiadomieniem RPD o umorzeniu, że mijał ustawowy termin. Zgodnie bowiem z art. 85o ust. 1 KN postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnienia przez nauczyciela czynu, który może skutkować zainicjowaniem takiego postępowania.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top