Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; redaktor naukowy oraz autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

No Related Media found.
Back To Top