ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

PhD degree holder in legal sciences, assistant professor at the Department of Public Administration System of the Institute of Administrative Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw; graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw and the Faculty of Social Sciences of the University of Wroclaw.
Deputy editor-in-chief and secretary of the editorial board of the quarterly „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” (2009–2014 managing editor and secretary of the editorial board); secretary of the editorial board of the monthly „Samorząd Terytorialny” (2009-2014 managing editor); in 2010–2014 managing editor of the monthly „Finanse Komunalne”. In the years 2014–2018 subject editor of the quarterly „Wrocławskie Studia Sądowe”.

As of 2010 employed at the Institute of Administrative Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw; in the years 2011–2013, assistant professor at the University of Lower Silesia; in the years 2008–2014, lecturer at the WSB University in Wroclaw. Member of the NoN scientific group - Science about Science; scholarship holder of the Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; board member of the “Drzazga” Aid, Development and Education Foundation; author of scientific publications in the field of administration science, administrative theory and law, and philosophy of law; in the years 2008–2018, author of the permanent section "Przegląd Piśmiennictwa" in the monthly "Samorząd Terytorialny ".

Publications from 2016–2019
2019
J. Przedańska, Influence of the European Funds Officer on the effectiveness of spending EU funds, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, nr 11, s. 2–7, 10.33226/0137-5490.2019.11.1
J. Przedańska, M. Szwast, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, nr 4, s. 165–178, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/20508
J. Przedańska, R. Suwaj, Wprowadzenie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym: uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, Samorząd Terytorialny, 2019, nr 6, s. 9–23
J. Przedańska [in:] D. Sześciło, J. Przedańska, M. Szwast, B. Wilk, J. Jakubek-Lalik, P. Kłucińska, P. Jakubowski, Demokracja samorządna [w:] Polska samorządów: silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2019, s. 116–172, ISBN 978-83-65882-68-4, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Masz Glos/Polska samorzadow.pdf#page=116
J. Przedańska, co-authored by A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Meissner Hochschulschriften” 2019, nr 8, s. 97–110
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city. From concept to implementation, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2019 (in print)
2018
J. Przedańska, Collaboration of territorial self-government units with private entities using the example of public-private partnership [in:] Local government: tasks, organization, functioning, red. M. Bujňáková, E. Ura, Elżbieta Feret, S. Pieprzny, Košice 2018, s. 162–172
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city projects: mechanizmy implementacji idei inteligentnego miasta, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 11, s. 5–15
2017
J. Przedańska, Równość w wolności – między komunitaryzmem a liberalizmem [in:] Wolność w prawie administracyjnym. VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 31–54
J. Przedańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2017, nr 111, s. 143–158
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Wroclaw Review of Law, Administration and Economics” 2017, nr 1, s. 154–165, 10.1515/wrlae-2015-0059
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 1–2, s. 181–183
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 6, s. 93–94
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, s. 92–93
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 11, s. 92–94
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Relacja agencji w systemie zamówień publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497, s. 207–222, 10.15611/pn.2017.497.14
2016
J. Przedańska, Ab ovo: czyli o koncepcji państwa prawa [in:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, ed. J. Korczak, Wrocław 2016, s. 393–407, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 188–189
J. Przedańska, Przewartościowanie wartości nowego zarządzania publicznego [in:] Antywartości w prawie administracyjnym. VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, ed. A. Błaś, Warszawa s. 130–145


No Related Media found.
Back To Top