Standardbetingelser for Bluewhale Sikker Mail

 

Fortrolighed
Bluewhale ApS behandler oplysninger om kunden, samt kundens netværk og data som fortrolige oplysninger. Disse vil aldrig blive videregivet til 3. part uden kundens samtykke med mindre 3. part har lovligt krav på dette.

Ansvar
Bluewhale ApS har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig intet ansvar ud over dette. Bluewhale ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Bluewhale ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Bluewhale ApS’s funktioner.

Bluewhale ApS, fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset, om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommende adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Bluewhale ApS.

Fakturering og betaling
Betaling for etablering, abonnement og support sker efter indgåelse af kontrakt. Betaling for abonnement samt eventuelle tillægsmoduler og services.

MitID afregnes pr. stk. til kr. 7,50 og kodeord takseres på samme vis som sms’erne jf. den købte sms-pakke. Det vil sige, at brug af eget kodeord svarer til brug af én sms.

Opsigelse
Opsigelse af samarbejdet skal ske skriftligt fra såvel kunden som Bluewhale/Wolters Kluwer til udgangen af en måned. Dette kan tidligst ske med 3 måneders skriftlig varsel ved aftaleperiodens udløb.

Diverse
Bluewhale har tilladelse til at bruge kunden som reference.


August 2018

Back To Top