Právní obor

Občanské právo hmotné a procesní

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Právní obor Občanské právo hmotné a procesní obsahuje kompletní specializace Občanské právo hmotné a procesní I., Občanské právo hmotné a procesní II.
Nově obsahuje spotřebitelské právo a rozhodčí řízení.

Komentáře k předpisům

Exekuční řád (120/2001 Sb.)
S. Molák, J. Krejsta, V. Jaroš, J. Kocinec, Z. Kühn, M. Štika, A. Toman, L. Vaculík, J. Wolfová

Exekuční řád – Praktický komentář (120/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Katastrální zákon (256/2013 Sb.)
E. Barešová, I. Bláhová, P. Doubek, B. Janeček, L. Nedvídek, P. Souček

Katastrální vyhláška – Praktický komentář (357/2013 Sb.)
D. Šustrová, J. Holý, M. Raška

Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář
D. Šustrová, P. Borovička, J. Holý

Komentář k vyhlášce č. 418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti (418/2001 Sb.)
S. Molák, J. Krejsta, V. Jaroš, J. Kocinec, Z. Kühn, M. Štika, A. Toman, L. Vaculík, J. Wolfová

Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
P. Lavický a kolektiv

Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (864/2007/ES)
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans

Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (593/2008/ES)
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans

Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES)
M. Kasíková, P. Šuk

Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských „Brusel II bis“ (2202/2003/ES)
M. Zavadilová

Nařízení Vlády České republiky o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (365/2013 Sb.) - Praktický komentář
V. Filip, D. Hebort

Notářský řád – Praktický komentář (358/1992 Sb.)
J. Kožiak, D. Vláčil, R. Ruban

Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.)
P. Janků, P. Vrcha, D. Šustrová – Nakladatelství Linde

Občanský soudní řád – Soudcovský komentář (99/1963 Sb.)
J. Jirsa a kolektiv – původně Nakladatelství HBT

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
L. David, F. Ištvánek, N. Javůrková, M. Kasíková, P. Lavický a kolektiv

Občanský soudní řád – Praktický komentář (99/1963 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala a kolektiv

Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Fiala, M. Kindl a kolektiv

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HK01/2012)
M. Maisner, V. Trapl

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.)
Ľ. Mičinský, M. Olík a kolektiv

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
M. Malacka, S. Halla, M. Hrnčíříková - Nakladatelství Leges

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
N. Rozehnalová a kolektiv

Vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.)
S. Molák, J. Krejsta, V. Jaroš, J. Kocinec, Z. Kühn, M. Štika, A. Toman, L. Vaculík, J. Wolfová

Vyhláška o exekutorském tarifu (330/2001 Sb.)
M. Štika

Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony (286/2021 Sb., Milostivé léto I)
M. Štika

Zákon, kterým se mění exekuční řád (255/2023 Sb.)
M. Štika

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.)
M. Štika

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí – Praktický komentář (119/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.)
M. Štika

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
T. Horáček, M. Olík, M. Svatoš

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
J. Grygar – Nakladatelství Leges

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
M. Pauknerová, N. Rozehnalová, M. Zavadilová a kolektiv

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
P. Dobiáš, M. Hálová, Z. Kovařík a kolektiv – Nakladatelství Leges 

Zákon o náhradním výživném (588/2020 Sb.)
P. Janková, G. Obermannová 

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.)
N. Klabusayová

Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.)
B. Vítová

Zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (67/2013 Sb.) - Praktický komentář
V. Filip, D. Hebort

Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.)
J. Grygar

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
M. Olík, M. Maisner, R. Pokorný, P. Málek, M. Janoušek

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
L. Lisse – Nakladatelství Linde

Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů – Praktický komentář (131/2002 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.)
M. Macela a kolektiv

Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.)
J. Večeřa

Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.)
L. Vacek

Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.)
N. Klabusayová

Zákon o veřejných dražbách – Praktický komentář (26/2000 Sb.)
R. Valešová, J. Hradil

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Čáp, P. Schödelbauerová

Zákon o zvláštních důvodech zastavení exekuce a o změně zákonů souvisejících (214/2022 Sb., Milostivé léto II)
M. Štika

Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.)
A. Macková, L. Muzikář a kolektiv – Nakladatelství Leges

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Praktický komentář(292/2013 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Soudcovský komentář (292/2013 Sb.)
J. Jirsa a kolektiv – původně Nakladatelství HBT

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
J. Kotásek

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - komentář šekové části
R. Chalupa - Nakladatelství Leges

Zákon o mezinárodním právu soukromém -  komentář směnečné části
R. Chalupa

Komentované vzory smluv a podání – Občanské právo hmotné a procesní

Komentované vzory smluv a podání – Rozhodčí řízení

Články a jiné dokumenty

Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva (dříve Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva)
Judikatura Evropského soudního dvora
Jurisprudence recenzovaný časopis
Obchodní právo
Právo a rodina
Rodinné listy
Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)

Speciální databáze judikatury

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK – nepublikovaná judikatura

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí
D. Vávra

ASPI Navigátor Rozhodčí řízení
M. Olík, M. Nulíček (Rowan Legal)

Speciální databáze

Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Aktualizovaný soubor nejdůležitějších a zásadních nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vybíraný právníky Rozhodčího soudu

Monografie a praktické příručky

222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení
S. Křeček – Nakladatelství Leges

Abeceda rodinného práva – Právo prakticky
D. Kovářová

Advokátské spory v českém civilním procesu
S. Úlehlová, J. Tulis

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání – Právo prakticky
S. Servus, D. Elischer, T. Horáček

Alokace rizik v obchodních smlouvách
D. Houska – Nakladatelství Grada

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability
K. Beran, P. Čech, B. D
vořák, D. Elischer, J. Hrádek, V. Janeček, Z. Kühn, P. Ondřejek

Bezdůvodné obohacení
J. Eliáš, L. Brim, H. Adamová

Brněnská normativní civilistika
O. Horák

Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Z. Pražák – Nakladatelství Leges

Clausula rebus sic stantibus v závazkovém právu
F. Jampílek

Culpa in contrahendo
Z. Matula

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
D. Elischer

Dědické právo podle nového občanského zákoníku
D. Kovářová – Nakladatelství Leges

Dědické právo. Praktická příručka
M. Sešina, L. Muzikář – Nakladatelství Leges

Dědický statut. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
M. Pfeiffer

Dokazování
J. Jirsa, K. Havlíček

Ekonomická analýza deliktního práva
M. Sztefek

Excesivní uplatnění a zneužití směnky
R. Chalupa

Fiducie a svěřenský fond

V. Lederer

Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele
M. Kocáb – Nakladatelství Leges

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR
V. Trapl

Hledání pravdy v civilním procesu
V. Gazda

Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého
J. Brodec

Instituty českého mezinárodního práva soukromého
N. Rozehnalová

Jak bydlet a podnikat v nájmu
L. Veselá – Nakladatelství Grada

Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt
L. Dobešová, M. Hrdlička, F. Melzer, K. Ronovská – Nakladatelství Grada

Katastrální (a související) judikatura
P. Janků, P. Vrcha, K. Vrchov – Nakladatelství Linde

Katastr nemovitostí – Právo prakticky, 2. vydání
D. Šustrová, J. Holý, P. Borovička

Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Nakladatelství Leges - I. Telec

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém
M. Pfeiffer – Nakladatelství Leges

Kritika právní odpovědnosti
V. Janeček

Listina v kontextu společenských změn
J. Kudrna

Lyžařské právo v Itálii – Právní úprava a judikatura
L. Janků – Nakladatelství Leges

Lyžařské právo ve Švýcarsku – Právní úprava a judikatura
L. Janků – Nakladatelství Leges

Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
L. Holá, M. Urbanová a kolektiv

Mediace ve spotřebitelských sporech
Nakladatelství Leges - B. Vítová, M. Etlíková

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace
D. Frintová

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
T. Fecák

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019)
T. Fecák

Mezinárodní právo soukromé EU (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), 2. vydání
N. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková Klára, T. Kyselovská

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru) od nevlastníka
P. Vrcha – Nakladatelství Leges

Nahlížení do spisu
P. Mates / P. Černý / T. Lechner / P. Skalka – Nakladatelství Leges

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
I. Kobliha, D. Elischer – Nakladatelství Leges

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
A. Janoušková

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky
J. Sivák

Náhradní péče o dítě – Právo prakticky
L. Trnková

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
M. Selucká, L. Hadamčík

Nájemní a družstevní bydlení
Nakladatelství Leges - S. Křeček

Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK
S. Křeček – Nakladatelství Leges

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
J. Hurdík ml.

Nástroje řešení rodičovských konfliktů
L. Westphalová, R. Šínová, L. Holá, A. Leix, D. Kovářová – Nakladatelství Leges

Nekalé obchodní praktiky
B. Vítová, M. Etlíková

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Nakladatelství Leges – D. Ondrejová, D. Sehnálek

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva
B. Vítová

Nové české nadační právo v evropském srovnání
K. Ronovská

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
V. Balaš, P. Šturma

Obchodní závazky 2021 
P. Liška, K. Marek, M. Janků, K. Dřevínek, Š. Elek, D. Patěk

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
P. Ort – Nakladatelství Leges

Oceňování nemovitostí v praxi
P. Ort, O. Ortová Šeflová – Nakladatelství Leges

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech
P. Ort – Nakladatelství Leges

Oceňování služebností: teorie a praxe – Právo prakticky
J. Hanák, J. Sedláček, K. Kuhrová

Odůvodnění civilního rozsudku
P. Vrcha – Nakladatelství Leges

Ochrana držby
E. Dobrovolná

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
P. Mates a kolektiv – Nakladatelství Leges

Ochrana osobnosti v common law a českém právu
E. Ondřejová – Nakladatelství Leges

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů
Právo prakticky – J. Pokorná, E. Večerková, T. Levická

Operativní leasing firemních vozidel
J. Kot

Online soudnictví v ČR
Z. Loebl, P. Loutocký, M. Maisner, M. Matějka, R. Polčák, M. Urbániková

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu
A. Křístek

Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století
J. Sivák  

Podnikatelský pronájem věcí movitých – Právo prakticky

V. Pilík

Pojem osoby v právu – Nakladatelství Leges
K. Beran

Poručenství a jiné formy péče o dítě
A. Fidrmucová

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním
M. Sedláček, T. Střeleček a kolektiv

Pozemkové vlastnictví
H. Adamová, A. Brim, P. Coufalík, E. Dobrovolná, J. Hanák, A. Pekařová

Právní a sociální aspekty mediace
L. Holá

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva
K. Beran, P. Čech, D. Elischer, J. Hrádek, Z. Kühn, L. Novotná Krtoušová, P. Ondřejek

Právní subjektivita
R. Pelikán

Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí – Právo prakticky
H. Jurka

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory – Právo prakticky
K. Svoboda

Právo proti nekalé soutěži
D. Patěk

Procesní postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel I bis
P. Uhlířová

Prodlení s plněním nepeněžitého dluhu a jeho následky
A. Bányaiová

Provoz, revize a údržba technických zařízení
M. Šturma – Nakladatelství Grada

Průvodce uzavíráním smluv – Právo prakticky, 3. vydání
D. Ondrejová

Předběžná opatření v civilním sporném řízení
Nakladatelství Leges - V. Kučera

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo prakticky
K. Čuhelová

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo Prakticky, 2. vydání
K. Čuhelová

Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu
D. Novák

Převod nemovitosti od počátku do konce – průvodce (nejen) pro realitní makléře – Právo prakticky
K. Spozdilová

Příkazní smlouva – Právo prakticky
V. Pilík

Rádce nájemníka bytu
L. Veselá, M. Taraba – Nakladatelství Grada

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníků bytů
M. Taraba – Nakladatelství Grada

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
K. Svoboda

Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu
Nakladatelství Leges - D. Linhartová

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
N. Rozehnalová

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání
J. Dvořáková Závodská, M. Francová

Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky
R. Brzobohatý, L. Poláková, T. Horáček

Sazby odměn vybíraných kolektivními správci
Nakladatelství Leges - T. Vojtíšková

Slovník právních pojmů (občanský zákoník)
L. Pauldura a kolektiv

Směnka v soudním řízení
R. Chalupa – Nakladatelství Leges

Smlouvy přípravného druhu – Právo prakticky, 2. vydání
V. Pilík, J. Maur, D. Nový, V. Nedělová, M. Sedláček, R. Kolář

Soudní exekuce – 2. vydání
J. Wolfová, M. Štika

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci
P. Bezouška a kolektiv

Soukromoprávní ochrana piety zemřelého
M. Ondrúš

Soukromé právo 21. století
J. Dvořák a kolektiv

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
J. Spáčil, D. Hrabánek – Nakladatelství Leges

Společné jmění manželů v teorii a judikatuře
J. Dvořák, J. Spáčil

Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka
V. Filip

Správa cizího majetku – Právo prakticky
L. Josková, L. Pěsna

Svěřenské fondy
E. Hrušková, J. S. Turnbull – Nakladatelství Grada

Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku – 2. vydání
B. Bednaříková

Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti
D. Ondrejová, K. Římanová, T. Zvoníček

The Concept of Juristic Person
K. Beran

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
M. Horák

ÚZ č. 902 – Převodové tabulky pro NOZ a ZOK
F. Korbel – Nakladatelství Sagit

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem
J. Truneček – Nakladatelství Leges 

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
M. Králík – Nakladatelství Leges

Veřejné užívání a jeho předmět
A. Mácha

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
K. Růžička, B. Poláček, R. Novák, P. Dostalík

Vlastnictví bytu
M. Selucká, E. Dobrovolná, V. Vitoul, S. Štěpánová

Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů
P. Loutocký

Vývoj mezinárodního kosmického práva: otázky vlastnictví při těžbě nerostných surovin na Měsíci a asteroidech
I. Sviatkin

Vyživovací povinnost po rekodifikaci
D. Kovářová – Nakladatelství Leges

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi – Právo prakticky
M. Pelikán

Zápisy práv do katastru nemovitostí
J. Pavelec

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání
J. Pavelec

Zástavní právo, 3. vydání
L. Vymazal

Zástavní právo v novém občanském zákoníku
L. Vymazal

Zastoupení. Specifika a context
M. Sedláček

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv – Právo prakticky
K. Svoboda

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721–2893 OZ
Z. Pražák, J. Fiala, J. Handlar – Nakladatelství Leges

Změna okolností ve smluvním právu
V. Pilík, P. Dobiáš, M. Sedláček a kolektiv

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby – Právo prakticky
V. Pilík, R. Kolář, J. Maur, D. Nový, M. Sedláček, P. Dobiáš, M. Kostková

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
K. Svoboda

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Občanský zákoník  – Civil Code (40/1964 Sb.)
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 16 990 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top