Chalupa-Reiterman-foto.jpg
Právo01 března, 2023

Každé rozhodnutí má v sobě obsaženo unikátní příběh a dává vám příležitost učit se z cizích zkušeností

Jak jste přišli na nápad na Praktický manuál k ZOK?

D.R.: Nápad na Praktický manuál krystalizoval postupně. Již řadu let se s Ivanem snažíme vymýšlet právní produkty, které jsou nekonvenční a snaží se poskytnout uživateli vyšší komfort, než jaký se na trhu zrovna nachází. Začalo to učebnicemi pro studenty, ve kterých jsme se věnovali zejména teorii, kterou jsme ale chtěli podat čtenáři příjemnou grafickou formou a s praktickými příklady. Následně nás napadlo vytvořit nějaký elektronický produkt pro již „hotové“, praktikující právníky. A praktikující právníci se neobejdou bez judikatury, která významným způsobem dotváří a formuje často obecné a neurčité legislativní normy. Tento původní nápad vytvořit pro praktikující právníky produkt založený na judikatuře postupně vykrystalizoval do podoby Praktického manuálu, který nadále vyvíjíme a rozšiřujeme o nové funkcionality.

Přibližte nám prosím, jak běžně probíhá proces tvorby. Jak jsou vybírána nová rozhodnutí, jakým způsobem sledujete nově vydaná rozhodnutí?

I.CH.: Každý měsíc dojde na základě předem nastavených kritérií k automatickému vyfiltrování všech rozhodnutí týkajících se zákona o obchodních korporacích a dalších témat s ním souvisejících, která Manuál pokrývá. Tento „balík“ projdeme a vyřadíme ta rozhodnutí, která nepřinášejí nic nového, např. jen opakují již dříve vyjudikované závěry. Následně v takto profiltrovaných rozhodnutích identifikujeme jednotlivé právní závěry a z nich vytváříme příspěvky, které se v ASPI zobrazují u jednotlivých ustanovení zákona o obchodních korporacích, anebo updatujeme již existující příspěvky. Naše metodika nám umožňuje sledovat judikaturu i z hlediska vertikálních vztahů mezi soudy – když např. Ústavní soud odmítne ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, jehož závěry jsme v dřívějším příspěvku citovali, tuto informaci do příspěvku doplníme, neboť i tato informace je pro uživatele právního závěru relevantní. Naší ambicí je navíc přiřadit relevantní právní závěr i napříč jednotlivými právními formami obchodních korporací. Co bylo judikováno ke společnosti s ručením omezeným, je často relevantní i pro akciovou společnost a naopak. V Manuálu proto usilujeme o to, aby se judikatorní závěr objevil u všech ustanovení, pro jejichž interpretaci je relevantní.

Jakým způsobem probíhá aktualizace Manuálu při novelizaci zákona o obchodních korporacích?

D.R.: Když dojde k novele, prověřujeme, které příspěvky jsou použitelné i v rámci novelizované úpravy, a které nikoliv. Avšak pokud konkrétní příspěvek po novele za použitelný nepovažujeme, z Manuálu nezmizí, zobrazí se však pouze k verzi před novelizací. Vzhledem k setrvačnosti některých procesů, a zejména soudních řízení, může být pro uživatele nadále relevantní. Všechny příspěvky v Manuálu jsou tak rozděleny do časových verzí, a proto můžeme hrdě prohlásit, že Manuál je judikatorně intertemporální právní produkt, jehož obsah se uživateli mění podle toho, s jakou časovou verzí ZOK zrovna pracuje. Uživatel tak má jistotu, že zobrazené judikatorní příspěvky jsou vždy relevantní v právě využívané časové verzi ZOK, a to od 1.1.2014, kdy ZOK nabyl účinnosti, až do dnešního dne.

Manuál je velmi rozsáhlý, aktuálně pokrývá odpověďmi více než čtyři sta ustanovení zákona o obchodních korporacích. Jak se Vám daří skloubit práci na tak obsáhlém projektu s Vašimi pracovními závazky?

I.CH.: Zatím jsme se z toho ještě nezbláznili :-). Je pravda, že Manuál je časově a duševně náročný projekt, ale má pro naše advokátní angažmá nesporné synergické efekty. Když měsíc co měsíc podrobně procházíte aktuální rozhodnutí ke korporátnímu právu, nejen že jste dobře informovaní o důležitých závěrech promítajících se do každodenní praxe, ale z rozhodnutí též získáváte přehled o typických situacích končících soudním sporem a o tom, jakým způsobem je české soudy řeší. Každé rozhodnutí má v sobě obsaženo unikátní příběh a dává vám příležitost učit se z cizích zkušeností.

Jaké jsou Vaše další plány? Rýsují se nejen kolem Praktického manuálu nějaké novinky?

D.R.: Plánů do budoucna máme spoustu 🙂 V první řadě pracujeme na rozšíření počtu checklistů, steplistů a minivzorů, po kterých máme poptávku od uživatelů Manuálu. Z funkčního hlediska se snažíme ve spolupráci s WK „překlopit“ Manuál do podoby interaktivního online právního předpisu, který umožní uživateli získat zacílené relevantní právní informace nejen k danému paragrafu, ale přímo k danému odstavci či písmenu. Jinak vzhledem k tomu, že o Manuál jako o právní produkt je zájem, rádi bychom ho rozšířili též na zákon o přeměnách a na zákon o veřejných rejstřících.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, ať se všechny další plány daří.

Související témata
ASPI
Praktický manuál k ZOK
Expertní řešení pro korporátní právo
Back To Top