Kiểm soát các kiểm soát

Thiết lập một phương pháp kiểm tra kiểm soát nhất quán, rõ ràng và kỹ lưỡng, phù hợp với nghĩa vụ báo cáo tài chính của tổ chức, điều chỉnh TeamMate cho bộ phận của mình, để nhanh chóng bắt đầu công việc.  

Duy trì tính độc lập trong khi cải thiện được sự chia sẻ thông tin

Tích hợp an toàn dữ liệu từ các hệ thống và chức năng khác nhau vào quy trình kiểm soát để có đánh giá toàn diện về tổ chức.

Phương pháp dựa trên dữ liệu để có sự đảm bảo lớn hơn

Sử dụng phân tích dữ liệu để tìm ra những rủi ro tiềm ẩn và mang lại sự đảm bảo cao hơn cho tổ chức của bạn.  

Cung cấp phản hồi sâu sắc cho tổ chức

Đưa ra quyết định mang tính chiến thuật tốt hơn, đồng thời cải thiện sự hợp tác với tổ chức để sắp xếp từng bộ phận theo mục tiêu tổ chức và thông báo các quyết định chiến lược

Các tùy chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn 

Các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh phải được thực hiện nghiêm ngặt đối với các thực thể công cộng và ngoài tầm kiểm soát của bạn. TeamMate+ có thể được triển khai tại cơ sở, trên các máy chủ của bạn hoặc được lưu trữ trên môi trường TeamCloud của chúng tôi. 

Tiếp xúc

Back To Top